Janusz Cendrowski – dr od bezpieczeństwa systemów informacyjnych, z dyplomem moskiewskim, b.pracownik SB o postawie etycznej bez najmniejszych zastrzeżeń

baner człowiek nauki

Janusz Cendrowski w  e-administracja

Dr inż. Janusz Cendrowski – doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Długoletni pracownik Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, od roku 1994 członek Komitetu Technicznego 182 PKN „Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych”. Aktualne Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Systemów Biznesowych w Asseco Poland S.A. Prowadzi audyty oraz projekty w zakresie wdrożenia polityki bezpieczeństwa i systemów ISMS.
Od wielu lat publikuje w prasie informatycznej i występuje na krajowych konferencjach naukowych poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu. Prowadził wiele szkoleń w tym zakresie. Posiada m.in. uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie informacji niejawnych oraz certyfikat audytora wiodącego ISMS (ISO/IEC 27001).
W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się przede wszystkim zagadnienia oceny poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, kreowania polityki bezpieczeństwa i związane z tym aspekty prawne i normalizacyjne, kryteria oceny produktów zabezpieczeń, w szczególności urządzeń i oprogramowania kryptograficznego, praktyczne aspekty implementacji systemów kryptograficznych.

———

Wolność i bezpieczeństwo: cyfrowa twierdza

Konferencja tygodnika „Computerworld”.
20-22 kwietnia 2005,Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Exploris SA w Serocku

Janusz Cendrowski, Prokom Software SA


Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyki. Długoletni pracownik Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, członek Komitetu Technicznego 182 PKN „Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych” od roku 1994. Aktualnie kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Systemów Biznesowych w Prokom Software S.A. Od wielu lat publikuje w prasie informatycznej i występuje na krajowych konferencjach naukowych poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu. Prowadził wiele szkoleń w tym zakresie. Posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie informacji niejawnych, certyfikaty IT Security Manager oraz audytora wiodącego ISMS. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się przede wszystkim zagadnienia oceny poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, kreowania polityki bezpieczeństwa i związane z tym aspekty prawne i normalizacyjne. kryteria oceny produktów zabezpieczeń, w szczególności urządzeń i oprogramowania kryptograficznego, praktyczne aspekty implementacji systemów kryptograficznych.

——-

Między Moskwa a UOP

Gazeta Polska, 16 września, 2009, Maciej Marosz

Absolwent moskiewskiej uczelni z dyplomem doktora wydanym przez Wyższą Komisję Kwalifikacyjną przy Radzie Ministrów ZSRR. W PRL wyróżniający się pracownik Biura „A” Służby Bezpieczeństwa. Po 1989 roku Janusz Cendrowski został pracownikiem newralgicznej ze względu na bezpieczeństwo danych państwowej instytucji – Biu­ra Szyfrów Urzędu Ochrony Państwa…

Jak wynika z akt zachowanych w Instytucie Pamięci Narodowej Cendrowski do pracy na rzecz Służ­by Bezpieczeństwa zgłosił się w ro­ku 1985. Był wówczas aktywnym działaczem PZPR. Zatrudniały go Warszawskie Zakłady Telewizyjne, lecz zajęty był bardziej kończeniem pracy doktorskiej w ZSRR.

Nie tylko długoletni pobyt w Mo­skwie w trakcie dwustopniowych studiów wiązał go ze Związkiem Ra­dzieckim, Na tamtejszej uczelni po­znał przyszłą żonę, obywatelkę ZSRR, Ludmiłę Rogożkinę, człon­kinię Komsomołu.

Myślę, że jako informatyki ma­tematyk znajdę ciekawą pracę w MSW i w pełni wykorzystam swoje umiejętności dla Ludowej Ojczyzny” – napisał Cendrowski w podaniu o pracę w MSW. Po roz­mowie naczelnika Wydzia­łu VI Biura „A”, które zajmowały się szyframi, ppłk. Gawlika z kan­dydatem chętnym do pracy na rzecz tajnych służb PRL, zapi­sano że posiada on kwalifikacje za­wodowe w pełni odpowiadające wymaganiom stawianym pracow­nikom tej komórki.

Uzupełniając informacje biogra­ficzne Cendrowski podkreślił, że jest członkiem PZPR od 1979 r. i popiera politykę partii, a działal­ność w organizacjach partyjnych zaczął w szkole średniej. Od 1974 r. działał w ZMS, pełniąc funkcję przewodniczącego samorządu szkolnego. W 1975 r. wyjechał na studia do ZSRR i podjął naukę w Moskiewskim Elektrotechnicz­nym Instytucie Łączności. W roku następnym przeniósł się do Mo­skiewskiego Instytutu Energetycz­nego, by studiować matematykę stosowaną. Uczelnię tę ukończył z wyróżnieniem w lutym 1981 r. W czasie studiów był niezwykle ak­tywnym działaczem SZSP – jak oceniali go inni działacze partyjni. Do PZPR został przyjęty z reko­mendacji POP. W tym czasie peł­nił wysokie funkcje organizacyjne, m.in. przewodniczącego komisji szkoleń Rady Okręgowej we wła­dzach SZSP w środowisku mo­skiewskim. Kandydat do pracy w Wydziale VI Biura „A” nie omiesz­kał również dorzucić w podaniu, że od 1982 do 1984 r. pracował spo­łecznie w Radzie Młodych Pracow­ników Nauki środowiska polskich doktorantów w Moskwie, sprawu­jąc funkcję przewodniczącego.

W grudniu 1986 r. Departa­ment II MSW przesłał Wydziałowi VI Biura „A” informacje o Cendrowskim potwierdzające jego zaan­gażowanie w strukturach partyjnych w Moskwie. „Jako członek SZSP i PZPR, aktywnie uczestniczył w pracy tych organizacji i w życiu społeczno-politycznym polskiego środowiska młodzieżowego na tere­nie Moskwy” – podkreślał por. Ste­fan Sędek. Postawa etyczno-moralna Cendrowskiego, z punktu widze­nia SB, nie budziła najmniejszych zastrzeżeń. Przeciwnie, podkreślo­no, że materiały zebrane przez De­partament II MSW dotyczące Cendrowskiego mają „charakter pozy­tywny”.

W rozmowie szczery. Ma świa­topogląd materialistyczny – jest człowiekiem PZPR” zapisał por. Aleksander Michalak z Depar­tamentu I Kadr MSW po rozmowie z Cendrowskim…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: