Ocena kadry kierowniczej PAN przez MSW (rok. 1985)

Ocena kadry kierowniczej PAN przez MSW (rok. 1985)

 • Prezes PAN prof. Jan K[arol] Kostrzewski; bezpartyjny, wybitny uczony z za­kresu medycyny. W przeszłości pełnił obowiązki ministra zdrowia i opieki społecznej. Dobry organizator, lojalny wobec władz partii i rządu. Wiceprzewodniczący PRON, kandydat na posła. Po upływie kadencji sprawowania funkcji prezesa PAN przechodzi na emeryturę.

 • Wiceprezes PAN prof. Gerard Labuda; bezpartyjny, historyk. Nie wykazuje po­zytywnych inicjatyw na rzecz socjalistycznych stosunków społecznych. Stwarza pozory lojalności wobec władz. Rodzina prof. Labudy związana jest z działalnością opozycyjną we wrocławskim środowisku naukowym. Córka i zięć byli internowani6 ( Chodzi o syna Gerarda Labudy, Aleksandra, i jego żonę Barbarę Labudę.). Żona pochodzi ze znanej przedwojennej rodziny ziemiańskiej.

 • Wiceprezes PAN prof. Jerzy Litwiniszyn; bezpartyjny, reprezentuje nauki gór­nicze. Zalicza się do najbliższych przyjaciół prof. Al[eksandra] Gieysztora. W krakow­skim środowisku naukowym znany jesl jako inicjator negatywnych działań społeczno–politycznych. Członek byłego NSZZ „Solidarność”. Aktualnie maskuje swoja niechęt­ną i wrogą postawę wobec władz i ustroju PRL.
 • Wiceprezes PAN prof. Władysław Markiewicz; członek PZPR, socjolog. Re­prezentuje kosmopolityczną postawę, która sprzyja powstawaniu i rozwijaniu negatyw­nych zjawisk w PAN. Nadużywa alkoholu.

 • Wiceprezes PAN – prof. Kazimierz Urbanik; członek PZPR, matematyk. Nie po­święca się pracy na terenie PAN, zajmując się głównie pracą naukową we wrocławskim środowisku naukowym. Prezentuje pozytywne postawy społeczno-polityczne.

 • Sekretarz naukowy PAN prof. Zdzisław Kaczmarek; członek PZPR, hydrolog. Były pracownik aparatu partyjnego, a także były wiceminister w Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W trudnym środowisku PAN stara się realizować linię polityczną partii i rządu. Bieżąca kadencja jest ostatnią, w której piastuje funkcję sekretarza naukowego PAN.

 • Z|astęp]ca sekretarza naukowego PAN prof. Henryk Chołaj, członek PZPR, ekonomista – politolog. Dobry organizator. Realizuje z oddaniem zadania partii na te­renie PAN.

 • Z|astęp]ca sekretarza naukowego PAN prof. Saturain Zawadzki, bezpartyjny, gleboznawca. Słaby organizator, bezbarwny. Jest pod dużym wpływem prof. J[anusza] Hamana – doradcy episkopatu. Piastowane stanowisko przerasta jego zdolności organi­zatorskie i intelektualne.

 • Sekretarz Wydziału I (Nauki Społeczne) prof. Witold Hensel, członek SD, archeolog. Rozwija pozytywną działalność społeczno-polityczną na terenie PAN. Szcze­rze oddany polityce partii. Kandydat na posła obecnej kadencji.

 • Sekretarz Wydziału II (Nauki Biologiczne) – prof. Adam Urban7,( ; Chodzi o prof. Adama Urbanka.) biolog. Pre­zentuje materialistyczny światopogląd o liberalnych poglądach politycznych. Związany ze środowiskiem naukowym reprezentującym interesy władz administracyjno-politycz-nych PRL. Stanowisko sekretarza wydziału piastuje drugą kadencję i raczej nie będzie zajmował tego stanowiska w przyszłej kadencji.
 • Sekretarz Wydziału III (Nauki Matematyczne, Fizyczne i Chemiczne) prof. Wojciech Zielenkiewicz; członek PZPR, fizyk. Dobry organizator, wprowadza­jący działania dyscyplinujące kadrę w podległym mu instytucie. Prezentuje postawę zgodną z obecnym kierunkiem politycznym władz partyjno-rządowych.

 • Sekretarz Wydziału IV (Nauki Techniczne) prof. Bohdan Ciszewski; bez­partyjny, metaloznawca. Wspiera linię polityczną partii, uznają jej słuszność. Posiada wysoki autorytet wśród członków Akademii.
 • Wydział V (Nauki Rolne i Leśne) prof. Antoni Rutkowski, członek PZPR, tech­nolog żywności. Dobry organizator, bardzo aktywny i energiczny w działaniu. Szczerze i z oddaniem realizuje linię polityczną partii i rządu na terenie PAN. W przyszłości może zajmować w PAN wyższe stanowisko, łącznie z z[astęp]cą sekretarza naukowego PAN.
 • Wydział VI (Nauki Medyczne) prof. Mirosław Mossakowski, bezpartyjny, neurolog. Prezentuje lojalną postawę wobec władz.
 • Wydział VII (Nauki o Ziemi i Górnicze) prof. Roman Ney, członek PZPR, geolog. Były sekretarz KC PZPR, i wiceminister nauki, szkolnictwa wyższego i tech­niki. Zaangażowany działacz partii, lojalny wobec władz partyjnych i państwowych. Można powierzyć mu wyższe bardziej odpowiedzialne stanowiska.

Przewodniczący oddziałów PAN

 • Gdańsk — prof. Józef Więckowski8. Prezentuje pozytywne postawy społeczno–po lityczne.

 • Kraków – prof. Jerzy Litwiniszyn. Wiceprezes PAN. Nie powinien w przyszłej kadencji piastować funkcji przewodniczącego Oddziału PAN.

 • Łódź – prof. Jan Michalski. Rozwija pozytywną działalność społeczno-polityczną w łódzkim środowisku naukowym PAN.
 • Poznań – prof. Władysław Węgorek. Zaangażowany w realizację programu partii i rządu. Natomiast zdecydowanie negatywną i wręcz wrogą postawę prezentuje jego zastępca prof. Jan Stankowski, powiązany z opozycją antysocjalistyczną. Nie powinien w przyszłości zajmować żadnego kierowniczego stanowiska w PAN.

 • Katowice – prof. Tadeusz Zagajewski9. Bardzo dobry i ceniony naukowiec. Nie angażuje się w działalność polityczną.

 • Wrocław – prof. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska. Szczerze i z oddaniem re­alizuje program partii i rządu. Wiek (ur. 1908 r.) uniemożliwia jej kandydowanie na to stanowisko w przyszłej kadencji.

Dyrektorzy biur PAN

 • Dyrektor generalny PAN – doc. Zenon Szoda10, członek PZPR, informatyk. Speł­nia wymogi zawodowe i polityczne na zajmowanym stanowisku.

 • Biuro Prezydialne PAN – Jerzy Zaremba, członek PZPR. Rozwija pozytywną działalność i spełnia wymogi zawodowe i polityczne na zajmowanym stanowisku. Jest w wieku emerytalnym. Apodyktyczny i despotyczny w stosunku do podwładnych.

 • Biuro Kadr i Spraw Osobowych PAN – Julian Nadolski, członek PZPR. Nieudol­ny i opieszały, słaby organizator. Jego działalność przynosi niejednokrotnie szkody, Nie nadaje się na piastowanie tego stanowiska. Dotyczy to również jego zastępców. Ko­nieczna jest zmiana całego kierownictwa tego Biura.
 • Biuro Organizacyjno-Prawne PAN – Wiesław Wiórkiewicz, członek PZPR. Pre­zentuje pozytywne postawy polityczno-zawodowe. Pozostawić na zajmowanym stano­wisku.

 • Biuro Współpracy Naukowej z Zagranicą PAN – Zbigniew Prochot, członek PZPR. Spełnia wymogi polityczne i zawodowe na zajmowanym stanowisku. Nałeży mu udzielić pomocy w realizacji planowanego służbowego wyjazdu za granicę.

 • Biuro Społecznej Działalności Naukowej PAN – Edward Hałoń, członek PZPR. Prezentuje negatywne postawy społeczno-polityczne. Jest reprezentantem ideowych postaw „WRN”11. Współpracował z NSZZ „Solidarność”. Powinien opuścić zajmowane stanowisko i przejść na emeryturę. Na to stanowisko słusznym byłoby powołanie Mie­czysława Pogodzińskiego – I sekretarza POP w Sekretariacie Administracyjnym PAN, obecnego wicedyrektora Biura Planowania PAN.
 • Biuro Planowania PAN – Eugeniusz Zakrzewski12, członek PZPR. Zaangażowany i solidny. Spełnia wymogi zawodowe i polityczne na zajmowanym stanowisku.

 • Biuro Inwestycji i Produkcji Doświadczalnej PAN – Andrzej Lipiński13, członek PZPR. W przeszłości rozwijał pozytywną działalność zawodowo-polityczną. Długolet­nie kierowanie biurem spowodowało, że obecnie jest rzecznikiem interesów różnych wąskich grup środowiskowych. Dążyć do zmiany na tym stanowisku.

 • Biuro Finansowo-Ekonomiczne PAN – Jan Ścibior, członek PZPR14. Rozwija po­zytywną działalność polityczno-zawodową na terenie PAN.

 • Biuro Administracyjne i Spraw Socjalnych PAN – Jerzy Jerschina15, członek PZPR. Energiczny, sumienny, dobry organizator. Szczerze i z oddaniem realizuje na terenie PAN linię polityczno-społeczną partii. Jest do wykorzystania na bardziej odpo­wiedzialnym stanowisku.

 • Biuro Wydawnictw i Bibliotek PAN – Marian Salamon16, członek PZPR. Spełnia wymogi zawodowe i polityczne na zajmowanym stanowisku.

Opracowano w Dep[artamencie] III MSW!i

Źródło: AIPN, 0236/454, t. 7, k- 15-22, mps.

Z: Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały Służby Bezpieczeństwa (1967–1987), tom 1. Wybór, wstęp i opracowanie Patryk Pleskot, Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2009,.Wydawnictwo: IPN

Jedna odpowiedź

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: