Przegląd kadr w placówkach PAN na przełomie 1982-1983 nie spełnił pokładanych nadziei czynników partyjno-rządowych

Przegląd kadr w placówkach PAN na przełomie 1982-1983

nie spełnił pokładanych nadziei czynników partyjno-rządowych

Nr 141 – 1983 kwiecień 15, Warszawa – Informacja dotycząca polityki kadrowej w PAN, tajne

Informacja dot[ycząca] polityki kadrowej w PAN

Sytuacja kadrowa w Polskiej Akademii Nauk budzi nadal poważne zastrzeżenia. Mimo przedstawionych szeregu ocen i propozycji – dotychczas nie dokonano żadnych zmian kadrowych. Osoby związane z nurtem opozycyjnym czują się w dalszym ciągu bardzo pewnie – a w ich poglądach politycznych nie zachodzą żadne polityczne prze­miany.

Przyjęta od początku stanu wojennego liberalna polityka wobec czołowych przedsta­wicieli nauki nie przynosi zakładanych pozytywnych efektów i najczęściej interpretowa­na jest jako swoista słabość władzy.

W związku z tym proponowano dokonanie zmian kadrowych, przede wszystkim na kierowniczych stanowiskach w PAN – począwszy od kierownictwa Akademii poprzez sekretarzy wydziałów i podległych im dyrektorów instytutów.

Dotyczy to prof. A[leksandra] Gieysztora, M[acieja] Wiewiórowskiego, Mieczysława] Chorąże­go, J[anusza] Hamana, Wł. [Wacława] Gajewskiego, Affreda] Jahna, Wł[adysława] Markiewicza, Włodzimierza] Kołosa, Cz[esława] Madajczyka i doc. L[eszka] Kubi-ckiego.

Szczególnie wnikliwie należy rozpatrzeć sytuację kadrową Wydziału I PAN – Nauk Społecznych. Nauki te oraz kadra pracowników naukowych winny spełniać służebną rolę wobec socjalistycznych pryncypiów ustrojowycha naukowcy winni być bazą i za­pleczem kadrowym partii.

Jednakże aktualnie na skutek antysocjalistycznej indoktryna­cji oraz negatywnych wewnętrznych przeobrażeń zeszli oni na pozycje oporlunistyczne i niejednokrotnie realizują założenia polityki Zachodu.

Struktura organizacyjna i obsada personalna stanowisk kierowniczych centralnej administracji PAN oraz jej podległych placówek naukowych – szczególnie z dyscy­plin ideologicznych i społeczno-politycznych wywołuje bardzo poważne zastrzeże­nia w znacznej części politycznie zaangażowanej kadry naukowej PAN. Utrudniała ona – a nawet uniemożliwiała realizację polityki władz państwowych w warunkach stanu wojennego bądź po jego zawieszeniu.

W ramach Akademii utrzymuje się nadal aż 15 stanowisk w randze wiceministrów i 12 generalnych dyrektorów. Około 10-35% pracowników naukowych PAN zatrudnionych jest na dwóch etatach. W zasadzie wszy­scy członkowie rzeczywiści PAN po ukończeniu 70. roku życia i przejściu na emeryturę do śmierci posiadają zawarte umowy zlecenia w macierzystych jednostkach.

Odnotować należy, że nadal kierownictwa wielu instytutów wyrażają zgodę na udziela­nie bezpłatnych urlopów naukowych, którzy maksymalnie przedłużają swoje pobyty w kra­jach kapitalistycznych. I tak np. doc. T[adeusz] Kowalik z IHNOiT PAN, dr M. Kalinowski1(1 Być może Marian Kalinowski (ur. 1930) – specjalista od resocjalizacji, pracownik naukowy IFiS PAN, Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie.) z IFJS PAN, prof, B[ogusław] Gałęski2 z IFiS PAN. Z reguły decyzje te uzyskują aprobatę sekretarza Wydziału l PAN – prof. Wł[adysława] Markiewicza.

O braku rozeznania kadrowego dyrekcji instytutów w procesie typowania kandyda­tów na stypendia i staże zagraniczne świadczyć może fakt pozostania w ostatnim okresie ponad 60 naukowców z PAN w ośrodkach naukowych, przede wszystkim USA i RFN, którzy po zakończeniu pobytu odmówili powrotu do kraju. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że wymienieni najczęściej reprezentują nauki techniczne, które w obecnej sytuacji gospodarczej winny [dążyć] do wyjścia z kryzysu gospodarczego.

Nieliczne osoby podejmujące pozytywną działalność na terenie PAN znajdują się pod silna presją środowiska, stąd też wybory w komitetach i wydziałach kandydatów na przyszłych członków Akademii jednoznacznie wykazały preferowanie osób znanych od lat z prowadzenia antysocjalistycznej działalności, np. prof. prof. Zb[igniew] Grabow-ski, T[adeusz] BielickP, A[ndrzej] Walicki.

Zakończony przegląd kadr w placówkach PAN na przełomie 1982-1983 nie spełnił pokładanych nadziei czynników partyjno-rządowych, a wykazał jedynie:

-jawną niechęć wielu kierownictw instytutów Akademii do przeprowadzenia rze­telnej oceny kadrowej (usiłowano przenieść dokonanie ocen kadrowych na instancje partyjne);

– całkowite nieprzygotowanie Biura Kadr PAN oraz komórek kadrowych instytutów do przeprowadzenia rzetelnej oceny kadrowej i przedstawienia wniosków;

-niemożność dokonania takiej samooceny w ramach i przy pomocy komisji wyło­nionych w ramach Akademii,

Uzyskano jedynie pewien zasób informacji, które mogą być wykorzystane przy ko­lejnych przeglądach kadrowych.

Obecna struktura organizacyjna PAN powoduje, że instrumenty oddziaływania władz są nieskuteczne. Stąd proponuje się rozważyć celowość rozdzielenia organizacyj­nego części korporacyjnej Akademii od części naukowo-badawczej, podporządkowanej bezpośrednio rządowi3.

Źródło: AlPN, 0236/454, l. 4, k. 238-239a. mps.

3 Poniżej brak autora, podpisów.

– Bogusław Gałęski (ur. 1921) – socjolog wsi, prof. nadzwyczajny od 1970 r,, pracownik naukowy SGGW

(1952-1959), Wydziału Filozofii i Socjologii UW (1962-1968), IFiS PAN (1961-1982), University of Wisconsin

(1985-1992), w latach 1981-1992 przebywał w Wielkiej Brytanii i USA.

! Tadeusz Bielicki (ur. 1932) – antropolog, prof. nadzwyczajny od 1979 r., pracownik naukowy Zakładu

Antropologii PAN od 1957 r., kierownik Zakładu Antropologii PAN (1970-2002). Członek korespondent PAN od 19S3 r., członek rzeczywisty PAN od 1996 r.

Źródło: Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały Służby Bezpieczeństwa (1967–1987), tom 1. Wybór, wstęp i opracowanie Patryk Pleskot, Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2009,.Wydawnictwo: IPN

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: