Elżbieta Szczepańska – psycholog z wilczym biletem

Elżbieta Szczepańska

w : Encyklopedia Solidarności

Elżbieta Szczepańska, ur. 8 VI 1951 w Sosnowcu. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek psychologia (1974), w 1984 specjalizacja I stopnia w zakresie psychologii klinicznej.

W 1974 zatrudniona w Sanatorium Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie, 1974-1981 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Katowicach (od 1980 AWF), 1974-1978 psycholog w Poradni Psychologicznej dla Studentów przy Przemysłowym ZOZ w Katowicach. W V 1978 przesłuchiwana w KW MO w Katowicach po złożeniu kwiatów w miejscu śmierci Stanisława Pyjasa w Krakowie.

Od X 1980 w „S”, współorganizatorka Komitetu Założycielskiego na AWF w Katowicach, nast. przew. KZ, współinicjatorka powołania NZS na uczelni, XI 1980 – III 1981 oddelegowana do pracy związkowej w MKZ Katowice, szefowa Działu Interwencji, uczestniczka rozmów MKZ z komisją rządową ws. realizacji Porozumienia Katowickiego; w 1981 współzałożycielka Regionalnego KOWzP w Katowicach, członek Akademickiej Górnośląskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki; w VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Woj. Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu-Szerokiej, nast. Sosnowcu, Katowicach i Darłówku, zwolniona 6 III 1982. IV 1982–1983 na urlopie zdrowotnym, 1983-1987 asystentka w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Katowicach-Szopienicach.

1982-1985 kolporterka wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „KOS-u”, „PIK”, „RIS”, „WiS”, „Górnika Polskiego”, książek wydawnictwa NOWa; 1982-1987 współpracowniczka RKK oraz RKW „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, łączniczka, uczestniczka akcji ulotkowych w Katowicach i Siemianowicach Śl., współorganizatorka wykładów samokształceniowych na Śląsku. 1982-1983 kilkakrotnie skazywana przez Kolegium ds. Wykroczeń, 1984-1987 zatrzymywana, przesłuchiwana w WUSW Katowice, kilkakrotne rewizje w mieszkaniu.

Od XII 1987 na emigracji w Australii, 1988-2003 przedszkolanka i psychoterapeutka, 2003-2006 prywatna praktyka w zakresie psychologii i psychoterapii, biegły sądowy, od 2006 psycholog w Anglicare i Centacare.

1988-1995 współpracowniczka „Tygodnika Polskiego”, redakcji polskiej Radia 3 ZZZ w Melbourne oraz polskiego Biura Opieki, Informacji i Zatrudnienia, w 2005 współorganizatorka wystawy Poland’s Way to Freedom w Parlamencie stanu Victoria, w 2006 akcji na rzecz lustracji środowisk polonijnych. Od 2005 członek Amnesty International i Free China; przedstawicielka Stowarzyszenia Internowani.pl w Australii.

Do 11 I 1988 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Reformatorka.

Halina Żwirska

==========

Więźniowie polityczni 1981-1989 (Elżbieta Szczepańska)

blogmedia24

============

Solidarność Walcząca – Forum Strona Główna -> Prezentacja działaczy

http://swkatowice.mojeforum.net/temat-vt60.html

Jadwiga Chmielowska -Wrz 17, 2006 12:41 pm    Temat postu: Elżbieta Szczepańska

Elżbieta Szczepańska prowadziła Dział Interwencji w MKZ NSZZ „S” (Rozpłochowskiego). Była członkiem założycielem „Komitetu Więzionych za Przekonania”. W latach 1982-87 współpracowała bardzo blisko z RKK oraz RKW NSZZ „Solidarność” Region Śląsko Dąbrowski, prowadząc między innymi hurtowy kolportaż wydawnictw niezależnych i prasy podziemnej. Była też łacznikiem Jadwigi Chmielowskiej Przewodniczącej Oddziału Katowice „Solidarności Walczącej”………

DOKUMENTY IPN 

Katowice 05.07.2005
Zaświadczenie Nr 964/05

IPN BUKa-III-5538-598/05 WP 5114

Na podstawie art.217 par.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U z 2000r Nr 98,poz 1071 z poz. zm. w związku ze złożeniem przez Panią Elżbietę Szczepańską wniosku, o którym mowa w art.29 a ust.1 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji do Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 1998 Nr 155,poz. 1016 z poz. zm).
OŚWIADCZA SIĘ, ŻE DANE OSOBOWE PANI ELŻBIETY SZCZEPAŃSKIEJ CÓRKI WALDEMARA UR. 8 CZERWCA 1951 ROKU W SOSNOWCU NIE SĄ TOŻSAME Z DANYMI OSOBOWYMI, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W KATALOGU FUNKCJONARIUSZY WSPÓŁPRACOWNIKÓW, KANDYDATÓW NA WSPÓŁPRACOWNIKÓW ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA ORAZ INNYCH OSÓB, UDOSTĘPNIONYCH W INSTYTUCIE PAMIĘCI od dnia 26 listopada 2004.

podpisano
Nczelnik OBUiAD w Katowicach
Jolanta Nowak

Katowice 31.03.2006

BU Ka 5532- 2345/05
WP 5114

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art.217 par.2 pkt.1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U z 2000r Nr 98, poz 1071 z poz. zm. w związku z wniesieniem przez Panią Elżbietę Szczepańską wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji do Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 1998 Nr 155,poz. 1016 z poz. zm). Z 1999r. Nr 38, poz. 360 oraz 2000 r. Nr 48, poz. 553, zaświadcza się, na podstawie posiadanych i dostępnych dokumentów zgromadzonych w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, że Pani Elżbieta Szczepańska jest pokrzywdzona w rozumieniu art.6 w/w ustawy.

Naczelnik
OBU i AD
w Katowicach

Jolanta Nowak


_________________
Jadwiga Chmielowska Przewodnicząca Oddziału Katowice i Komitetu Wykonawczego „Solidarnosci Walczącej”

==================

Bolszewia na uchodźstwie i… jej wspólnicy w Polsce

Polsko-Polonijna Gazeta internetowa KWORUM

25.02.07 –

==============

Wilczy bilet Elżbiety Szczepańskiej – standardowa weryfikacja kadr akademickich w PRL


Wilczy bilet Elżbiety Szczepańskiej – standardowa weryfikacja kadr akademickich w PRL

Wilczy bilet Elżbiety Szczepańskiej –

standardowa weryfikacja kadr akademickich w PRL

 

z: Elżbieta Anna Szczepańska – Zanim wybaczę. Pamiętnik walki i zdrady, Wyd. Replika. 2009

 

9 marca 1983 roku otrzymałam list od rektora AWF-u, profesora Lechosława Deca, że na wniosek kierownika Katedry Nauk Społeczno-Pedagogicznych, profesora Henryka Przybylskiego, zgodnie z artykułem 195 „Ustawy o szkolnictwie wyższym”, moją sprawę przekazano do rozpatrzenia Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników AWF (S-00401/83).

 

Poprosiłam o wyjaśnienie i przedstawienie mi zarzutów. Po sześciu dniach otrzymałam kolejny list. „W związku z pismem Obywatelki z dnia 9.03.1983 r. informuję, iż wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego AWF jest wynikiem otrzymania przeze mnie wiadomości o postępowaniu Obywatelki uchybiającym godności nauczyciela akademickiego, a w szczególności podejmowaniu działań pozostających w sprzeczności z zadaniami szkoły wyższej w zakresie socjalistycznego wychowania studentów„.

 

W konsekwencji skomasowanej akcji POP PZPR i SB zwolniono mnie z pracy. Zwolniono mnie z pracy, bo moja postawa polityczna uchybiała godności nauczyciela akademickiego, nie złożyłam pracy doktorskiej w terminie i często chorowałam.

 

Ten stek bzdurnych uzasadnień był tylko pretekstem do pozbycia się mnie szybko i bezboleśnie. Miałam otwarty przewód doktorski, siedem publikacji naukowych, przysługiwało mi prawo pracy nad doktoratem przez siedem lat od zakończenia stażu, czyli od 1976 roku. W tym czasie przez dwa lata byłam na zwolnieniu lekarskim, w więzieniu i oddelegowana do pracy w MKZ-cie Katowice, co dawało mi prawo do dwóch i pół roku przedłużenia nakładanego na mnie terminu.

Logika była nieważna, przepisy też nie, ja byłam przez partię i SB skazana na zagładę. Przysługiwało mi prawo odwołania się do Kolegium do Spraw Wykroczeń w Katowicach. Oczywiście, że się odwołałam, tylko po to, aby w jeszcze jednym urzędzie odnoto­wano łamanie prawa.

Od marca do listopada 1983 roku byłam bez pracy.

Artur Jaskólski – profesor odrodzonej nauki polskiej, TW „Florenty”

Życie Akademickie

Pismo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

http://zycie.awf.wroc.pl/nr97/17-97.html

Sylwetki profesorów

Artur Jaskólski

Ur. 5.10.1952 r. w Częstochowie
Wykształcenie:
– Magister wychowania fizycznego – AWF w Katowicach 1975 r.
– Doktor wychowania fizycznego – AWF w Poznaniu 1981 r.
– Doktor habilitowany nauk wychowania fizycznego (specjalność fizjologia wysiłku fizycznego i sportu) – AWF w Krakowie 1991 r.
– Profesor nauk o kulturze fizycznej – AWF we Wrocławiu 2003 r.
Doświadczenie zawodowe i organizacyjne:
– 1975-1982 asystent w Zakładzie Fizjologii AWF w Katowicach
– 1982-1984 nauczyciel wychowania fizycznego w Kolegium Miłosierdzia w Henley on Thames, Anglia
– 1984-1992 adiunkt w Zakładzie Fizjologii Człowieka na Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.
– 1990 pełnomocnik rektora ds. studenckiego ruchu naukowego w Gorzowie Wlkp.
– 1990-1992 radny Rady Miejskiej w Gorzowie
– 1990-1992 dziekan Zamiejscowego Wydziału WF w Gorzowie Wlkp.
– 1992-1995 specjalista ds. badań wysiłkowych w Uniwersytecie Arizona w USA
– 1996-maj 1997 wizytujący profesor w zakresie fizjologii wysiłku w Indiana University, USA
– wrzesień 1997 – profesor nadzwyczajny AWF w Poznaniu, kierownik Katedry Nauk Fizjologicznych i Zakładu Fizjologii, Instytut WF w Gorzowie Wlkp.
– październik 1998 – członek Rady ds. Sportu Profesjonalnego przy Prezesie UKFiT
– kwiecień 1999 – przedstawiciel Wojewody Lubuskiego w Konwencie Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej
– październik 1999 – kierownik Katedry Fizjologii Stosowanej na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu
– październik 2000 – pełnomocnik rektora AWF we Wrocławiu ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – październik 2002 – kierownik Katedry Kinezjologii na Wydziale Fizjoterapii, AWF we Wrocławiu
Wyróżnienia i nagrody:
– 1975 ukończenie studiów na AWF w Katowicach z wyróżnieniem
– 1987 nagroda naukowa II stopnia Rektora AWF w Poznaniu
– 1988 nagroda naukowa I stopnia Rektora AWF w Poznaniu
– 1992 nagroda I stopnia Przewodniczącego Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
– 1992 medal za osiągnięcia naukowe im. Jędrzeja Śniadeckiego, AWF w Poznaniu
– 1998 nagroda naukowa II stopnia Rektora AWF w Poznaniu
Publikacje:
Autor lub współautorem 97 publikacji naukowo-badawczych, opublikowanych w czasopismach polsko- i anglojęzycznych, pięciu raportów dla agencji rządowych, jednej monografii oraz jednego podręcznika…..

==============

Elżbieta Anna Szczepańska – Zanim wybaczę. Pamiętnik walki i zdrady, Wyd. Replika. 2009

Po dwóch latach z katowickiego IPN-u otrzymałam noty ujawniające tożsamość pierwszych dwóch donoszących na mnie tajnych współpracowników. Pierwszy z nich to profesor Artur Jaskólski, urodzony 5 października 1952 roku, imię ojca – Zdzisław. W rejestrze współpracowników figuruje jako TW „Florenty” i ma numer 42 996. ….

Profesor Jaskólski jest gwiazdą establishmentu odrodzonej nauki polskiej, nikt go nie wyrzuca z pracy za to, że „nie daje rękojmi wychowania młodzieży w duchu nowej, niepodległej i demokratycznej Polski”. Nikt też zapewne nie pali i nie wyrzuca na śmietnik jego opracowań naukowych. (s.346-7)

Tajny współpracownik SB zarejestrowany pod pseudonimem TW„Florenty” po oddelegowaniu mnie do pracy w MKZ NSZZ „Solidarność” w Katowicach został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ katowickiego AWF-u. Dzisiaj jest szanowanym profesorem, doktorem habilitowanym na AWF-ie we Wrocławiu i nikomu jakoś jego konfidencka przeszłość nie przeszkadza.

(s.12-13)