Nie jestem przeciwnikiem „grzebania w teczkach” (wręcz przeciwnie)

Moje uwagi do tekstu: 

Jak bezpieka chroniła ‚ Jagiellończyka’ – Ewa Łosińska Uważam Rze nr 41 (88) 2012 

Nie jestem przeciwnikiem „grzebania w teczkach” (wręcz przeciwnie) i nie jestem oburzony historią inwigilacji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Służbę Bezpieczeństwa, ale nie jestem badaniami usatysfakcjonowany, szczególnie metodologią tych badań..

Czy nie ma konfliktu interesów jeśli badanie tak drażliwej historii UJ prowadzone jest przez prof. UJ i beneficjenta systemu, gdy inni, wykluczeni z systemu, są z takich badań wykluczani ? Jest obawa, że etatowy prof. UJ może pełnić rolę adwokata swojej uczelni, a nie niezależnego badacza. Obawy te nie są bezpodstawne nawet jeśli weźmiemy pod lupę tylko informacje zamieszczone w tekście Ewy Łosińskiej, z których np. wynika pod jaką to presją PZPR był rektor A. Koj pod koniec PRL, ale nie wynika, że ten sam rektor był szefem politycznej weryfikacji kadr akademickich prowadzonej pod okiem i batutą PZPR i SB. Negatywne konsekwencje tej weryfikacji, nawiązującej do metod stosowanych już w okresie instalacji systemu komunistycznego w Polsce, trwają do dnia dzisiejszego, tym bardziej, że w okresie tzw. transformacji odwilży na uczelni kierowanej przez rektora A. Koja nie było. UJ był chroniony przez rektora przed relegowanymi w czasie wielkiej czystki akademickiej.

Są na ten temat informacje zbierane w prowadzonym przeze mnie serwisie Lustracja i weryfikacja naukowców PRL https://lustronauki.wordpress.com/ , ale historycy UJ jakoś do tej kwestii, jak i wielu innych, bardzo niewygodnych, bardzo niekorzystnych dla kształtowanego wizerunku UJ, po prostu się nie odnoszą – pomijają milczeniem, chowają głowy w piasek. Tak uprawiać historii nie można.

Szkoda, że nie ma badań nad symbiozą SB, PZPR – nomenklaturowe władze uczelni w okresie PRL. Moim zdaniem należałoby badać także akta PZPR i akta uczelniane oraz świadków historii , aby poznać symbiontów każdego z osobna i w relacjach wzajemnych oraz korzyści jakie odnosili. Czyli należałoby zastosować w badaniach historycznych metodykę badań biologicznych/ekologicznych.

Z moich badań porównawczych teczek SB, PZPR, i wzorcowej dla innych uczelni – UJ, to teczki UJ są najmniej wiarygodne (głównie niedostępne, brakowane, modyfikowane, także w III RP), co jest konkluzją zatrważającą, bo UJ, jak i inne uczelnie, miał i ma na celu szukanie prawdy, gdy SB, czy PZPR miały na celu utrzymywać system kłamstwa !

Józef Wieczorek

Redakcja tygodnika ‚Uwazam Rze’,  do której tekst został przesłany nie podjęła dyskusji z tekstem. Widocznie moja argumentacja jest bezdyskusyjna.

Weryfikacja kadry naukowej na UJ w 1982

Weryfikacja kadry naukowej na UJ w 1982

w: Piotr Franaszek, „Jagiellończyk”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w., Kraków 2012, 351 s.

‚Trudnym problemem postawionym przed Uniwersytetem była weryfikacja kadry naukowej. Jej przeprowadzenie na UJ opóźniano . Decyzją rektora 22 stycznia 1982 r. została powołana Komisja ds. Oceny Postaw Kadry Naukowej w instytutach ideologicznych. Miała ona przeprowadzić ocenę działalności naukowej i dydaktycznej kadry wykładającej przedmioty społeczne. W składzie komisji znaleźli się przedstawiciele władz instytutów, organizacji partyjnej i Studium Wojskowego. Ale skład komisji od początku budził zastrzeżenia władz. W ich ocenie, w komisji w większości reprezentowani byli członkowie „Solidarności”, którzy starali się marginalizować członków PZPR.

Niezadowolenie wywołał także fakt, iż początkowo na przewodniczącego komisji rektor wyznaczył prof. Wojciecha Bartla, osobę utrzymującą bliskie kontakty z Kurią krakowską. Dopiero w wyniku interwencji czynników partyjnych decyzja ta została zmieniona. Na czele komisji stanął rektor Gierowski. Senat UJ reprezentowali prorektorzy – Jan Błoński, Zbigniew Ćwiąkalski, Alojzy Gołębiewski, Andrzej Kopff i Maria Sarnecka-Keller.

Z ramienia KU PZPR w komisji zasiadał Andrzej Kozanecki, ZSL reprezentował Antoni Podraża, a SD Gwidon Rysiak. Ponadto w składzie komisji znalazł się Jan Nowak, wiceprezydent Krakowa, którego na kilku posiedzeniach zastępował płk Jan Michalak, a także Janusz Kornacki, przedstawiciel Departamentu Kadr i Szkolenia w MNSzWiT.

Obecność w komisji wspomnianych przedstawicieli Senatu UJ była dla władz sygnałem, że na Uniwersytecie zostanie podjęta próba obrony osób niewygodnych dla rządzących ze względu na głoszone poglądy polityczne.

Rozmowy przeprowadzono z ponad dwudziestoma pracownikami instytutów Filozofii, Socjologii, Ekonomii i Nauk Politycznych. Punktem wyjścia były dwa pytania: Czy dany pracownik będzie wspierał dążenia Rektora do stabilizacji sytuacji na uczelni oraz czy jest psychicznie przygotowany do kontaktu ze studentami, szczególnie w wypadku potrzeby właściwej odpowiedzi względnie reakcji na mogące mieć miejsce z ich strony pytania i zachowania. W ocenie funkcjonariuszy SB, komisja na posiedzeniu 28 stycznia uznała, iż tylko postawa dr. Wiesława Zabłockiego budzi zastrzeżenia., gdyż w trakcie rozmowy zachowywał się agresywnie, a z całości jego wypowiedzi wynikało, że w wypadku prowadzenia zajęć ze studentami byłby skłonny kwestionować na nich zasadność wprowadzenia stanu wojennego”. Dlatego komisja postanowiła wystąpić do rektora o odsunięcie dr. Zabłockiego od zajęć ze studentami.

Do 5 czerwca komisja miała przedstawić imienny wykaz osób wytypowanych do zwolnienia. Pod koniec czerwca decyzją Uczelnianej Komisji Weryfikacyjnej z pracy na UJ zwolniono pięć osób, głównie pod pretekstem niedopełnienia warunków obrony pracy doktorskiej lub przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego. Ponadto od zajęć dydaktycznych odsunięto kolejnych sześć osób, proponując im zatrudnienie w Bibliotece Jagiellońskiej. Na tym komisja zakończyła pracę. W trybie decyzji administracyjnych mieli być weryfikowani pracownicy administracyjni i techniczni1„.

Sposób działania komisji, a zwłaszcza utajnianie opinii o pracownikach wystawianych przez KU PZPR, został skrytykowany przez dr Jolantę Rokosz podczas posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego UJ. W zestawieniu sporządzonym przez KK PZPR odnośnie do wszystkich krakowskich szkół wyższych wykazano, że na 1610 nauczycieli akademickich zastrzeżenia budziło 62 pracowników, na inne stanowisko przeniesiono pięciu, zwolniono pięciu młodszych pracowników zajmujących stanowiska od asystenta do adiunkta oraz trzech wykładowców i lektorów.

UWAGA – Józef Wieczorek

O weryfikacji AD 1986 r. w książce brak podobnych informacji, mimo że są pewne informacje w aktach SB ( w IPN), w aktach PZPR ( Archiwum Państwowe), w archiwum prasy podziemnej ( Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie) , na stronie LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL – https://lustronauki.wordpress.com/category/weryfikacja-kadr/ i w pamięci świadków historii, niestety niewygodnych do dnia dzisiejszego.

Brak informacji/brak dostępu do informacji o weryfikacji w aktach UJ ( por. np. http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-wieczorka/ ) daje wiele do myślenia. Skład komisji weryfikacyjnych do dnia dzisiejszego – anonimowy, usuwanie pracowników pod pretekstem negatywnego oddziaływania na młodzież akademicką ( to standardowy zarzut wobec nauczycieli akademickiego stosowany od początku instalacji systemu komunistycznego w Polsce), niewłaściwej etyki i postawy obywatelskiej, czy niezłomnego charakteru.

Świadome wymazywanie tej weryfikacji z pamięci, pomijanie tej weryfikacji także w opracowaniach naukowych,  źle świadczy o obecnej kondycji środowiska akademickiego w Polsce – co jest właśnie najważniejszym, negatywnym rezultatem tej weryfikacji !  

Uniwersytet w państwie policyjnym

Uniwersytet w państwie policyjnym

„Krakowska Loża Historii Współczesnej”

Kraków, 10.10.2012

W dyskusji na temat książki prof. Piotra Franaszka „Jagiellończyk”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 80. XX wieku wzięli udział: Autor, Bronisław Wildstein oraz prof. Jan Woleński. Spotkanie prowadził Roman Graczyk.

(wideo i zdjęcia – Józef Wieczorek)

Uniwersytet w państwie policyjnym cz. 1

Uniwersytet w państwie policyjnym cz. 2

Uniwersytet w państwie policyjnym cz. 3

Uniwersytet w państwie policyjnym cz. 4

Polemiki poprzedzające spotkanie Loży

SB wobec uczelni, czy symbioza SB-PZPR-nomenklaturowe władze uczelni ?

Na ile kontrola UJ przez komunistyczną policję polityczną była skuteczna

Dlaczego historycy nie chcą się uczyć od geologów ?

Skutki negatywnej weryfikacji kadr akademickich trwają do dziś

Jak bezpieka chroniła „Jagiellończyka”

Z powodu ograniczenia czasu podczas spotkania na niewygodną dyskusję,  kilka (co najmniej)  kolejnych tekstów  dotyczących tematu Loży  zostanie przygotowanych w najbliższym czasie.

Zachęcam do polemiki i do nadsyłania tekstów , które  można będzie umieść na tej stronie

Józef Wieczorek

jozef.wieczorek@interia.pl

Blokady dla naukowców w dostępie do tajnych teczek

Teczki KGB pod ochroną

Dziennik, 9.10.2012

Najpoważniejszą blokadą dla naukowców w dostępie do tajnych teczek są przepisy o ochronie danych osobowych.

….Problemem jest też definicja naukowca historyka w nowej ustawie. Za takiego uważa się osobę posiadającą stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk historycznych. Uniemożliwia to dostęp na przykład doktorantom, przez co ci nie mogą przygotowywać swoich prac w oparciu o archiwa KGB, a więc nie powstaje grupa historyków wyspecjalizowanych w badaniach nad historią represji komunistycznych. Parlament łotewski pracuje nad kolejnymi zmianami odpowiednich ustaw…..Działalność polskiego Instytutu Pamięci Narodowej przedstawili jego prezes dr Łukasz Kamiński oraz dr Rafał Leśkiewicz. Archiwum IPN to 840 tys. mikrofilmów, mikrofisz itp., 1900 filmów, 1100 nagrań dźwiękowych, 39 mln fotografii oraz ponad 10 kilometrów kartotek. W Polsce zasady udostępniania tych dokumentów wielokrotnie się zmieniały. Specyfiką naszego ustawodawstwa jest wprowadzenie kategorii prawnej osoby pokrzywdzonej. Tylko one miały w pewnym okresie dostęp do dokumentów…..Obecnie trwa digitalizacja zasobów, co ułatwi dostęp do archiwów także dla badaczy zagranicznych. Już 35 milionów rekordów danych katalogowych jest w systemie dostępnym w czytelniach IPN oraz w internecie. Pion archiwalny IPN działa na potrzeby pozostałych pionów: prokuratorskiego, lustracyjnego i edukacji publicznej, oraz innych instytucji (ROPWiM, UKiOR).

SB wobec uczelni, czy symbioza SB-PZPR-nomenklaturowe władze uczelni ?

SB wobec uczelni, czy symbioza SB-PZPR-nomenklaturowe władze uczelni ?

Józef Wieczorek

Od kilku lat historycy badają aspekty działań Służby Bezpieczeństwa wobec uczelni w okresie PRL . Jest to możliwe dzięki materiałom zgromadzonym i dostępnym w zasobach IPN.

Realizowany był już projekt .’Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych i naukowych’ i opracowano wiele książek, ale ich rezultaty jakkolwiek ważne, nie pokazują pełnego obrazu jak wyglądały uczelnie w PRL, nawet w sprawach zasadniczych, których poznanie jest niezbędne także dla zrozumienia współczesnego stanu uczelni i powszechnej patologii.

Dostępne materiały SB jasno pokazują, że uczelnie były pod nadzorem SB, ale również jest jasne, że uczelnie były też pod nadzorem, a także kierownictwem, PZPR i były zarządzane przez nomenklaturowe władze uczelni.

Zatem koncentracja badań na materiałach SB jakkolwiek w części zasadna nie jest wystarczająca dla poznania uczelni w państwie policyjnym.

Dla poznania symbiozy 3 ‚organizmów’ – SB-PZPR-nomenklaturowe władze uczelni, potrzebne są badania nad każdym z symbiontów, ich wzajemne relacje i korzyści jakie z symbiozy odnosiły a do tego potrzebne są badania także nad archiwami PZPR i uczelni ( i organów wyższych) no i wykorzystanie w badaniach świadków historii. Niestety ta filozofia badań jakoś nie zyskała uznania wśród decydentów, mimo że takie próby są podejmowane. (Lustracja i weryfikacja naukowców PRL- https://lustronauki.wordpress.com/ ).

Z moich badań porównawczych teczek SB, PZPR, i wzorcowej dla innych uczelni – UJ, to teczki UJ są najmniej wiarygodne (głównie niedostępne, brakowane, modyfikowane także w III RP), co jest konkluzją zatrważającą, bo UJ, jak i inne uczelnie, miał i ma na celu szukanie prawdy, gdy SB, czy PZPR miały na celu utrzymywać system kłamstwa !

Dotychczasowe badania historyczne np. pomijają przebieg i rezultaty czystki akademickiej schyłku PRL i nie podejmują wyjaśnienia genezy akademickiej luki pokoleniowej, ani genezy deprawacji środowiska akademickiego, upadku etosu uniwersyteckiego, ani genezy ‚pseudoelit’ III RP, o czym coraz częściej się mówi ale w badaniach historycznych pomija. (Skąd się wzięły obecne kadry akademickie ? http://blogjw.wordpress.com/2012/02/09/skad-sie-wziely-obecne-kadry-akademickie/).

Porażające są wyniki badań sławnej komisji senackiej UJ , ‚mającej rozpoznać skalę represji i wyrządzonych krzywd pracownikom i studentom UJ w PRL–u’ , która prowadziła badania wśród beneficjentów systemu, a nie wśród pokrzywdzonych i doszła m. in. do wniosku, że pokrzywdzonym to był Lesław Maleszka, a nie ci którzy z uczelni zostali relegowani po zastosowaniu wobec nich bolszewickich metod. (POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII http://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/powracajaca-fala-zaklamywania-historii/). ‘Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u. https://lustronauki.wordpress.com/2008/11/09/lista-wyrozumskiego-represjonowanych-pracownikow-i-studentow-uj-w-prl%E2%80%93u/

Nad rezultatami takich badań panuje cisza choć badania przeprowadzali uczeni decydujący o tym kto może, a kto nie może być profesorem !

Głośno jest ostatnio w przestrzeni publicznej o katastrofie edukacji historycznej, krytykuje się słusznie podręczniki do jej nauczania, ale nad podręcznikami do uczenia studentów historii jakoś dyskusji nie ma. W sławnym dziele ‚ Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego’ (obowiązkowym dla chcących otrzymać indeks uczelni w ramach konkursu o wiedzy o UJ) dzieje najnowsze UJ przedstawione są w sposób kompromitujący i jakoś nie ma z tego powodu oburzenia.( List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’ http://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiej-akademii-umiejetnosci/#comment-245). Elita historyków UJ nie zdołała nawet zidentyfikować w dziejach UJ stanu wojennego ( i powojennego) nie mówiąc o jego skutkach dla katastrofalnego stanu edukacji i nauki w III RP, co paradoksalnie ta książka dokumentuje.

Czy na froncie badań nad najnowszą historią uniwersytetów polskich coś się zmieni ?

IPN w Krakowie zaprasza na spotkanie Uniwersytet w państwie policyjnym. (10 października 2012 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ul. Rajska 1, sala 315, III piętro, godz. 18.00

pytając w dyskusji ‚o ethos uniwersytecki – zarówno w ujęciu historycznym (jak było?), jak i współczesnym (co z tego wynika dla dzisiejszej kondycji Uniwersytetu? ‚

Czy uzyskamy odpowiedź ? Czy będzie wola jej uzyskania ?

Skutki negatywnej weryfikacji kadr akademickich trwają do dziś

Skutki negatywnej weryfikacji kadr akademickich trwają do dziś 

Weryfikacja kadr akademickich lat 80-tych,  zaaprobowana także w III RP,  doprowadziła do

 • wykluczania niewygodnych z systemu akademickiego – efekt: wygodna (dla siebie i swoich) masa wyborcza, wybierająca sobie wygodnych przełożonych
 • wykluczania nonkonformistów – efekt: powszechny konformizm akademicki (zaprzeczenie ludzi nauki sensu stricto, – nauka  z samej natury jest nonkonformistyczna)
 • wykluczania pasjonatów naukowych – efekt: oportunistyczna masa akademicka pasjonująca się głównie zdobywaniem tytułów i niszczeniem lepszych/niezależnych
 • wykluczania pasjonatów edukacyjnych – efekt: zapaść edukacyjna
 • wykluczania najwyżej ocenianych wykładowców – efekt: brak wykładowców (patologiczna wieloetatowość)
 • wykluczania zdolnych do wykrywania plagiatów (także u profesorów) – efekt:powszechny plagiaryzm .
 • wykluczania uczących rzetelności naukowej – efekt: ogromna nierzetelność naukowa
 • wykluczania promotorów dobrych prac dyplomowych – efekt: spadek poziomu prac dyplomowych
 • wykluczania zdolnych do formowania nowych kadr akademickich – efekt: luka pokoleniowa
 • wykluczania walczących z patologiami – efekt: patologiczny system akademicki
 • wykluczania protestujących przeciwko deprawacji – efekt: powszechna deprawacja
 • wykluczania zdolnych do krytyki naukowej – efekt: brak krytyki naukowej
 • wykluczania uczących myślenia – efekt:pospolita bezmyślność
 • wykluczania aktywnych społeczników akademickich – efekt: tumiwisizm akademickiRzecz w tym, że beneficjenci systemu nie chcą/nie są w stanie  zrozumieć przyczyn  zapaści w nauce, swojej wspólodpowiedzialności,  ani nie chcą z niej wyjść,  poza wyjściem z niższego do wyższego pułapu finansowego -tak weryfikacja przetrzebiła kadry akademickie.