Julian Jan Auleytner – wybitny fizyk, prof. PAN, zarejestrowany jako kontakt operacyjny ‚Prox’

baner człowiek nauki

Julian Jan Auleytner – wybitny fizyk prof.  PAN, zarejestrowany jako kontakt operacyjny ‚ Prox’

Julian Jan Auleytner (1922–2003)

W dniu 7 grudnia 2003 r. odszedł od nas profesor Julian Auleytner, wybitny fizyk i organizator nauki,
długoletni pracownik Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Urodzony w 1922 r. w Stu
dziankach koło Tomaszowa Mazowieckiego, został dotkliwie doświadczony przez wojnę. Wiosną 1940 r. trafia z łapanki ulicznej w Warszawie do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg. Zwolniony dzięki usilnym i kosztownym staraniom ojca, działa następnie w Armii Krajowej. Po wkroczeniu Armii Czerwonej zostaje zadenuncjowany i aresztowany przez NKWD,
a następnie zesłany do łagru koło miasta Stalino (obecnie Donieck) na Ukrainie, gdzie pracuje w kopalni węgla. Zwolniony na podstawie amnestii, wraca do kraju i wstępuje na Uniwersytet Warszawski, który kończy w 1952 r. Jeszcze podczas studiów zostaje zatrudniony w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UW, gdzie rozpoczyna pionierskie badania struktury mozaikowej kryształów i defektów sieci krystalicznej w zorganizowanej przez prof. Stefana Pieńkowskiego pracowni rentge-
nowskiej. Doktoryzuje się w roku 1959. Po doktoracie odbywa półtoraroczny staż naukowy w Królewskim Uniwersytecie w Uppsali, gdzie zapoznaje się z metodami spektroskopii rentgenowskiej, rozwiniętymi tam przez prof. K.M. Siegbahna (laureata Nagrody Nobla w 1924 r.). Owocem tego stażu było uruchomienie w Warszawie rentgenowskiej spektroskopii izochromat widma ciągłego jako metody badania struktury elektronowej półprzewodników.
W 1962 r. habilituje się i rozpoczyna pracę w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, a w 1968 r. uzyskuje tytuł profesora nadzwyczajnego. ……

Profesor wypromował łącznie 27 doktorów(!), z których wielu pracuje obecnie w różnych ośrodkach badawczych w kraju i za granicą (w USA, Kanadzie, Australii i Brazylii).
Wspaniałą inicjatywą Profesora było zorganizowanie serii Międzynarodowych Szkół Letnich poświęconych defektom strukturalnym w kryształach. Na wykładowców byli zapraszani wybitni uczeni z różnych stron świata podzielonego wówczas żelazną kurtyną.
Pierwsza Szkoła odbyła się w 1966 r. w Zakopanem, a ostatnia – ósma – w w Szczyrku (1988). Szkołom towarzyszyły zazwyczaj specjalistyczne sympozja, a począwszy od IV Szkoły w 1973 r. materiały z nich były publikowane w formie książkowej. Dla wielu ówczesnych młodych adeptów nauki uczestnictwo w tych imprezach było jedyną okazją bezpośredniego kontaktu z uczonymi zza żelaznej kurtyny. Profesor dzięki tym Szkołom zyskał wielu szczerych przyjaciół pośród uczonych na całym świecie. Szczególnie bliskie kontakty łączyły go z kolegami w Niemczech, na Ukrainie, we Francji, Włoszech i Japonii…..
…..

Był człowiekiem ciepłym. Jego uczniowie i współpracownicy wyrażają się o nim z najwyższą sympatią i uznaniem. Ale zdarzali się też w jego otoczeniu ludzie mu niechętni, nad czym głęboko bolał. Mnie
osobiście najgłębiej w pamięci zapadły nasze dawne wspólne górskie wędrówki.
Tadeusz Figielski
Instytut Fizyki PAN
Warszawa

Julian Jan Auleytner w Wikipedii

(ur. 13 lutego 1922 w Studziankach, zm. 7 grudnia 2003) – polski fizyk, wieloletni pracownik naukowy Polskiej Akademii Nauk, członek egzekutywy POP PZPR w Instytucie Fizyki PAN, członek PZPR w latach 1969-1981.

Urodził się w rodzinie ziemiańskiej jako syn Kazimierza i Wandy z Pomian Zakrzewskich. Walczył w wojnie obronnej Polski 1939, po czym przebywał w niewoli niemieckiej (obóz Sachsenhausen–Oranienburg). W latach 1943–1945 walczył w Armii Krajowej. Po wkroczeniu wojsk sowieckich na teren Polski aresztowany przez NKWD i zesłany do łagru na wschodniej Ukrainie (pracował w kopalni węgla).

Po powrocie do kraju ukończył w 1952 studia na Uniwersytecie Warszawskim, po siedmiu latach uzyskując doktorat. W latach 1959–1960 przebywał na stażu naukowym w Uppsali. Od 1967 profesor nadzwyczajny, a od 1974 zwyczajny. W latach 1950–1961 zatrudniony w charakterze pracownika naukowego Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego (prowadził badania struktury mozaikowej kryształów i defektów sieci krystalicznej w pracowni rentgenowskiej prof. Stefana Pieńkowskiego), następnie w Instytucie Fizyki PAN. Był kierownikiem Zakładu Fizyki Promieni X (następnie: Zakładu Rentgenografii i Spektroskopii Rentgenowskiej) oraz inicjatorem utworzenia w 1973 Środowiskowego Laboratorium Badań Rentgenowskich i Elektronomikroskopowych (stał na jego czele do przejścia na emeryturę w 1993).

Specjalizował się w badaniach strukturalnych, fizyce ciała stałego oraz fizyce promieni. Był wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego. Wypromował kilkudziesięciu doktorów, był również recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001)  i Złotym Krzyżem Zasługi.

Szokujące ustalenia „GPC”

 , 26.08.2013

….„Gazeta Polska Codziennie” dotarła do akt IPN, w których również jego brat Julian Jan Auleytner, fizyk Polskiej Akademii Nauk występuje jako kontakt operacyjny SB.

…..Jego brat, znany fizyk Julian Auleytner był m.in. członkiem egzekutywy POP PZPR w Instytucie Fizyki PAN. Oficjalnie. A w niejawnej części swojej biografii – był zarejestrowany przez SB kontaktem operacyjnym o ps. Prox. Wywiad wykorzystywał go w latach 1978- 1986 do tworzenia nowych metod technik operacyjnych. Miał dostarczać informacje na temat osób ze środowiska naukowego. „Prox” był wówczas kierownikiem zakładu w Instytucie Fizyki PAN i „zaangażowanym członkiem PZPR” – jak pisano w aktach KO Prox.

Służba Bezpieczeństwa była zadowolona ze współpracy z nim, a w 1984 r. na dowód tego oficer prowadzący wręczył „Proksowi” butelkę koniaku. Teczkę „Proxa” zamknięto, gdy  Auleytner otrzymał inną funkcję w PAN i nie miał możliwości dostarczania służbom, interesujących je informacji.

Dezaprobata wobec zjawiska ochrony zbrodniarzy komunistycznych przez wymiar sprawiedliwości III RP

baner

25 sierpnia w Bydgoszczy zakończył się trzy dniowy zlot przedstawicieli organizacji kombatanckich opozycji antykomunistycznej. Represjonowani działacze podziemnej NSZZ „Solidarności”, Konfederacji Polski Niepodległej,  Solidarności Walczącej, NZS itp domagają się uchwalenia ustawy o weteranach opozycji antykomunistycznej.

W obradach wzięli udział przedstawiciele organizacji kombatanckich z całego kraju. Obecni byli legendarni przywódcy podziemia:  między innymi: Andrzej Rozpłochowski i Andrzej Sobieraj z NSZZ „Solidarność” oraz Adam Słomka z KPN.

Roman Kotzbach, działacz podziemnej „Solidarności” w Bydgoszczy, założyciel podziemnego radia, podkreslił: – To potrzebne naszemu środowisku już dwunaste spotkanie w III RP.

Jan Raczycki ze Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” powiedział, że głównym celem obrad było omówienie projektu ustawy o statusie weterana opozycji antykomunistycznej. Zabiegamy o to, żeby politycy zajęli się wreszcie poważnie sprawą pomocy dla kombatantów. Liczni ludzie podziemia są coraz starsi, często schorowani. Nie można z pomocą dla nich czekać dłużej.

   W kontaktach z Sejmem RP represjonowanych z całego kraju reprezentować będą: Janusz Olewiński, Andrzej Sobieraj i  Andrzej Rozpłochowski  [andrzejrozplochowski@yahoo.com]

Gościem kombatantów był senator Jan Rulewski (PO) który wystosował apel o godne wsparcie kombatantów przez władze… samorządowe.

Rulewski uznał, że ustawa jest śmiała i „daleko idąca”. Jednocześnie przestrzegł, że w dzisiejszym parlamencie nie ma stosownej woli do uchwalenia tak korzystnej i przyjaznej dla kombatantów ustawy.

 

Obradujący w Bydgoszczy kombatanci sformułowali  oświadczenie:

W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny wyrażamy dezaprobatę wobec zjawiska ochrony zbrodniarzy komunistycznych przez wymiar sprawiedliwości III RP.

Zebrani na Krajowej Konferencji Organizacji osób represjonowanych w PRL

z oburzeniem przyjmują faktyczną bezkarność Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i Stanisława Kociołka – winnych masowych zbrodni na Narodzie Polskim.

Nie zweryfikowani sędziowie swoim bezprawnym działaniem przyczyniają

się do rozwoju patologii instytucji państwa komunistycznych i jego przedstawicieli.

Żądamy niezwłocznego osądzenia zbrodni PRL zgodnie z elementarnym poczuciem  sprawiedliwości oraz europejskimi standardami praworządności!

Fotokopia apelu z podpisami w załączeniu

Info: Zygmunt Miernik

oswiadczenie Represjonowani z PRL 001

Od po­li­tru­ka do pro­fe­so­ra

baner

To­wa­rzy­stwo prof. Bau­ma­na

Ta­de­usz M. Płu­żań­ski
Warszawska Gazeta, 2 sierp­nia 2013

„Naj­słyn­niej­szy ży­ją­cy pol­ski so­cjo­log. Wni­kli­wy fi­lo­zof” – czy­ta­li­śmy we wstę­pie do wy­wia­du z prof. Zyg­mun­tem Bau­ma­nem w „Ga­ze­cie Wy­bor­czej”. Jak­że po­dob­nie brzmia­ły ne­kro­lo­gi po zmar­łym w 2007 r. ko­le­dze Bau­ma­na – prof. Wło­dzi­mie­rzu Bru­sie: „Od­szedł wy­bit­ny, za­słu­żo­ny pro­fe­sor, pra­wy czło­wiek w la­tach pró­by”. Brus nie był co praw­da „świa­to­wej sła­wy so­cjo­lo­giem”, ale „świa­to­wej sła­wy eko­no­mi­stą”. Tak jak Bau­man zo­stał od­de­le­go­wa­ny na front sta­li­now­skiej na­uki z LWP, gdzie „słu­żył” ja­ko ofi­cer po­li­tycz­no-wy­cho­waw­czy. Od po­li­tru­ka do pro­fe­so­ra – ta­ka ka­rie­ra po­łą­czy­ła obu „my­śli­cie­li”. Ka­rie­ra, któ­rą ro­bi­li po tru­pie przed­wo­jen­nej Pol­ski, ja­ko przed­sta­wi­cie­le no­wych „elit” – so­wiec­kich. …….

Zygmunt Bauman, socjolog z KBW jako agent “Semjon”, emigrant ‘marcowy’

Włodzimierz Brus – partyjny ekonomista, rewizjonista na wygnaniu

Niewygodna prawda dla beneficjentów weryfikacji kadr akademickich

baner

Czy decydenci akademiccy to niewłaściwi adresaci zapytań w imię prawdy ?

http://blogjw.wordpress.com/2013/08/02/czy-decydenci-akademiccy-to-niewlasciwi-adresaci-zapytan-w-imie-prawdy/

Część nr 1, spotkania z córką rotmistrza Pileckiego w Zajeżdzie u Mikulskich
z udziałem Tadeusza Płużańskiego w tym występ rapera Tadka.


Spotkanie z córką rotmistrza Pileckiego cz 2_16