Od po­li­tru­ka do pro­fe­so­ra

baner

To­wa­rzy­stwo prof. Bau­ma­na

Ta­de­usz M. Płu­żań­ski
Warszawska Gazeta, 2 sierp­nia 2013

„Naj­słyn­niej­szy ży­ją­cy pol­ski so­cjo­log. Wni­kli­wy fi­lo­zof” – czy­ta­li­śmy we wstę­pie do wy­wia­du z prof. Zyg­mun­tem Bau­ma­nem w „Ga­ze­cie Wy­bor­czej”. Jak­że po­dob­nie brzmia­ły ne­kro­lo­gi po zmar­łym w 2007 r. ko­le­dze Bau­ma­na – prof. Wło­dzi­mie­rzu Bru­sie: „Od­szedł wy­bit­ny, za­słu­żo­ny pro­fe­sor, pra­wy czło­wiek w la­tach pró­by”. Brus nie był co praw­da „świa­to­wej sła­wy so­cjo­lo­giem”, ale „świa­to­wej sła­wy eko­no­mi­stą”. Tak jak Bau­man zo­stał od­de­le­go­wa­ny na front sta­li­now­skiej na­uki z LWP, gdzie „słu­żył” ja­ko ofi­cer po­li­tycz­no-wy­cho­waw­czy. Od po­li­tru­ka do pro­fe­so­ra – ta­ka ka­rie­ra po­łą­czy­ła obu „my­śli­cie­li”. Ka­rie­ra, któ­rą ro­bi­li po tru­pie przed­wo­jen­nej Pol­ski, ja­ko przed­sta­wi­cie­le no­wych „elit” – so­wiec­kich. …….

Zygmunt Bauman, socjolog z KBW jako agent “Semjon”, emigrant ‘marcowy’

Włodzimierz Brus – partyjny ekonomista, rewizjonista na wygnaniu

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: