Stanisław Flejterski – wieloetatowy ekonomista, prof. uniwersytetu, kłamca lustracyjny

baner człowiek nauki

 Stanisław Flejterski w bazie Ludzie Nauki 

Miejsca pracy: Aktualne:

Nieaktualne:

Pełnione funkcje: Aktualne:

Nieaktualne:

Członkostwo: Aktualne:

Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych; Komitet Nauk o Finansach

Nieaktualne:

Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I – Nauk Społecznych; Komitet Nauk o Finansach
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I – Nauk Społecznych; Komitet Nauk Ekonomicznych
Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych; Komitet Nauk Ekonomicznych
Uzyskany tytuł profesora:
2007/10/22,   nauki ekonomiczne

…….

Stanisław Flejterski w Wikipedii 

Stanisław Flejterski (ur. 1948, Tomaszów) – polski ekonomista, profesor zwyczajny, autor wielu książek i artykułów z dziedziny bankowości i finansów porównawczych. Redaktor naczelny czasopisma „Europa Regionum”. Prezes Polskiego Stowarzyszenie Programu Neurologiki…..

W 1970 ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. W 1974 obronił rozprawę doktorską na tym samym wydziale.

W 1998 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Za rozprawę habilitacyjną otrzymał w 1999 Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. Od 2007 profesor tytularny. Monografia profesorska: Podstawy metodologii finansów została nagrodzona Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odbył staże naukowe na uniwersytetach w Zurychu, Amsterdamie i Berlinie, praktykę bankową w Banca Nazionale del Lavoro w Rzymie i pobyt studialny w instytucjach finansowych w Nowym Jorku. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych, wykłady gościnne w kilku krajach.

W latach 1974-1977 był przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Młodych Pracowników Nauki w Szczecinie. W roku 1985 był sekretarzem Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1985-1988 był dyrektorem Ośrodka Badań Krajów Południa Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1999-2005 był prodziekanem do spraw nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1999 jest kierownikiem Katedry (wcześniej Zakładu) Bankowości i Finansów Porównawczych. W latach 2007-2011 był członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk (2007-2014). Członek Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, SUERF (The European Money and Finance Forum). Prezes Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki.

W latach 1991-1999 pełnił funkcje menedżerskie w Banku PEKAO SA , BIG SA i Banku Austria Creditanstalt SA. Od wielu lat jest przewodniczącym rad nadzorczych Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina i Szczecińskiego Funduszu Poręczeniowego.

….

Wypromował 12 doktorów nauk ekonomicznych.

W grudniu 2005 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada ponadto Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal za zasługi w tworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego, Złotą Odznakę SZSP…..

Sylwetka profesora na  prywatnej stronie internetowej 

Pracuje na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na Wydziale Ekonomii i Informatyki Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Główne obszary zainteresowań badawczych to: bankowość, systemy finansowe (Niemcy i inne kraje UE), globalizacja finansowa, fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i venture capital, finanse porównawcze, metodologia finansów, finansowe aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego.

Pracę doktorską „Problemy wzrostu importu wyrobów przemysłowych z krajów Trzeciego Świata do Polski” obronił w 1974 r., natomiast habilitacyjną „Dywersyfikacja struktury sektora i przedsiębiorstwa bankowego. Geneza, efektywność, konsekwencje” w 1998 r. W latach 1999-2007 był profesorem US, a w 2007 został profesorem tytularnym. Jest autorem ok. 400 publikacji naukowych w 10 językach i ok. 500 publikacji popularno-naukowych i publicystycznych. Najważniejsze książki to m.in.: „Dywersyfikacja struktury sektora i przedsiębiorstwa bankowego. Geneza, efektywność, konsekwencje”, „Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości”, „Ekonomia globalna. Synteza”, „Niemiecki system bankowo – finansowy”, „Współczesna ekonomika usług” i „Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

Sprawuje m.in. funkcje: kierownika Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych US, redaktora naczelnego „Europa Regionum”. W dorobku naukowym profesora są projekty i granty badawcze: „Metodologia współczesnych finansów – komparatystyka finansowa”, „Analiza zmian na rynku bankowo-finansowym UE (ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec)”, „Model kompleksowej obsługi bankowo-finansowej jednostek samorządu terytorialnego”….

IPN: Flejterski rozpracowywał środowisko akademickie

radioszczecin.pl

Stanisław Flejterski rozpracowywał środowisko akademickie na zlecenie Służb Bezpieczeństwa PRL-u – tak wynika z akt Instytutu Pamięci Narodowej, do których dotarło Radio Szczecin.Szczeciński ekonomista i wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego współpracował z SB w pierwszej połowie lat 70′ i w latach 80′ (1972-74 i 1983-89) z przerwą, gdy objął stanowisko lektora wojewódzkiego oddziału PZPR. Prowadził wówczas pogadanki i wykłady ideowo-polityczne najczęściej wśród załóg w zakładach pracy.

IPN zgromadził w aktach m.in. karty ewidencyjne i donosy własnoręcznie sporządzone przez Flejterskiego. Na tej podstawie Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał w środę, że naukowiec skłamał w oświadczeniu lustracyjnym……

..Tymczasem w obronie naukowca stanął szef SLD w regionie Grzegorz Napieralski. Flejterski w 2011 roku bezskutecznie startował do Senatu z poparciem tej partii.
– Jestem za tym, żeby zakończyć ten chocholi taniec. Wierzę w profesjonalizm i uczciwość pana profesora. Jest znakomitym naukowcem i robi się mu ogromną krzywdę – uważa Napieralski. …

Petycja Akademickiego Klubu Obywatelskiego do IPN w sprawie zwolnionych z pracy prof. dr. hab. Włodzimierza Sulei i mgr. Pawła Warota

baner

Petycja do Prezesa i Rady Instytutu Pamięci Narodowej w obronie zwolnionych z pracy: prof. dr. hab. Włodzimierza Sulei i  mgr. Pawła Warota.

Zwracamy się do Prezesa i Rady Instytutu Pamięci Narodowej z apelem o anulowanie decyzji o zwolnieniu z pracy prof. dr. hab. Włodzimierza Sulei i  mgr. Pawła Warota. Uważamy, że podawane przyczyny tych decyzji są zupełnie nieprzekonujące i budzą ogromne zdziwienie. Obaj zwolnieni naukowcy to znakomici badacze historii najnowszej, słynący z odwagi i zaangażowania w sprawy społeczne. Prof. Włodzimierz Suleja jest jednym najwybitniejszych historyków polskich, autorem cennych publikacji i wieloletnim dyrektorem Oddziału Wrocławskiego Instytut Pamięci Narodowej. W latach osiemdziesiątych był bardzo aktywnym działaczem solidarnościowego podziemia. Wydawał i redagował pisma podziemne, pisał do nich teksty, kolportował gazetki, książki i ulotki. Wielokrotnie represjonowany, 11 września 1985 został aresztowany, a następnie  skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata i karę grzywny. Mgr Paweł Warot to historyk młodszego pokolenia, posiadający jednak duży dorobek naukowy i organizacyjny. Jego odwaga w opisywaniu problemów lustracyjnych w rodzinnym mieście – Olsztynie budzi powszechny szacunek. Paweł Warot jest mocno zaangażowany w działalność społeczną i popularyzatorską, a ludziom związanym z walką o niepodległość Polski i prawa człowieka udziela wszechstronnej pomocy.

Zwracamy uwagę, że podjęte decyzje wywołują już falę słusznych protestów środowisk kombatanckich we Wrocławiu, Olsztynie i w całej Polsce. Padają głosy o kneblowaniu swobody wypowiedzi.  Kreowanie tego rodzaju atmosfery jest chyba najgorszą rzeczą jaką można zrobić. Psuje ona bardzo wizerunek IPN i komplikuje relacje tej instytucji z ludźmi walczącymi o niepodległość Polski i prawa człowieka. Także w  trosce o wizerunek i rangę Instytutu Pamięci Narodowej (z którym zawsze czujemy się blisko związani) prosimy o podjęcie zdecydowanych kroków i umożliwienie prof. Włodzimierzowi Sulei i  mgr. Pawłowi Warotowi dalszego pełnienia obowiązków zawodowych.

 

Podpisują:

 

Członkowie AKO Poznań:

1.     ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań

2.     mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań

3.     mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań

4.     dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań

5.     mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań

6.     dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

7.     dr Róża Antkowiak – UAM Poznań

8.     prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań

9.     dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań

10. dr Adam Babula – UAM Poznań

11. dr Lidia Banowska – UAM Poznań

12. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań

13. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

14. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań

16. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska

17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski

18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska

19. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań

20. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań

21. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

22. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań

23. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań

24. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań

25. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań

26. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski

27. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań

28. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań

29. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin

30. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska

31. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań

32. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań

33. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań

34. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań

35. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań

36. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.

37. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań

38. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań

40. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań

41. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań

42. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

43. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

44. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań

45. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań

46. mgr Jan Dasiewicz – Poznań

47. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań

48. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań

49. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski

50. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań

51. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań

52. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań

53. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz

54. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań

55. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań

56. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań

57. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań

58. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań

59. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań

60. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska

61. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska

62. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

63. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań

64. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań

65. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań

66. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań

67. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego

68. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

69. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań

70. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań

71. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań

72. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań

73. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań

74. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski

75. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej

76. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań

77. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań

78. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań

79. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz

80. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań

81. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań

82. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań

83. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań

84. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań

85. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

86. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań

87. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej

88. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań

89. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

90. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz

91. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań

92. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań

93. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań

94. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań

95. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

96. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań

97. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska

98. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań

99. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań

100.      prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach

101.      dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań

102.      prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

103.      prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

104.      dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

105.      prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań

106.      prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski

107.      dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań

108.      mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań

109.      lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań

110.      dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

111.      prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa

112.      dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań

113.      prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

114.      prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań

115.      prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska

116.      inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań

117.      mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań

118.      dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań

119.      dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań

120.      dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań

121.      dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska

122.      dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa

123.      dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań

124.      mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań

125.      dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska

126.      prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań

127.      mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań

128.      mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań

129.      dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej

130.      mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki

131.      dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

132.      mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań

133.      mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria

134.      mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria

135.      dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska

136.      prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań

137.      dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań

138.      mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań

139.      ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

140.      ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież

141.      dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański

142.      dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

143.      prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań

144.      mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań

145.      mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań

146.      prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

147.      prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań

148.      prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań

149.      mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań

150.      mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań

151.      mgr Ryszard Materny – Poznań

152.      mgr Anna Matysiak – UAM Poznań

153.      inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań

154.      dr hab. Karol Mausch – prof. UAM

155.      dr Piotr Meteniowski – Poznań

156.      prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska

157.      dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań

158.      prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

159.      prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski

160.      dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań

161.      prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań, Przewodniczący AKO

162.      prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska

163.      prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

164.      mgr Paulina Molska – Poznań

165.      mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań

166.      mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań

167.      dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz

168.      mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu

169.      prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań

170.      prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

171.      mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań

172.      mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

173.      Maciej Neuman – Poznań

174.      prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

175.      mgr Wilhelmina Nowak – Poznań

176.      dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

177.      prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań

178.      prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań

179.      mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań

180.      prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski

181.      mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań

182.      inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań

183.      prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

184.      prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

185.      dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań

186.      prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań

187.      dr Barbara Peplińska – UAM Poznań

188.      dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań

189.      mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin

190.      prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań

191.      dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań

192.      dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

193.      prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński

194.      dr hab. Jacek Potocki – UE Wrocław

195.      prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań

196.      mgr Maria Przybylska – UAM Poznań

197.      prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań

198.      prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska

199.      prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

200.      dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska

201.      dr Jacek Radomski – UAM Poznań

202.      dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań

203.      dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska

204.      mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań

205.      prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań

206.      prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań

207.      dr Lech Różański – PTPN, Poznań

208.      mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

209.      prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań

210.      prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań

211.      prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań

212.      prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań

213.      mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań

214.      dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska

215.      prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań

216.      prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań

217.      mgr inż. Jan Smólski – Poznań

218.      dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań

219.      prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska

220.      mgr Zygmunt Sporny – Poznań

221.      dr Teresa Stanek – UAM Poznań

222.      prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań

223.      prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań

224.      mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań

225.      mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań

226.      mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań

227.      dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska

228.      prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań

229.      prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań

230.      prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik

231.      prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań

232.      dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań

233.      prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki

234.      dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska

235.      mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska

236.      mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań

237.      prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań

238.      dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań

239.      dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin

240.      lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań

241.      dr Wojciech Szwed – UP Poznań

242.      dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań

243.      prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska

244.      prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań

245.      dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań

246.      prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań

247.      ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin

248.      prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań

249.      mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań

250.      prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

251.      prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań

252.      mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań

253.      prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań

254.      mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań

255.      dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków

256.      dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań

257.      mgr Henryk Walendowski – Poznań

258.      dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

259.      prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań

260.      prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski

261.      dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska

262.      prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

263.      dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków

264.      dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.

265.      prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań

266.      prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski

267.      prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

268.      dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań

269.      prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski

270.      dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań

271.      mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań

272.      prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań

273.      mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań

274.      prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań

275.      mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań

276.      dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań

277.      dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań

278.      mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań

279.      dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań

280.      dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański

281.      dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań

282.      Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

oraz

  1. Jadwiga Chmielowska – niezależna publicystka
  2. dr hab. inż. Ryszard Golański – AGH Kraków
  3. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel – AGH Kraków
  4. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda – AGH Kraków
  5. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego