Załamanie kariery naukowej Juliana Haraschina na UJ po wydarzeniach w Grand Hotelu

baner historia PRL

Załamanie kariery naukowej Juliana Haraschina  na UJ po wydarzeniach w Grand Hotelu

ujęcie Stefana Grzybowskiego:  Wspomnienia 1999 [ wyd. Zakamycze]

1

2

345

Julian Haraschin – „Krwawy Julek” na progu kariery naukowej na UJ

baner historia PRL

Julian Haraschin – „Krwawy Julek” na progu kariery naukowej na UJ

 – ujęcie Stefana Grzybowskiego:  Wspomnienia 1999 [ wyd. Zakamycze]

1

2

34.jpg5

Społeczność akademicka UJ w systemie komunistycznym

baner historia PRL

Społeczność akademicka UJ w systemie komunistycznym 

 – ujęcie Stefana Grzybowskiego:  Wspomnienia 1999 [ wyd. Zakamycze]1

2

3

4

5

6

7

8

9

Na drodze do formowania kadry Uniwersytetu Śląskiego

baner historia PRL

Na drodze do formowania kadry Uniwersytetu Śląskiego

–  wzmacnianie elementu komunistycznego 

w ujęciu Stefana Grzybowskiego – Wspomnienia 1999 [ wyd. Zakamycze]

A

B

C

D

CKK – jako machina władzy na odcinku nauki

baner historia PRL

PZPR jako machina władzy

Miniaturka

PZPR jako machina władzy, red. Dariusz Stola i Krzysztof Persak, Warszawa 2012,

Patryk Pleskot, Tadeusz Paweł Rutkowski • Trudna sztuka kierowania nauką. Wydział Nauki i Oświaty KC PZPR wobec Polskiej Akademii Nauk (1949–1989)

m.in. o CKK

CKK

 

 

WiP w bezpośredniej bliskości uczelni

mobbing lektura

WiP kontra PRL. Ruch Wolność i Pokój 1985–1989

Monika Litwińska, WiP kontra PRL. Ruch Wolność i Pokój 1985–1989, Kraków 2015, 602 s.

1

2

3

 

Weryfikacja kadry naukowej na UJ w 1982

Weryfikacja kadry naukowej na UJ w 1982

w: Piotr Franaszek, „Jagiellończyk”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach osiemdziesiątych XX w., Kraków 2012, 351 s.

‚Trudnym problemem postawionym przed Uniwersytetem była weryfikacja kadry naukowej. Jej przeprowadzenie na UJ opóźniano . Decyzją rektora 22 stycznia 1982 r. została powołana Komisja ds. Oceny Postaw Kadry Naukowej w instytutach ideologicznych. Miała ona przeprowadzić ocenę działalności naukowej i dydaktycznej kadry wykładającej przedmioty społeczne. W składzie komisji znaleźli się przedstawiciele władz instytutów, organizacji partyjnej i Studium Wojskowego. Ale skład komisji od początku budził zastrzeżenia władz. W ich ocenie, w komisji w większości reprezentowani byli członkowie „Solidarności”, którzy starali się marginalizować członków PZPR.

Niezadowolenie wywołał także fakt, iż początkowo na przewodniczącego komisji rektor wyznaczył prof. Wojciecha Bartla, osobę utrzymującą bliskie kontakty z Kurią krakowską. Dopiero w wyniku interwencji czynników partyjnych decyzja ta została zmieniona. Na czele komisji stanął rektor Gierowski. Senat UJ reprezentowali prorektorzy – Jan Błoński, Zbigniew Ćwiąkalski, Alojzy Gołębiewski, Andrzej Kopff i Maria Sarnecka-Keller.

Z ramienia KU PZPR w komisji zasiadał Andrzej Kozanecki, ZSL reprezentował Antoni Podraża, a SD Gwidon Rysiak. Ponadto w składzie komisji znalazł się Jan Nowak, wiceprezydent Krakowa, którego na kilku posiedzeniach zastępował płk Jan Michalak, a także Janusz Kornacki, przedstawiciel Departamentu Kadr i Szkolenia w MNSzWiT.

Obecność w komisji wspomnianych przedstawicieli Senatu UJ była dla władz sygnałem, że na Uniwersytecie zostanie podjęta próba obrony osób niewygodnych dla rządzących ze względu na głoszone poglądy polityczne.

Rozmowy przeprowadzono z ponad dwudziestoma pracownikami instytutów Filozofii, Socjologii, Ekonomii i Nauk Politycznych. Punktem wyjścia były dwa pytania: Czy dany pracownik będzie wspierał dążenia Rektora do stabilizacji sytuacji na uczelni oraz czy jest psychicznie przygotowany do kontaktu ze studentami, szczególnie w wypadku potrzeby właściwej odpowiedzi względnie reakcji na mogące mieć miejsce z ich strony pytania i zachowania. W ocenie funkcjonariuszy SB, komisja na posiedzeniu 28 stycznia uznała, iż tylko postawa dr. Wiesława Zabłockiego budzi zastrzeżenia., gdyż w trakcie rozmowy zachowywał się agresywnie, a z całości jego wypowiedzi wynikało, że w wypadku prowadzenia zajęć ze studentami byłby skłonny kwestionować na nich zasadność wprowadzenia stanu wojennego”. Dlatego komisja postanowiła wystąpić do rektora o odsunięcie dr. Zabłockiego od zajęć ze studentami.

Do 5 czerwca komisja miała przedstawić imienny wykaz osób wytypowanych do zwolnienia. Pod koniec czerwca decyzją Uczelnianej Komisji Weryfikacyjnej z pracy na UJ zwolniono pięć osób, głównie pod pretekstem niedopełnienia warunków obrony pracy doktorskiej lub przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego. Ponadto od zajęć dydaktycznych odsunięto kolejnych sześć osób, proponując im zatrudnienie w Bibliotece Jagiellońskiej. Na tym komisja zakończyła pracę. W trybie decyzji administracyjnych mieli być weryfikowani pracownicy administracyjni i techniczni1„.

Sposób działania komisji, a zwłaszcza utajnianie opinii o pracownikach wystawianych przez KU PZPR, został skrytykowany przez dr Jolantę Rokosz podczas posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego UJ. W zestawieniu sporządzonym przez KK PZPR odnośnie do wszystkich krakowskich szkół wyższych wykazano, że na 1610 nauczycieli akademickich zastrzeżenia budziło 62 pracowników, na inne stanowisko przeniesiono pięciu, zwolniono pięciu młodszych pracowników zajmujących stanowiska od asystenta do adiunkta oraz trzech wykładowców i lektorów.

UWAGA – Józef Wieczorek

O weryfikacji AD 1986 r. w książce brak podobnych informacji, mimo że są pewne informacje w aktach SB ( w IPN), w aktach PZPR ( Archiwum Państwowe), w archiwum prasy podziemnej ( Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie) , na stronie LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL – https://lustronauki.wordpress.com/category/weryfikacja-kadr/ i w pamięci świadków historii, niestety niewygodnych do dnia dzisiejszego.

Brak informacji/brak dostępu do informacji o weryfikacji w aktach UJ ( por. np. http://nfapat.wordpress.com/category/sprawa-jozefa-wieczorka/ ) daje wiele do myślenia. Skład komisji weryfikacyjnych do dnia dzisiejszego – anonimowy, usuwanie pracowników pod pretekstem negatywnego oddziaływania na młodzież akademicką ( to standardowy zarzut wobec nauczycieli akademickiego stosowany od początku instalacji systemu komunistycznego w Polsce), niewłaściwej etyki i postawy obywatelskiej, czy niezłomnego charakteru.

Świadome wymazywanie tej weryfikacji z pamięci, pomijanie tej weryfikacji także w opracowaniach naukowych,  źle świadczy o obecnej kondycji środowiska akademickiego w Polsce – co jest właśnie najważniejszym, negatywnym rezultatem tej weryfikacji !  

Uniwersytet w państwie policyjnym

Uniwersytet w państwie policyjnym

„Krakowska Loża Historii Współczesnej”

Kraków, 10.10.2012

W dyskusji na temat książki prof. Piotra Franaszka „Jagiellończyk”. Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 80. XX wieku wzięli udział: Autor, Bronisław Wildstein oraz prof. Jan Woleński. Spotkanie prowadził Roman Graczyk.

(wideo i zdjęcia – Józef Wieczorek)

Uniwersytet w państwie policyjnym cz. 1

Uniwersytet w państwie policyjnym cz. 2

Uniwersytet w państwie policyjnym cz. 3

Uniwersytet w państwie policyjnym cz. 4

Polemiki poprzedzające spotkanie Loży

SB wobec uczelni, czy symbioza SB-PZPR-nomenklaturowe władze uczelni ?

Na ile kontrola UJ przez komunistyczną policję polityczną była skuteczna

Dlaczego historycy nie chcą się uczyć od geologów ?

Skutki negatywnej weryfikacji kadr akademickich trwają do dziś

Jak bezpieka chroniła „Jagiellończyka”

Z powodu ograniczenia czasu podczas spotkania na niewygodną dyskusję,  kilka (co najmniej)  kolejnych tekstów  dotyczących tematu Loży  zostanie przygotowanych w najbliższym czasie.

Zachęcam do polemiki i do nadsyłania tekstów , które  można będzie umieść na tej stronie

Józef Wieczorek

jozef.wieczorek@interia.pl