Lustracja doktoratu honoris causa

baner

Skandal honoris causa – Roman Motoła

Nasza Polska,10.11.2009

Podczas procedury przyznawania Adamowi Michnikowi doktoratu honoris causa krakowskiego Uniwer­sytetu Pedagogicznego złamano prawo. Protestują wy­kładowcy i studenci.

Gaude Mater Polonia” rozbrzmiewać będzie za tydzień, 17 listopada w auli krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicz­nego. Na internetowej witrynie uczelni jej władze z dumą zapraszają na uroczy­stość wręczenia doktoratu honoris cau­sa Adamowi Michnikowi.

Na Uniwersytecie kształcącym przy­szłych pedagogów i wychowawców młodzieży nie wszyscy podzielają en­tuzjazm rektora prof. Michała Śliwy i Senatu UP, co do nadzwyczajnych za­sług redaktora „Gazety Wyborczej”. Grupa naukowców, popierana m.in. przez część studentów i absolwentów uczelni, zbiera podpisy pod protestem przeciwko jego honorowaniu.

W swym proteście profesorowie kra­kowskiej UP podkreślają, iż pomysł przy­znania Michnikowi doktoratu honoris causa był zainicjowany „odgórnie” i for­sowany, mimo, że od początku wzbu­dzał sprzeciwy. „Najpierw pomysł pod­sunięto Instytutowi Filozofii i Socjolo­gii, gdzie został odrzucony przez Radę tegoż Instytutu, a potem Instytutowi Politologu, którego Rada go zatwierdzi­ła. Szacunek dla naszej Uczelni i sprze­ciw wobec zainspirowanej „jedności” nakazuje nam wyrazić stanowcze NIE i upublicznić to stanowisko” – czytamy w liście protestacyjnym.

Decyzja polityczna

Profesor Henryka Kramarz, z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw­stwa krakowskiej uczelni jest przekona­na, że decyzja władz Uniwersytetu ma charakter raczej polityczny niż meryto­ryczny: ….

Wstyd dla uczelni

Żadnych merytorycznych podstaw dla przyznania honorowego doktoratu re­daktorowi „GW” nie widzi również prof. Ryszard Kantor z Instytutu Filozofii i So­cjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, drugi spośród inicjatorów pro­testu. – Ani jego zasługi naukowe, ani żadne inne nie są tak jednoznaczne, żebym mógł się na to zgodzić. Cały pro­ces przyznawania doktoratu jest, moim zdaniem, obciążony poważnymi błęda­mi formalnymi…..

Antylustrator

Prof. Józef Misiek z IFiS dopowiada: -To, co Michnik zrobił przed przemianą ustrojową, jest jak najbardziej pozytywne i nie mam wobec niego żadnych zarzu­tów z tego powodu. Jednak jego działal­ność w ciągu ostatniego dwudziestolecia budzi moje najwyższe oburzenie. Był, na przykład pierwszym lustratorem w Polsce. Pierwszy pomyślał, żeby wejść do archi­wów SB, pierwszy użył wiadomości, jakich tam zaczerpnął – na przykład twierdził, że redakcja „Tygodnika Solidarność” jest na­szpikowana ubekami – a potem stał się największym wrogiem lustracji i w dużej mierze przyczynił się do tego, że lustracja nie została przeprowadzona w takim za­kresie, jak powinna….

http://nfajw.wordpress.com/2009/11/07/doktorat-michnika-ukazal-oblude-zycia-publicznego/

Rafał Ziemkiewicz: Doktorat Michnika ukazał obłudę życia publicznego

netbird.pl

Adam Michnik zasługuje na uhonorowanie za to, co robił przed rokiem 1989, natomiast jego późniejsza działalność jest delikatnie mówiąc kontrowersyjna. W moim przekonaniu narobił wielkich szkód w wolnej Polce,

http://nfajw.wordpress.com/2009/11/02/sprzeciw-wobec-decyzji-nadania-a-michnikowi-tytulu-dr-h-c/

Nadanie Adamowi Michnikowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zostało zapowiedziane przez władze Uczelni na 17 listopada b. r.
Należy wyjaśnić, że decyzja przyznania tegoż doktoratu była  n i e z g o d n a  z wolą większości osób obecnych na posiedzeniu Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w dniu 9 lipca b. r., na którym wniosek ten został formalnie przegłosowany. Tylko 36 osób, czyli 46,2 %, zagłosowało „tak”, a pozostali (42 osoby – 53,8 %) albo wyrazili sprzeciw, wybierając „nie”, albo wstrzymali się od głosu, lub też oddali głosy nieważne. W czasie dyskusji dwie osoby ustosunkowały się krytycznie do propozycji, uzasadniając swoje stanowisko, ale dalszą dyskusję przerwano. Wniosek o przyznaniu tegoż doktoratu honoris causa został zainicjowany „odgórnie”. Najpierw pomysł podsunięto Instytutowi Filozofii i Socjologii, gdzie został  o d r z u c o n y  przez Radę tegoż Instytutu, a potem Instytutowi Politologii, którego Rada go zatwierdziła.
Szacunek dla naszej Uczelni i sprzeciw wobec zainspirowanej „jedności” nakazuje nam wyrazić stanowcze NIE i upublicznić to stanowisko.
Za wyrażających sprzeciw nauczycieli akademickich
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor
dr hab. Henryka Kramarz, prof. UP
dr hab. Józef Misiek, prof. UP
(kolejne podpisy są sukcesywnie składane)

Laudacja z okazji nadania Adamowi Michnikowi
doktoratu honoris causa

Tygodnik Solidarność -Nr 46 (1102) 13 listopada 2009

Jakub Jałowiczor

Pomysł nadania Adamowi Michnikowi doktoratu honoris causa za zasługi, jakie wniósł do transformacji ustrojowej Polski, wywołał wściekły atak pisowców, sfrustrowanych nienawistników, moherów i ksenofobów. A przecież rola, jaką redaktor „Gazety Wyborczej” odegrał w przeobrażeniach jest niepodważalna. Nie będę powtarzać po raz setny, ile Adam Michnik zrobił dla narodowego pojednania, odgrodzenia się od przeszłości i marszu do wspólnej Europy. Chcę za to zwrócić uwagę na udział Adama Michnika w czynieniu Polski demokratycznym państwem prawa.
Michnik wiele lat walczył między innymi o to, by każdy polski obywatel miał prawo do sądu. Teraz wywalczył to prawo dla (w porządku alfabetycznym): „Gazety Polskiej”, Jarosława Gowina, Instytutu Pamięci Narodowej, Anny Jaruckiej, Roberta Krasowskiego, „Tygodnika Solidarność”, Wojciecha Wierzejskiego, Rafała Ziemkiewicza, prof. Andrzeja Zybertowicza (dwa procesy). Jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam.

Można dyskutować, czy wytaczane przez Michnika procesy same w sobie wpłynęły na kształt polskiego sądownictwa, czy posiadają przede wszystkim walor edukacyjny, tzn. pokazały obywatelom, jak funkcjonuje nasz wymiar sprawiedliwości. Tak czy inaczej, zasługa jest niepodważalna….

Niech tytuł doktorski będzie dla Adama Michnika nie tylko podziękowaniem wdzięcznego społeczeństwa, ale i zachętą do dalszej pracy

Wazelina i pałka -ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Serwis Klubów Gazety Polskiej

Establishment Trzeciej RP ma to do siebie, że kreuje sztuczne autorytety, a poniża autentyczne

Skrajną poprawnością polityczną jest decyzja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o nadaniu doktoratu honoris causa szefowi „Gazety Wyborczej”. Nie dziwi postawa protestujących przeciwko temu wykładowców uniwersyteckich. Jako syn nieżyjącego pracownika naukowego tejże uczelni, protest ten w pełni popieram. Jeżeli w chwili nadania doktoratu, czyli 17 listopada br. o g. 11.00, będzie pikieta pod uniwersytetem, to wezmę w niej udział, tak jak w pikiecie pod KUL przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Wiktorowi Juszczence. Przypomnę, że właśnie dlatego oddałem redakcji „Tygodnika Powszechnego” Medal św. Jerzego, aby moich poglądów i działalności społecznej w żaden sposób nie łączono z poglądami i działalnością polityczną Adama Michnika. Przy okazji podziwiam odwagę sygnatariuszy wspomnianego protestu, gdyż z pewnością zostaną zaatakowani przez krakowski establishment.

Andrzej Jaeschke –

politolog, prof., deklarował iż SLD jest partią antykomunistyczną