Biuro Współpracy Naukowej z Zagranicą PAN pod lupą MSW (przykład z 1974 r.)

Biuro Współpracy Naukowej z Zagranicą PAN pod lupą MSW

(przykład z 1974 r.)

1974 styczeń 24, Warszawa ~ Notatka służbowa Wydziału IV Departamentu III MSW dotycząca BWNzZ PAN, tajne

Notatka służbowa dot[ycząca] Biura Współpracy Naukowej z Zagranicą PAN

W Biurze Współpracy Naukowej z Zagranicą zatrudnionych jest 34 pracowników, w tym 27 kobiet. 12 osób posiada wykształcenie wyższe, 17 osób średnie, 4 osoby niepełne średnie i l osoba podstawowe. 14 osób nie zna języków obcych, 5 pracowników legitymuje się znajomością języ­ka rosyjskiego, niemieckiego, 5 znajomością języka francuskiego. 6 osób zna po dwa języki obce – angielski, rosyjski bądź też angielski i francuski, względnie angielski, niemiecki.

W wielu przypadkach stopień znajomości języków obcych jest niezadowalający.

Dotychczas Biuro Współpracy Naukowej z Zagranica zajmowało się działalnością usługową w zakresie realizacji wyjazdów i przyjazdów, organizowaniem konferencji, opłacaniem składek członkowskich z tytułu przynależności do organizacji międzynaro­dowych oraz sporządzaniem cyfrowych zestawień i sprawozdań.

Sytuacja ta wynikała ze złej organizacji biura i nieprzydatności wielu pracowników (około 30%) do prowadzenia działalności merytorycznej.

Aktualny dyrektor biura, doc. A[ndrzej] Gromek1, po szeregu konsultacjach z kie­rownictwem Akademii, Wydziałem Nauki KC PZPR i przedstawicielami MZS i MSW opracował nowy regulamin pracy biura, w celu konsekwentnego realizowania polityki naukowej w myśl zaleceń czynników partyjnych i rządowych.

Przystąpiono do uporządkowania spraw związanych z przynależnością do różnych organizacji międzynarodowych, powołano zespoły liniowe do prowadzenia współpra­cy i wymiany osobowej z USA i NRF. Podjęto działania zmierzające do rozpoznawa­nia ośrodków i placówek naukowych w krajach kapitalistycznych oraz zatrudnionych w nich osób. Opracowano również projekt tez do sprawozdań składanych przez oso­by wyjeżdżające za granicę i kryteria doboru kandydatów do pracy w biurze, którzy kwalifikowaliby się do prowadzenia konsultacji z naszymi przedstawicielami w orga­nizacjach międzynarodowych, prowadzenia rozmów z osobami wyjeżdżającymi do krajów kapitalistycznych i przyjeżdżającymi do Polski cudzoziemcami oraz dokony­wania analiz.

Cześć z opracowanych dokumentów uwzględniających nasze propozycje zostanie mi przedłożona przez dyrektora biura doc. Gromka do zaopiniowania w dniu 28 l 1974 r., agodz. 16.00a.

Inspektor Wydz[iału] IV Departamentu] 111 MSW

mjr A[dam] Burdalb

Zródlo: AlPN, 01419/195, jacket ł, k. 26-27, m/w

1 Andrzej Gromek (ur. 1932)-biolog, dr hab. od 1977 r., pracownik naukowy Centrum Medycyny Doświadczalnej PAN, Stacji Naukowej PAN w Paryżu (1977-1982). Dyrektor BWNzZ PAN (1973-1976). Członek PZPR, I sekre­tarz POP PZPR w CMD PAN i członek KZ PZPR przy PAN.

Źródło: Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały Służby Bezpieczeństwa (1967–1987), tom 1. Wybór, wstęp i opracowanie Patryk Pleskot, Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2009,.Wydawnictwo: IPN ,