Pismo do władz UJ w sprawie weryfikacji kadr akademickich

baner-weryfikacja3

L.Dz. 7/ 11/2008/1

Kraków, 7 listopada 2008 r.

Józef WIECZOREK, ul. Mariana Smoluchowskiego 4/1, 30-069 Kraków

 

Senat i Rektor

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

 

Roszczenie informacyjne w sprawie weryfikacji kadr akademickich w latach 1982-1989 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W związku z prowadzonymi badaniami w ramach tematu Weryfikacja kadr naukowych w okresie PRLu na przykładzie ośrodka krakowskiego domagam się dostępu do danych odnośnie weryfikacji nauczycieli akademickich prowadzonych na UJ w latach 80-tych ubiegłego wieku, szczególnie tych prowadzonych w roku 1982 i w r.1986.

Niestety w Archiwum UJ nie ma materiałów w tej materii. Nie ma także w Archiwum UJ rezultatów  Komisji Senackiej dla rozpoznania działań represyjnych o charakterze politycznym w UJ w okresie PRL, które zostały przedstawione w tekście  Jerzy Wyrozumski – POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ – Alma Mater Nr 69/2005 , mimo że autor tekstu pisał :

Ten ubogi materiał, częściowo bezużyteczny, mieści się w jednej szczupłej teczce, która znajdzie się oczywiście w Archiwum UJ.„ 

Zostałem poinformowany, że niestety materiał ten nie znalazł się w Archiwum UJ, mimo że został przygotowany w 1993 r., a wydobyty częściowo ‚ z mroków szuflad’ 12 lat później ! na okoliczność debaty lustracyjnej. Niestety pełne opracowanie raportu Komisji Senackiej UJ na temat krzywd pracowników w PRL zlustrowane niezależnie być do tej pory nie może !

Jakkolwiek dotychczasowe badania wskazują na małą wartość naukową tego raportu dla poznania represji w okresie PRL, tym niemniej raport może mieć jednak dużą wartość dla poznania skali kolaboracji środowiska akademickiego z reżimem komunistycznym, czego ślady są zacierane po roku 1989, wbrew misji uniwersytetu jaką winien pełnić i na co otrzymuje pieniądze z kieszeni podatników. Dla większej jasności – misją uniwersytetu jest poznawanie i przekazywanie prawdy a nie prezentowanie fałszu, o czym zdaje się władze uczelni nie wiedzą, mimo że wiedzieć mają obowiązek !

Fragment opublikowanego tekstu Jerzego Wyrozumskiego na temat raportu:generalnie można powiedzieć, że ten całościowy przegląd był per saldo nawet korzystny zdaje się sugerować per saldo korzyści jakie odnieśli z kolaboracji ‚weryfikatorzy’ , którzy te korzyści do tej pory starają się ukrywać. Jasne jest bowiem, że z usunięcia jednych, korzystają drudzy i per saldo dla nich takie weryfikacje są korzystne.

Rzecz jest w tym przypadku niebywała, bo przeprowadzanie weryfikacji pod nadzorem partyjnym i komisarycznym i (przynajmniej) monitorowanej przez SB,  naruszały w sposób oczywisty autonomię uczelni ! A argumentacja szefa Komisji Senackiej w sposób oczywisty stoi na gruncie nie obrony autonomii uczelni, ale na gruncie obrony naruszania autonomii uczelni przez aparat nienaukowy.

To co winno być ogłoszone jako największy skandal akademicki – jest przemilczane.

Nie ma na ten temat słowa w jubileuszowych książkach ‚historycznych’ wydawanych z kieszeni podatnika ! Co powodowało, że korzyściami odniesionymi z weryfikacji kadr, UJ nie chce się chwalić ! Jeśli to były korzyści naukowe to winny być zapisane złotymi zgłoskami w złotych księgach !

Materiały komisji weryfikacyjnych nie były całkiem nieużyteczne na UJ, skoro jak podają źródła IPN ( SB) wyrejestrowano z systemu na skutek weryfikacji r. 1982 kilkudziesięciu pracowników naukowych. Nie ma natomiast ilościowych danych odnośnie weryfikacji r. 1986, którą także interesowała się SB na co wskazuje np. sprawozdanie z pracy Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krakowie za rok 1986 r. 

sprawozdanie-sb-86

weryfikacja-86

Nadmienię, że w okresie stanu wojennego wprowadzonego 13 grudnia 1981 r. przez juntę generała W. Jaruzelskiego, jak i po jego formalnym zakończeniu, akcje weryfikacji kadr akademickich miały miejsce w całej Polsce, a w ich wyniku wyrejestrowano z systemu akademickiego co najmniej 1 500 osób. Dane te zapewne nie są pełne, gdyż informacje o przebiegu, skali i skutkach weryfikacji kadr akademickich ujawniały dotąd publicznie tylko niektóre uczelni.

O weryfikacjach 1982 r. są jawne informacje w odniesieniu do Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, gdzie dokonano drastycznej czystki kadry naukowej (Tygodnik Gdański nr 15. 14 kwietnia 1991) przez  “Zespół do spraw oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytutach Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni“.

Są też infromacje o WSI w Radomiu, gdzie wielu pracowników w 1982 r. otrzymało zwolnienia z pracy z adnotacją Brak przydatności do realizacji procesu naukowo−dydaktycznego”, podparte nieudostępnianą zainteresowanym opinią Komisji ds. Oceny Kadry WSI w Radomiu a kwestia odwołania od opinii uczelnianej komisji oceniającej nie mogła być przedmiotem postępowania administracyjnego. Wytyczne Ministerstwa NSzWiT / zał. do pisma  KZ−III−610−10/82 w sprawie zasad, kryteriów i trybu przeglądu i oceny nauczycieli akademickich − nie przewidują trybu odwoławczego od ocen uczelnianych komisji. (Z Życia Politechniki Radomskiej, GRUDZIEŃ 2006)

W serwisie NaszeMiasto.pl > Będzin > Lokalne > Kto ze śląskich naukowców donosił na kolegów? 06.06.2006 jest informacja:

Prawdopodobnie czystki polityczne w Politechnice Śl., Uniwersytecie Śl. oraz Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu były poligonem doświadczalnym dla ówczesnej władzy.

Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach przesłuchują naukowców, którzy w stanie wojennym stracili pracę na śląskich uczelniach za działalność w “Solidarności”. Śledztwo toczy się w sprawie przekroczenia uprawnień i złośliwego naruszania praw pracowniczych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego”, za co grozi do 3 lat więzienia.”

Weryfikacja r.1986 znana jest np. z UAM, gdzie usunięto wielu pracowników :

W latach 1986-88 r. przez uniwersytet przetoczyła się też fala zwolnień. Rektor wyrzucił ponad 80 pracowników naukowych. – Część z przyczyn politycznych, część tzw. wieloletnich adiunktów. Specjalnie te kategorie osób były przemieszane „Dwie twarze byłego rektora – reportaż Piotra Bojarskiego o prof. Fisiaku (Gazeta Wyborcza,  2006-04-18)

czy serwis internetowy tutej.pl

„Profesor ciemnej strony mocy” Dariusz Lipiński, ówczesny adiunkt na Wydziale Fizyki poznańskiego uniwersytetu. Zwolnienia zbiorowe dotknęły w latach 1985 – 1988 ponad 80 osób. – W połowie lat 90–tych próbowaliśmy dokonać oceny tego zjawiska. To okazuje się zupełnie niemożliwe. Uważam, że liczba 80 zwolnionych pracowników jest minimalna. Moim zdaniem mogło być ich nawet dwukrotnie więcej – dodaje Lipiński. Czystki dosięgały głównie młodych pracowników naukowych. ..”

O weryfikacji 1986 r. tak pisze prof. Mieczysław Zlat z Uniwersytetu Wrocławskiego: Serwis – www.13grudnia81.pl  OD DORADCY DO „UJAWNIONEGO” KONSPIRATORA: Na następny rok zaplanowano tak zwaną akcję weryfikacyjną kadry akademickiej, pod pozorem oceny dorobku naukowego i aktywności na tym polu. Powstały nawet specjalne komitety, naszpikowane partyjnymi gorliwcami, których głównym celem w gruncie rzeczy była ocena tak zwanej postawy obywatelskiej. Służyło to zamaskowaniu działań wymierzonych przeciw konkretnym osobom. Weryfikacja szła dwoma torami: oficjalnie przez wydziały, które powoływały komisje. Te starały się nie wypowiadać zbyt ostro. Niektórzy koledzy, nawet partyjni, chcieli nas bronić, często używali pokrętnych formuł, na przykład: „postawa obywatelska pod niektórymi względami budzi wątpliwości”. Decydującą opinię wydawała jednak organizacja partyjna, która „pracowała” równolegle, wykorzystując materiały dostarczone przez SB.” co potwierdza moje przypuszczenia odnośnie charakteru np. weryfikacji dokonanej na UJ, co jest tak wstydliwie ukrywane do dnia dzisiejszego z naruszaniem Konstytucji III RP.

Główne cechy tych weryfikacji, które dotyczą także zjawisk znanych z UJ, to :

oceny pozamerytoryczne dokonywane przez anonimowe zwykle grona akademickie, z udziałem czynnika politycznego

bez podawania uzasadnienia

bez możliwości odwołania się do niezależnej instancji

bez możliwości zaskarżenia do sądu

bez ujawniania składu komisji orzekającej

standardowe zarzuty :

zły czy negatywny wpływ na młodzież akademicką

negatywna postawa obywatelska

negatywna postawa etyczno-moralna

Komisje te do dnia dzisiejszego często są anonimowe a materiały komisji niejawne.– przypadek UJ !


Z oczekiwaniem na rzetelną i skuteczną odpowiedź

Józef Wieczorek

‚Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u.

baner-weryfikacja2

Lista Wyrozumskiego” – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u.

Źródło – Jerzy Wyrozumski – POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ , Alma Mater, Nr 69/2005

Komisja Senacka dla rozpoznania działań represyjnych o charakterze politycznym w UJ w okresie PRL  – powołana 29 listopada 1989 roku przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego

Skład komisji:

Prof.. Wojciech Maria Bartel

Prof..Zbigniew Doda

Prof..Leszek Hajdukiewicz

Prof..Zofia Stasicka

Prof.. Jerzy Wyrozumski – przewodniczący


Metodyka pracy Komisji :

  • niezbyt udane próby zgromadzenia odnośnych informacji poprzez akta uniwersyteckie

  • 27 sierpnia 1990 roku apel do jednostek naukowo–dydaktycznych UJ adresowanym do wszystkich pracowników.

  • indywidualny apel przewodniczącego komisji do profesorów emerytowanych


Wykonanie:

1993 r.  początek stycznia – na polecenie Pana Rektora Andrzeja Pelczara – wykonanie przez przewodniczącego Komisji rodzaju raportu o represjach stanu wojennego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

2005 r – publikacja raportu w  Alma Mater nr 69 (za wiedzą i zgodą Pana Rektora Franciszka Ziejki )

 

Przechowywanie Raportu Komisji Senackiej:

wg tekstu z Alma Mater „Ten ubogi materiał, częściowo bezużyteczny, mieści się w jednej szczupłej teczce, która znajdzie się oczywiście w Archiwum UJ.  „

Informacja władz uczelni z 20.02.2006 – nie znaleziono dokumentów dotyczących działania Komisji

komisja_wyrozumskiego

wg informacji Archiwum UJ – październik 2008 raportu w Archiwum UJ – nie ma.

 

Wolność słowa w sprawie raportu Komisji Senackiej:

2005-11-26 – tekst POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII (autor: Józef Wieczorek) stanowiący polemikę z raportem Komisji ujawnionym w Alma Mater ukazuje się na portalu Niezależne Forum Akademickie . Druku tekstu polemicznego odmówiły Redakcje: Alma Mater, Arcana, Biuletynu IPN


Represje stanu wojennego w stosunku do pracowników i studentów UJ

Pracownicy – internowani:

dr. Jacek Baluch

dr. Czesław Robotycki , adiunkt w Katedrze Etnografii

 mgr. Lesław Maleszka z Biblioteki Jagiellońskiej

dr. Andrzej Drawicz –   półetatowy wówczas pracownik UJ

 

Pracownicy – aresztowani

mgr. Zbigniew Fijak  z Katedry Etnografii

dr. Paweł Studnicki z Instytutu Fizyki

mgr Jolanta Antas – Instytut Filologii Polskiej

mgr Maria IndykInstytut Filologii Polskiej

 

Spośród studentów byli internowani:

Konstanty Miodowicz

Jarosław Guzy

Radosław Huget

Jan Rokita

Artur Wroński

Krzysztof Dawidowicz

Wojciech Modelski

Zdzisław Jurkowski

Jacek Rakowiecki

Aleksander Nelicki,

Bydłoń

(i zapewne jeszcze paru innych. )

 

Spośród studentów aresztowano:

Bartłomieja Sienkiewicza

Adama Kalitę

Krzysztofa Krzysztofiaka

Artura Bieszczada

Ewę Kulig

Jarosława Krawczyka

(i wielu innych )

 

Opinia Przewodniczącego Komisji :

Trzeba z naciskiem podkreślić, że nikt z pracowników UJ nie został pozbawiony pracy z powodów politycznych.

Nie było w Uniwersytecie pozamerytorycznych negatywnych ocen, a generalnie można powiedzieć, że ten całościowy przegląd był per saldo nawet korzystny …”