Wilczy bilet Elżbiety Szczepańskiej – standardowa weryfikacja kadr akademickich w PRL

Wilczy bilet Elżbiety Szczepańskiej –

standardowa weryfikacja kadr akademickich w PRL

 

z: Elżbieta Anna Szczepańska – Zanim wybaczę. Pamiętnik walki i zdrady, Wyd. Replika. 2009

 

9 marca 1983 roku otrzymałam list od rektora AWF-u, profesora Lechosława Deca, że na wniosek kierownika Katedry Nauk Społeczno-Pedagogicznych, profesora Henryka Przybylskiego, zgodnie z artykułem 195 „Ustawy o szkolnictwie wyższym”, moją sprawę przekazano do rozpatrzenia Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników AWF (S-00401/83).

 

Poprosiłam o wyjaśnienie i przedstawienie mi zarzutów. Po sześciu dniach otrzymałam kolejny list. „W związku z pismem Obywatelki z dnia 9.03.1983 r. informuję, iż wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego AWF jest wynikiem otrzymania przeze mnie wiadomości o postępowaniu Obywatelki uchybiającym godności nauczyciela akademickiego, a w szczególności podejmowaniu działań pozostających w sprzeczności z zadaniami szkoły wyższej w zakresie socjalistycznego wychowania studentów„.

 

W konsekwencji skomasowanej akcji POP PZPR i SB zwolniono mnie z pracy. Zwolniono mnie z pracy, bo moja postawa polityczna uchybiała godności nauczyciela akademickiego, nie złożyłam pracy doktorskiej w terminie i często chorowałam.

 

Ten stek bzdurnych uzasadnień był tylko pretekstem do pozbycia się mnie szybko i bezboleśnie. Miałam otwarty przewód doktorski, siedem publikacji naukowych, przysługiwało mi prawo pracy nad doktoratem przez siedem lat od zakończenia stażu, czyli od 1976 roku. W tym czasie przez dwa lata byłam na zwolnieniu lekarskim, w więzieniu i oddelegowana do pracy w MKZ-cie Katowice, co dawało mi prawo do dwóch i pół roku przedłużenia nakładanego na mnie terminu.

Logika była nieważna, przepisy też nie, ja byłam przez partię i SB skazana na zagładę. Przysługiwało mi prawo odwołania się do Kolegium do Spraw Wykroczeń w Katowicach. Oczywiście, że się odwołałam, tylko po to, aby w jeszcze jednym urzędzie odnoto­wano łamanie prawa.

Od marca do listopada 1983 roku byłam bez pracy.

Artur Jaskólski – profesor odrodzonej nauki polskiej, TW „Florenty”

Życie Akademickie

Pismo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

http://zycie.awf.wroc.pl/nr97/17-97.html

Sylwetki profesorów

Artur Jaskólski

Ur. 5.10.1952 r. w Częstochowie
Wykształcenie:
– Magister wychowania fizycznego – AWF w Katowicach 1975 r.
– Doktor wychowania fizycznego – AWF w Poznaniu 1981 r.
– Doktor habilitowany nauk wychowania fizycznego (specjalność fizjologia wysiłku fizycznego i sportu) – AWF w Krakowie 1991 r.
– Profesor nauk o kulturze fizycznej – AWF we Wrocławiu 2003 r.
Doświadczenie zawodowe i organizacyjne:
– 1975-1982 asystent w Zakładzie Fizjologii AWF w Katowicach
– 1982-1984 nauczyciel wychowania fizycznego w Kolegium Miłosierdzia w Henley on Thames, Anglia
– 1984-1992 adiunkt w Zakładzie Fizjologii Człowieka na Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.
– 1990 pełnomocnik rektora ds. studenckiego ruchu naukowego w Gorzowie Wlkp.
– 1990-1992 radny Rady Miejskiej w Gorzowie
– 1990-1992 dziekan Zamiejscowego Wydziału WF w Gorzowie Wlkp.
– 1992-1995 specjalista ds. badań wysiłkowych w Uniwersytecie Arizona w USA
– 1996-maj 1997 wizytujący profesor w zakresie fizjologii wysiłku w Indiana University, USA
– wrzesień 1997 – profesor nadzwyczajny AWF w Poznaniu, kierownik Katedry Nauk Fizjologicznych i Zakładu Fizjologii, Instytut WF w Gorzowie Wlkp.
– październik 1998 – członek Rady ds. Sportu Profesjonalnego przy Prezesie UKFiT
– kwiecień 1999 – przedstawiciel Wojewody Lubuskiego w Konwencie Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej
– październik 1999 – kierownik Katedry Fizjologii Stosowanej na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu
– październik 2000 – pełnomocnik rektora AWF we Wrocławiu ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – październik 2002 – kierownik Katedry Kinezjologii na Wydziale Fizjoterapii, AWF we Wrocławiu
Wyróżnienia i nagrody:
– 1975 ukończenie studiów na AWF w Katowicach z wyróżnieniem
– 1987 nagroda naukowa II stopnia Rektora AWF w Poznaniu
– 1988 nagroda naukowa I stopnia Rektora AWF w Poznaniu
– 1992 nagroda I stopnia Przewodniczącego Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
– 1992 medal za osiągnięcia naukowe im. Jędrzeja Śniadeckiego, AWF w Poznaniu
– 1998 nagroda naukowa II stopnia Rektora AWF w Poznaniu
Publikacje:
Autor lub współautorem 97 publikacji naukowo-badawczych, opublikowanych w czasopismach polsko- i anglojęzycznych, pięciu raportów dla agencji rządowych, jednej monografii oraz jednego podręcznika…..

==============

Elżbieta Anna Szczepańska – Zanim wybaczę. Pamiętnik walki i zdrady, Wyd. Replika. 2009

Po dwóch latach z katowickiego IPN-u otrzymałam noty ujawniające tożsamość pierwszych dwóch donoszących na mnie tajnych współpracowników. Pierwszy z nich to profesor Artur Jaskólski, urodzony 5 października 1952 roku, imię ojca – Zdzisław. W rejestrze współpracowników figuruje jako TW „Florenty” i ma numer 42 996. ….

Profesor Jaskólski jest gwiazdą establishmentu odrodzonej nauki polskiej, nikt go nie wyrzuca z pracy za to, że „nie daje rękojmi wychowania młodzieży w duchu nowej, niepodległej i demokratycznej Polski”. Nikt też zapewne nie pali i nie wyrzuca na śmietnik jego opracowań naukowych. (s.346-7)

Tajny współpracownik SB zarejestrowany pod pseudonimem TW„Florenty” po oddelegowaniu mnie do pracy w MKZ NSZZ „Solidarność” w Katowicach został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ katowickiego AWF-u. Dzisiaj jest szanowanym profesorem, doktorem habilitowanym na AWF-ie we Wrocławiu i nikomu jakoś jego konfidencka przeszłość nie przeszkadza.

(s.12-13)