Krzysztof Świątek – dawniej TW ps. „Mieczysław” obecnie dziekan UWM

Baza Ludzi Nauki – Nauka Polska

dr hab. inż.  Krzysztof  Świątek

Dyscypliny KBN:geodezja i kartografia Specjalności:geodezja wyższa (satelitarna), obliczenia geodezyjne

Miejsca pracy:Aktualne:

profesor  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej; Instytut Geodezji

Pełnione funkcje:Aktualne:

Dziekan  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Członkostwo:Aktualne:

Członek  Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział VII – Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych; Komitet Geodezji

M jak TW ps. „Mieczysław”, czyli Krzysztof Mieczysław Świątek, okres współpracy 1982-1987. Obecny dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM.

w: „Holender Warota” – słownik agentów olsztyńskiej SB. Część II

Debata, 25.11.2010, Paweł Piotr Warot


Krzysztof „Mieczysław” Świątek, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, podobnie jak jego poprzednik na stanowisku dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, profesor Andrzej Hopfer, był agentem kontrwywiadu SB.

W przypadku Świątka była to współpraca na przestrzeni lat 1982-1987. Komunistyczne służby specjalne zainteresowały się tym wybitnym olsztyńskim geodetą z Akademii Rolniczo-Technicznej w związku z jego wyjazdem w lutym 1982 r. do Instytutu Humboldta w Hanowerze, gdzie przebywał przez przeszło pół roku.

SB wiedząc o wyjeździe uznała, że Świątek może stać się w IH obiektem zainteresowania zachodnioniemieckich służb specjalnych. Jednocześnie sam stanowić miał poważne źródło informacji o ludziach i obiektach oraz nowoczesnych technologiach, interesujących kontrwywiad SB.

Ten dobry – jak go oceniała bezpieka – fachowiec, często bywał w latach osiemdziesiątych za granicą. Jak wynika z jego esbeckiej charakterystyki miał być „pozytywnie ustosunkowany do obecnej [ówczesnej] rzeczywistości”.

Określano go jako osobę inteligentną, i co najważniejsze przypadku podjęcia działań agenturalnych – budzącą zaufanie wśród ludzi, o których informacji miał dostarczać. Liczono na to, że zwłaszcza kontakty z obcokrajowcami, tak za granicą jak i tymi przebywającymi do Akademii, przyniosą kontrwywiadowi SB wymierne korzyści.

Posiadano wiedzę, iż jako znający języki obce, często towarzyszy wycieczkom naukowców w charakterze tłumacza.

Po powrocie z Instytutu Humboldta, por. Mieczysław Szczepanik zapytał Świątka, czy w dalszym ciągu pragnie utrzymywać kontakty z SB. Naukowiec bez wahania odpowiedział twierdząco. Kiedy doszło do chwili, w której każdy podejmujący współpracę TW podpisuje zobowiązanie, Świątek przyznał, że wolałby współpracować bez zdeklarowanego na piśmie „zobowiązania”, ale… jeżeli takie są wymogi, to może wyrazić zgodę w formie pisemnej.

Kiedy następnie Szczepanik poinformował naukowca o konieczności przyjęcia przez niego pseudonimu agenturalnego, ten bez zbytniego zastanowienia obrał ps. „10”. Dopiero po podpisaniu zobowiązania zainteresował się do czego właściwie służy ten pseudonim.

Był nawet w stanie, co deklarował, iż wszystko co przekaże SB z „czystym sumieniem” może podpisywać własnym imieniem i nazwiska. Esbek oczywiście zaczął wyjaśniać, że z powodu procedur operacyjnych i tzw. konspiracji współpracy pseudonim musi być. Świątek uznał wtedy, chcąc – co podkreślał później w raporcie esbek – etap pisania zobowiązania mieć już za sobą, że najbardziej odpowiednie będzie posługiwanie się jego drugim imieniem „Mieczysław”. Krzysztof „Mieczysław”

Świątek miał zatem pełną świadomość tego, do czego się zobowiązuje. Zobowiązanie podpisane, zgoda na współpracę wyrażona, pseudonim obrany, a więc mogła rozpocząć się pełna współpraca. Spotkania z TW „Mieczysławem” na przestrzeni lat 1982-1987odbywały się w lokalu kontaktowym o nazwie „Siódma Góra”. W ocenie SB na spotkaniach rozmawiał szczerze i z własnej woli przekazywał informacje o innych osobach.

Podczas pobytu w Instytucie Humboldta poznać miał specjalistę od geodezji satelitarnej, profesora Güntera Seebera. Miał on też możliwości badań na nowatorskim materiale obserwacyjnym uzyskanym z obserwacji sztucznych satelitów ziemi tzw. „metodą dopplerowską”.

Świątek zadowolony był z możliwości, jakie dawał mu wyjazd, do tego stopnia, że planował kolejne stypendia. W relacji z podróży do Hanoweru oprócz informacji czysto technicznych, podawał SB również treści rozmów prywatnych z pracownikami instytutu. Mieli oni rzekomo wyrażać aprobatę dla działań ówczesnych władz komunistycznych PRL. Nie wiadomo, czy powiedział to szczerze, czy być może próbował poprawić samopoczucie funkcjonariuszowi znienawidzonego powszechnie w społeczeństwie aparatu represji. Tym bardziej jeśli pod uwagę weźmiemy, że od kilku miesięcy w Polsce trwał stan wojenny. Na koniec tego spotkania Szczepanik otrzymał od Świątka schemat fundacji Humboldta.

Prawdomówność TW „Mieczysława” względem SB sprawdzano na każdym kroku. Każda przekazana przez niego informacja była sprawdzana z posiadaną już przez reżimowy aparat wiedzą operacyjną. Tak było w przypadku udzielenia informacji na temat byłego kolegi TW, pracownika naukowego, niejakiego Jędryckiego, który kilka lat wcześniej wyjechał do NRD na staż naukowy, skąd zbiegł do Berlina Zachodniego. Następnie przyjechała do niego żona z dzieckiem, odmawiając również powrotu do kraju. Wydział II SB dysponował już wiedzą na ten temat, przez co sprawdzono prawdomówność „Mieczysława”.

Kontakty z SB stały się dla Świątka z biegiem czasu coraz bardziej uciążliwe, co okazywał podczas spotkań, tym bardziej, że po powrocie z Instytutu Humboldta przez najbliższych kilka lat na żadne stypendia zagraniczne nie wyjeżdżał. Oficjalnie współpracę ze Świątkiem SB rozwiązała w 1987 r. powodu braku czasu spowodowanego pisaniem pracy habilitacyjnej.

Prof. Krzysztof Świątek

http://www.e-administracja.org.pl/

Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1974 r.), w latach 1975-1978 ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Tytuł doktora otrzymał w 1978 r., a habilitację uzyskał na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w roku 1989. W latach 1982-1983 odbył stypendium im. Alexandra Humboldta na Uniwersytecie Technicznym w Hanowerze.
Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
W swojej działalności naukowej specjalizuje się w geodezji satelitarnej i metodach obliczeń geodezyjnych. Jest członkiem Komitetu Geodezji PAN.

Poczet dziekanów Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Wikipedii:

2005-obecnie: dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM


Andrzej Hopfer – TW „Prezes”, w okresie współpracy TW był awansowany kilkakrotnie, kilkukrotny rektor

baner-czlowiek-nauki18

Baza OPI

Ludzie nauki
identyfikator rekordu:  o41909
prof. zw. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Hopfer
Dyscypliny KBN: geodezja i kartografia
Specjalności: geodezja rolna, gospodarka przestrzenna, systemy informacji terenowej, wycena nieruchomości
Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje: – Komitet Geodezji PAN – Członek Prezydium
– Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN – Członek
– Wydział Ekonomiczny w Warszawie WSGN w Warszawie – Dziekan
– Wydział VII – Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN – Członek krajowy korespondent
– Wyższa Szkoła Biznesu Wiejskiego w Warcinie – Rektor
– Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

————

Andrzej Hopfer w Wikipedii

 (ur. 6 sierpnia 1933) prof. zw. nauk technicznych, członek koresp. PAN,  geodetarzeczoznawca majątkowy.  Brat Tomasza – dziennikarza telewizyjnego.

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jeden z założycieli oraz wieloletni dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej ART (obecnieUWM) oraz rektor ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Obecnie Dziekan Wydziału Ekonomii WSGN w Warszawie, rektor Wyższej Szkoły Biznesu Wiejskiego w Warcinie, prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Specjalista z zakresu geodezjikatastrugospodarki przestrzennejgospodarki nieruchomościami oraz wyceny nieruchomości.

Przedstawiciel Polski w komisji Międzynarodowej Federacji Geodezyjnej (FIG) oraz członek wielu krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, m. in.: Międzynarodowego Towarzystwa Planowania Miejscowego i Regionalnego, Brytyjskiego Towarzystwa Teledetekcji, Kanadyjskiej Grupy Studiów i Badań Katastralnych oraz Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Spośród polskich organizacji naukowych i zawodowych, jest członkiem m.in.:Stowarzyszenia Geodetów Polskich  (SGP),  Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM), Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (TNN),  Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego,  Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP) i innych.

Od 1998 członek korespondent PAN. Od 1999 do 2003 roku przewodniczący Państwowej Rady Nieruchomości przy ówczesnym Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (obecnie Ministerstwo Budownictwa); członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień i licencji zawodowych.

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uzyskał liczne nagrody ministerialne. Doktor honoris causaUniwersytetu w Sopron i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Autor ponad 200 monografii, rozpraw i artykułów naukowych, podręczników, skryptów oraz innych opracowań, sporządził ponad 40 ekspertyz, opinii oraz recenzji i opracowań, dla ministerstw, Sejmu, polskich i zagranicznych uczelni. W mieście Can-Tho w Wietnamie pomagał w tworzeniu jednej z uczelni wyższych. Preferuje aktywny tryb życia,  lekkoatleta, były reprezentant Polski w biegach średnich. W latach 1973 – 1985 tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Prezes”[1].

—————

Z pocztu olsztyńskich rektorów – współpracowników SB

Biuletyn IPN nr.8-9, 2008

TW „Prezes” – Andrzej Hopfer (Rektor ATR 1981-1984, 1990-1996)

————–

Przedostatni rektor – nie ostatni TW

Debata, 4,2008

W zamieszczonym w 2000 r., na łamach pisma „5 plus X”, Poczcie Rektorów WSR–ART odnajdujemy na stronie 10 postać prof. dra hab. Andrzeja Hopfera, wybitnego specjalisty z zakresu geodezji, gospodarki przestrzennej oraz wyceny nieruchomości. Jednakże, w świetle świeżo odtajnionych dokumentów peerelowskiej Służby Bezpieczeństwa, dotyczących inwigilacji przez olsztyńską SB środowiska naukowego, wynika że Andrzej Hopfer posiada również inną, mniej chlubną, ale równie ciekawą przeszłość. Ten niewątpliwie ciemny rozdział z życia trzykrotnego rektora Akademii Rolniczo-Technicznej (po raz pierwszy pełnił tę funkcję w latach 1981-84, po raz drugi i trzeci już w wolnej Polsce 1990-96)3, dotyczy jego współpracy z komunistycznym aparatem represji. Jak wynika z akt odnalezionych w Oddziałowym Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ten sam Hopfer, który wniósł wybitny wkład w organizację i rozwój Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych oraz samej ART – co równie podkreślała SB4 – w latach 1973-1985 był świadomym tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa PRL o pseudonimie „Prezes” i numerze rejestracyjnym 60075…

Jak zauważono w „Charakterystyce agenta”: „W okresie współpracy TW był awansowany kilkakrotnie w swym zakładzie pracy, pełniąc wysokie i odpowiedzialne stanowiska”. Był w tym czasie m. in.: prodziekanem i dziekanem Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych, a wreszcie i kilkukrotnym rektorem ART. Nie ograniczał się przy tym wyłącznie do pracy zawodowej. Jak wyrazili się na temat jego służby agenturalnej funkcjonariusze olsztyńskiej SB: „przekazywane przez niego informacje były przydatne i w znacznym stopniu pogłębiały posiadane przez nas [SB] rozpoznanie”. Teraz więc nie budzi też zdziwienia fakt, że jak wynika z innej charakterystyki profesora Hopfera, odnalezionej w drugim tomie dokumentów Sprawy Obiektowej „Uczelnia R”, iż po wprowadzeniu stanu wojennego, będąc członkiem Rady Krajowej PRON, wykazywał względem władz „pryncypialnie lojalną postawę”.

PAWEŁ PIOTR WAROT

———–

Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości

prof. zw. dr. hab. Hopfer Andrzej

 ahopfer@polan.com.pl

 Absolwent Politechniki Warszawskiej, profesor Akademii Rolniczej w Krakowie i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. 
Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
Miejsce wykonywania usług doradcy:
05-092 Kiełpin
ul.Ogrodowa 29 c