Aby IPN zmierzył się z nauką/edukacją historii na szczeblu akademickim

dzieje-uj-2000

Aby IPN realizując politykę historyczną zmierzył się

z nauką/edukacją historii na szczeblu akademickim

  • postulaty obywatela

Członkowie Kolegium IPN na niedawnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego podnieśli w dyskusji problem polityki historycznej i edukacji historycznej realizowanej przez IPN -https://www.youtube.com/watch?v=ijryt2kHLEA

Do edukacji historycznej wielką wagę przywiązuje nowy Prezes IPN – dr Jarosław Szarek, który już podpisał porozumienie IPN z MEN [https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podpisano-porozumienie-o-wspolpracy-men-z-instytutem-pamieci-narodowej.html] co budzi uzasadnione nadzieje na poprawę edukacji historycznej w polskich szkołach.

To krok w dobrym kierunku, tym bardziej, że szefowa MEN do działalności IPN jest pozytywnie nastawiona „ Dyrektorzy szkół i nauczyciele już od wielu lat korzystają z pomocy edukacyjnych wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu chcemy zacieśnić naszą współpracę – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska”.

Dobrze by było jednak usunąć usterki z pomocy edukacyjnych IPN bo np. przed kilku IPN laty wydał ważną pomoc w nauczaniu historii OD NIEPODLEGŁOŚCI DO NIEPODLEGŁOŚCI. Historia Polski 1918-1989” w której brak jest np. informacji o ludobójstwie Polaków w latach 1937-38 podczas tzw. akcji polskiej, co dla edukacji młodego ( i nie tylko młodego) pokolenia Polaków winno mieć ważne znaczenie – a nie ma. Maturzyści nawet ostatnich lat nic o tym ludobójstwie nie słyszeli, nawet jak się najnowszą historią interesują i nawet jak nauczyciele historii wykorzystywali do ich edukacji pomoc przygotowaną przez IPN.

Takie uchybienia należy jak najszybciej naprawić, przykładając jak największą wagę do pomocy historycznych wydawanych przez IPN.

Dla podniesienia poziomu edukacji historycznej przeciętnego Polaka niezbędne jest podniesienie poziomu edukacji historycznej na szczeblu akademickim, bo to na uniwersytetach studiują przyszli nauczyciele historii, autorzy i recenzenci podręczników historycznych, także dla gimnazjów czy liceów.

Niestety na uczelniach, także w instytutach historycznych, nadal pracują i uczą tajni i jawni współpracownicy systemu kłamstwa [https://lustronauki.wordpress.com/], co nie budzi zaufania społecznego do ich działalności naukowej, a w szczególności – edukacyjnej.

Co gorsza uczelnie, które winny być wzorem rzetelności naukowej/historycznej wydają książki historyczne szkodliwe dla edukacji, czego przykładem mogą być „Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego” – literatura obowiązkowa dla kandydatów na UJ starających się o indeksy w ramach Konkursów Wiedzy o UJ. [Lustracja dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiegohttps://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/%5D

Zawartość tego ‚dzieła’ w rozdziałach najnowszych jest po prostu skandaliczna, o czym wielokrotnie pisałem, ale bez reakcji nie tylko władz uczelnianych, ale i środowiska historyków, którzy do tej pory nie widzieli potrzeby aby taką pozycję wycofać z obiegu edukacyjnego. [List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‚Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’https://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiej-akademii-umiejetnosci/%5D

Źle to świadczy o akademickich historykach, którzy konformizm, poprawność akademicką, przedkładają ponad prawdę historyczną i należytą edukację młodego pokolenia.

Niestety straty osobowe i przede wszystkim moralne Wielkiej Czystki Akademickiej końca PRLu są tak wielkie, że jeszcze wiele czasu musi upłynąć i wiele wysiłków trzeba będzie włożyć, aby je uzupełnić. Beneficjenci czystki aby przetrwać w systemie zbyt się dostosowali do jego standardów.

Uczelnie mające w swych strukturach instytuty historyczne i kadry historyków, w żaden sposób nie są w stanie opracować w należyty sposób własnej historii, szczególnie historii najnowszej. [np. Historia UJ w ujęciu profesora Stanisława Waltosia i refleksje w tej kwestiihttps://blogjw.wordpress.com/2010/06/14/historia-uj-w-ujeciu-profesora-stanislawa-waltosia/%5D

Dobrze by było aby IPN podpisał umowę o współpracy także z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby w ramach planowanych reform tego sektora także zreformowano nauki historyczne i przeniesiono w stan nieszkodliwości akademików nie radzących sobie z prowadzeniem badań historycznych i edukacją historyczną na należytym poziomie.

Potrzebna lustracja lustracji

Aby IPN się zmierzył z przebiegiem i skutkami Wielkiej Czystki Akademickiej – postulaty obywatela

mysla-i-mlotem

Aby IPN się zmierzył z przebiegiem i skutkami Wielkiej Czystki Akademickiej

postulaty obywatela

Mimo ogromnej pracy i osiągnięć IPN do tej pory nie ma należytych opracowań na temat oczyszczania środowiska akademickiego z akademików wrogo nastawionych, czy chociażby nieprzydatnych do budowy systemu komunistycznego. O okresie stalinowskim nieco wiadomo, ale im bliżej schyłku PRL tym wiedza na ten temat jest znikoma i niemal nieznana w przestrzeni publicznej, mimo ze przed tzw. transformacją czyszczenie środowiska pod batutą PZPR-SB było poważne. [Wielka czystka na uczelniach(1982) –  https://lustronauki.wordpress.com/2008/11/03/wielka-czystka-na-uczelniach/ , Niechciana pamięć o stanie wojennym i powojennym -https://blogjw.wordpress.com/2014/12/14/niechciana-pamiec-o-stanie-wojennym-i-powojennym/?iframe=true&theme_preview=true].

Nie da się zrozumieć zapaści uczelni i degradacji środowiska akademickiego w III RP bez poznania tej czystki. Potrzebna lustracja lustracji  https://blogjw.wordpress.com/2016/08/20/potrzebna-lustracja-lustracji/]

Od początku transformacji mówiło się o akademickiej luce pokoleniowej, ale nie podejmowano badań nad genezą tej luki, a w każdym nie brano pod uwagę skutków czystki akademickiej. Nie ma nawet oceny strat kadry akademickiej, strat potencjału intelektualnego i moralnego po przeprowadzeniu czystki, ani przebiegu zasiedlania nisz akademickich przez beneficjentów czystki w III RP.

Geolodzy – historycy ‚ziemscy’ badają fragmentaryczne zapisy historii Ziemi w sekwencjach skalnych poświęcając wiele uwagi lukom stratygraficznym powstałych w wyniku erozji czy braku sedymentacji, interpretując po tych analizach fazy regresji morskich czy ruchów tektonicznych. Analizowane są zmiany, nieraz radykalne, świata organicznego zapisane w profilach skalnych, zasiedlanie nisz ekologicznych po okresach masowego wymierania organizmów, przebieg radiacji adaptacyjnej organizmów, które przez okres wymierania przeszły z sukcesem.

Dlaczego historycy ‚ludzcy’ z metodologii badań historyków ‚ziemskich’ nie biorą przykładu ? [ Dlaczego historycy nie chcą się uczyć od geologów ? Głos w dyskusji nad uprawianiem i nauczaniem historii w Polsce. – https://blogjw.wordpress.com/2012/10/08/dlaczego-historycy-nie-chca-sie-uczyc-od-geologow/%5D

Geolodzy stosują znaną dewizę Charlesa Lyella jeszcze z XIX wieku – The Present is the key to the past ” – „Teraźniejszość jest kluczem do poznania przeszłości”, rzecz w tym, żeby klucza nie pomylić, czy go nie zgubić.

Tłumaczyłem to powszechnie znanemu historykowi prof. Januszowi Tazbirowi jednocześnie zdecydowanemu antylustratorowi – ale bez skutku. [List do profesora Janusza Tazbira – na trzeźwo (w sprawie używania kluczy, na dobre i na złe –  https://wobjw.wordpress.com/2010/01/02/list-do-profesora-janusza-tazbira-%E2%80%93-na-trzezwo/]

Efekt jest taki, że znajomość przebiegu i skutków wydarzeń sprzed kilkudziesięciu, a nawet kilkuset milionów lat bywa lepsza niż znajomość wydarzeń sprzed lat kilkudziesięciu.

Najwyższy czas aby historycy ‚ludzcy’ poszli w ślady historyków ‚ ziemskich’.

Aby IPN się zmierzył z utworzeniem bazy członków władz i aktywistów KZ PZPR ( i partii siostrzanych) – postulaty obywatela

sierp i młot.png

Aby IPN się zmierzył z utworzeniem bazy członków władz i aktywistów KZ PZPR ( i partii siostrzanych) – postulaty obywatela

Kilka dni temu członkowie Kolegium IPN na spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego przedstawiali zamierzenia Instytutu Pamięci Narodowej pod nowym kierownictwem –https://www.youtube.com/watch?v=ijryt2kHLEA co skłania do refleksji obywatelskiej. Jako obywatel od lat starający się wspierać IPN w przestrzeni publicznej [ serwis LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL https://lustronauki.wordpress.com/, Blog akademickiego nonkonformistyhttp://blogjw.wordpress.com/, Archiwum lustracyjne Tom A , Archiwum lustracyjne Tom B, Archiwum lustracyjne Tom C,

rejestracja wideo i audio oraz popularyzacja (internet, niepoprawneradio.pl) cyklu Krakowska Loża Historii Współczesnej IPN, oraz wielu wydarzeń IPN……] uważam za konieczne przekazywanie swoich spostrzeżeń i postulatów na drodze do dobrej zmiany także w działaniach IPN – instytucji o ogromnym znaczeniu dla obecnej i przyszłej Polski.

Kilka postulatów postaram się skreślić w ramach refleksji obywatelskiej po w/w spotkaniu KKW.

Postuluję utworzenie przez IPN bazy członków władz i aktywistów KZ PZPR oraz partii siostrzanych w pierwszej kolejności na uczelniach, a to ze względu na konieczność ochrony młodego pokolenia przed negatywnym oddziaływaniem na młodzież.

Mimo, że PZPR stanowiła przewodnią siłę narodu i bez jej wiedzy i zgody nikt nie mógł być przyjęty do pracy, awansować, wyjechać za granicę do tej pory nie są znane nawet składy członków władz partyjnych, nie mówiąc o negatywnych skutkach przewodzenia nauką i edukacją.

Co więcej w opinii publicznej, także w środowisku patriotyczno-solidarnościowym, rolę partyjniaków po prostu się marginalizuje, a pojęcie lustracji sprowadza się do tajnych współpracowników, gdy jawni współpracownicy są po prostu utajniani.

Co więcej obserwować można obawy przed ujawnianiem jawnych współpracowników i nawet ci, którzy ujawniają tajnych współpracowników jawnych w sposób jawny ujawnić się obawiają.

Przykład może stanowić zamieszczony w moim serwisie Lustracja i weryfikacja naukowców PRL nadesłany mi wykaz władz i aktywistów KZ PZPR Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1973 -1989 https://lustronauki.files.wordpress.com/2015/11/pzpr-uam-w-poznaniu-1973-1989.pdf

Takie wykazy winny dotyczyć wszystkich uczelni ( i nie tylko uczelni) i być w sposób jawny dostępne w internecie.

Rzecz jasna należałoby też zmierzyć się z ujawnianiem dokumentów tych organów, aby historię nauki i edukacji w Polsce, w czasach PRLu (także w III RP) można było opierać na faktach.

Dobrym przykładem działalności IPN w tej materii jest ‚Spętana Akademia – Polska Akademia Nauka w dokumentach władz PRL- https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/12673,Spetana-Akademia-Polska-Akademia-Nauk-w-dokumentach-wladz-PRL-Materialy-Sluzby-B.html „ ale ta jaskółka wiosny jednak nie uczyniła i prawdziwa historia nauki i edukacji, w szczególności wyższej, nadal jest zamrożona.

Wykaz wysokich funkcjonariuszy partyjnych zamieszczany w bazach IPN http://katalog.bip.ipn.gov.pl/main.do?katalogId=1&pageNo=1&

to tylko czubek góry lodowej, która mimo upływu lat wcale nie topnieje.

Zbiory zastrzeżone IPN (także naukowców PRL)

Dyskusja wokół weryfikacji  oraz odtajnienia zbiorów zastrzeżonych IPN 

IPN – Instytucja, która drażni – także naukowców PRL

2

IPN – Instytucja, która drażni

Krakowska Loża Historii Współczesnej

Dyskusja o książce Doroty Koczwańskiej-Kality

„(Nie)chciane dziecko III RP. Instytut Pamięci Narodowej 2000 – 2010.

Geneza, funkcjonowanie, kontekst społeczny i polityczny”

(Wydawnictwo Arcana, Kraków 2015).

3
Uczestnicy:

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, dr Dorota-Koczwańska Kalita, dr Kazimierz Wóycicki.
Prowadzenie: Roman Graczyk

(dokumentacja – Józef Wieczorek)

Petycja Akademickiego Klubu Obywatelskiego do IPN w sprawie zwolnionych z pracy prof. dr. hab. Włodzimierza Sulei i mgr. Pawła Warota

baner

Petycja do Prezesa i Rady Instytutu Pamięci Narodowej w obronie zwolnionych z pracy: prof. dr. hab. Włodzimierza Sulei i  mgr. Pawła Warota.

Zwracamy się do Prezesa i Rady Instytutu Pamięci Narodowej z apelem o anulowanie decyzji o zwolnieniu z pracy prof. dr. hab. Włodzimierza Sulei i  mgr. Pawła Warota. Uważamy, że podawane przyczyny tych decyzji są zupełnie nieprzekonujące i budzą ogromne zdziwienie. Obaj zwolnieni naukowcy to znakomici badacze historii najnowszej, słynący z odwagi i zaangażowania w sprawy społeczne. Prof. Włodzimierz Suleja jest jednym najwybitniejszych historyków polskich, autorem cennych publikacji i wieloletnim dyrektorem Oddziału Wrocławskiego Instytut Pamięci Narodowej. W latach osiemdziesiątych był bardzo aktywnym działaczem solidarnościowego podziemia. Wydawał i redagował pisma podziemne, pisał do nich teksty, kolportował gazetki, książki i ulotki. Wielokrotnie represjonowany, 11 września 1985 został aresztowany, a następnie  skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata i karę grzywny. Mgr Paweł Warot to historyk młodszego pokolenia, posiadający jednak duży dorobek naukowy i organizacyjny. Jego odwaga w opisywaniu problemów lustracyjnych w rodzinnym mieście – Olsztynie budzi powszechny szacunek. Paweł Warot jest mocno zaangażowany w działalność społeczną i popularyzatorską, a ludziom związanym z walką o niepodległość Polski i prawa człowieka udziela wszechstronnej pomocy.

Zwracamy uwagę, że podjęte decyzje wywołują już falę słusznych protestów środowisk kombatanckich we Wrocławiu, Olsztynie i w całej Polsce. Padają głosy o kneblowaniu swobody wypowiedzi.  Kreowanie tego rodzaju atmosfery jest chyba najgorszą rzeczą jaką można zrobić. Psuje ona bardzo wizerunek IPN i komplikuje relacje tej instytucji z ludźmi walczącymi o niepodległość Polski i prawa człowieka. Także w  trosce o wizerunek i rangę Instytutu Pamięci Narodowej (z którym zawsze czujemy się blisko związani) prosimy o podjęcie zdecydowanych kroków i umożliwienie prof. Włodzimierzowi Sulei i  mgr. Pawłowi Warotowi dalszego pełnienia obowiązków zawodowych.

 

Podpisują:

 

Członkowie AKO Poznań:

1.     ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań

2.     mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań

3.     mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań

4.     dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań

5.     mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań

6.     dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

7.     dr Róża Antkowiak – UAM Poznań

8.     prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań

9.     dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań

10. dr Adam Babula – UAM Poznań

11. dr Lidia Banowska – UAM Poznań

12. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań

13. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

14. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań

16. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska

17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski

18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska

19. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań

20. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań

21. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

22. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań

23. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań

24. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań

25. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań

26. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski

27. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań

28. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań

29. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin

30. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska

31. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań

32. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań

33. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań

34. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań

35. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań

36. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.

37. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań

38. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań

40. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań

41. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań

42. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

43. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

44. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań

45. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań

46. mgr Jan Dasiewicz – Poznań

47. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań

48. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań

49. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski

50. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań

51. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań

52. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań

53. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz

54. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań

55. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań

56. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań

57. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań

58. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań

59. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań

60. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska

61. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska

62. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

63. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań

64. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań

65. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań

66. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań

67. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego

68. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

69. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań

70. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań

71. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań

72. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań

73. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań

74. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski

75. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej

76. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań

77. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań

78. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań

79. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz

80. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań

81. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań

82. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań

83. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań

84. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań

85. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

86. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań

87. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej

88. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań

89. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa

90. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz

91. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań

92. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań

93. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań

94. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań

95. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

96. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań

97. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska

98. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań

99. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań

100.      prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach

101.      dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań

102.      prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

103.      prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

104.      dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

105.      prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań

106.      prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski

107.      dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań

108.      mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań

109.      lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań

110.      dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

111.      prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa

112.      dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań

113.      prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

114.      prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań

115.      prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska

116.      inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań

117.      mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań

118.      dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań

119.      dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań

120.      dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań

121.      dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska

122.      dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa

123.      dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań

124.      mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań

125.      dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska

126.      prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań

127.      mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań

128.      mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań

129.      dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej

130.      mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki

131.      dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

132.      mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań

133.      mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria

134.      mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria

135.      dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska

136.      prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań

137.      dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań

138.      mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań

139.      ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

140.      ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież

141.      dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański

142.      dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

143.      prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań

144.      mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań

145.      mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań

146.      prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

147.      prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań

148.      prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań

149.      mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań

150.      mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań

151.      mgr Ryszard Materny – Poznań

152.      mgr Anna Matysiak – UAM Poznań

153.      inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań

154.      dr hab. Karol Mausch – prof. UAM

155.      dr Piotr Meteniowski – Poznań

156.      prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska

157.      dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań

158.      prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

159.      prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski

160.      dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań

161.      prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań, Przewodniczący AKO

162.      prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska

163.      prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

164.      mgr Paulina Molska – Poznań

165.      mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań

166.      mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań

167.      dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz

168.      mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu

169.      prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań

170.      prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

171.      mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań

172.      mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy

173.      Maciej Neuman – Poznań

174.      prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

175.      mgr Wilhelmina Nowak – Poznań

176.      dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

177.      prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań

178.      prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań

179.      mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań

180.      prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski

181.      mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań

182.      inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań

183.      prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

184.      prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

185.      dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań

186.      prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań

187.      dr Barbara Peplińska – UAM Poznań

188.      dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań

189.      mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin

190.      prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań

191.      dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań

192.      dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

193.      prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński

194.      dr hab. Jacek Potocki – UE Wrocław

195.      prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań

196.      mgr Maria Przybylska – UAM Poznań

197.      prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań

198.      prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska

199.      prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

200.      dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska

201.      dr Jacek Radomski – UAM Poznań

202.      dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań

203.      dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska

204.      mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań

205.      prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań

206.      prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań

207.      dr Lech Różański – PTPN, Poznań

208.      mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

209.      prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań

210.      prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań

211.      prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań

212.      prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań

213.      mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań

214.      dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska

215.      prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań

216.      prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań

217.      mgr inż. Jan Smólski – Poznań

218.      dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań

219.      prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska

220.      mgr Zygmunt Sporny – Poznań

221.      dr Teresa Stanek – UAM Poznań

222.      prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań

223.      prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań

224.      mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań

225.      mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań

226.      mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań

227.      dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska

228.      prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań

229.      prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań

230.      prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik

231.      prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań

232.      dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań

233.      prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki

234.      dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska

235.      mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska

236.      mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań

237.      prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań

238.      dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań

239.      dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin

240.      lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań

241.      dr Wojciech Szwed – UP Poznań

242.      dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań

243.      prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska

244.      prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań

245.      dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań

246.      prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań

247.      ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin

248.      prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań

249.      mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań

250.      prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

251.      prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań

252.      mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań

253.      prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań

254.      mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań

255.      dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków

256.      dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań

257.      mgr Henryk Walendowski – Poznań

258.      dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

259.      prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań

260.      prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski

261.      dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska

262.      prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

263.      dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków

264.      dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.

265.      prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań

266.      prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski

267.      prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa

268.      dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań

269.      prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski

270.      dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań

271.      mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań

272.      prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań

273.      mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań

274.      prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań

275.      mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań

276.      dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań

277.      dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań

278.      mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań

279.      dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań

280.      dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański

281.      dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań

282.      Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

oraz

  1. Jadwiga Chmielowska – niezależna publicystka
  2. dr hab. inż. Ryszard Golański – AGH Kraków
  3. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel – AGH Kraków
  4. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda – AGH Kraków
  5. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego