Jan Józef Stanek – fizyk z UJ, TW „Lew” z teczek SB

baner-czlowiek-nauki12

Baza OPI

prof. dr hab.  Jan  Józef  Stanek 

Id osoby:  58182

Dyscypliny KBN:fizyka

Specjalności:fizyka ciała stałego

Miejsca pracy:Aktualne:

Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Instytut Fizyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie; Instytut Politechniczny

Uzyskany tytuł profesora: 1998/01/08,  nauki fizyczne

———–

Załącznik  do Sprawozdania z prac Rektorskiej Komisji ds. Inwigilacji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Służbę Bezpieczeństwa PRL 

Profesor dr hab. Jan Stanek – Instytut Fizyki (TW „Lew”).

Profesor Jan Stanek przekazał Komisji obszerny plik zawierający pisma do Komisji i do Rady Wydziału oraz polemikę z prof. Gąsowskim wydrukowaną w Alma Mater. Załączył też kopie korespondencji w sprawie udostępnienia mu dokumentacji IPN.W pismach zawarte są m.in. sporządzone z pamięci notatki dot. dokumentów, które okazano mu w IPN.

Kontakty z SB rozpoczęły się w związku z odmowami wyjazdów za granicę. Miało to miejsce od 1978 r. W latach 1980-tych kontakty uległy intensyfikacji.

Obecnie przyznaje, że odbywanie spotkań w miejscu publicznym (kawiarni) było niewłaściwe. Charakteryzuje typowy przebieg spotkań – obejmowały one m.in. pytania o nastroje w Instytucie i o określone osoby, także o podziemną opozycję.

W odpowiedziach starał się szeroko wypowiadać o sprawach ogólnych i unikać konkretnych danych na temat osób. Pamięta, że reagując ze zdenerwowaniem na pytania mógł w jednej z rozmów dostarczyć przydatnych dla funkcjonariusza danych. Natomiast nie krępował się wspominać o przypadkach korupcji w sprawach gospodarczych.

Nie był autorem materiałów przekazywanych dla SB, sam składał jedynie sprawozdania o pobytach za granicą. Nie uzyskiwał korzyści materialnych.

Swe kontakty tłumaczy ciekawością, a także nadzieją na przyczynienie się do ideowej erozji komunistycznego przeciwnika. Zdarzało się, że mówił funkcjonariuszowi o swej niechęci do spotkań.

Nigdy nie wyraził zgody na współpracę i takiej propozycji też mu nie składano. Zarejestrowanie jako TW i nadanie Mu dwóch pseudonimów uważa za mistyfikację – wysuwa przypuszczenie, że chodzi o inną osobę. Konstatuje pewne niejasności w udostępnionych dokumentach i brak w nich istotnych materiałów.

Z nielicznych informacji uzyskanych przez historyków oraz znanych nam z materiałów udostępnionych Komisji przez dr Barbarę Niemiec wiadomo o funkcjonowaniu „Lwa” w sieci TW (spotkania z funkcjonariuszami SB i plan operacyjny na rok 1986) w latach 1986-1989

———–

WYJŚĆ Z CIENIA

W ostatnim numerze „Alma Mater” (2005/2006, nr 76-77) ukazało się dawno oczekiwane opracowanie prof. Gąsowskiego zatytułowane Uniwersytet i cienie przeszłości, poświęcone inwigilacji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Służbę Bezpieczeństwa. Publikacja ta zbiega się w czasie z podjętą w naszym kraju dyskusją na temat nowej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej oraz sposobu rozliczenia się z „cieniami PRL-owskiej przeszłości”. Uważam, że Uniwersytet Jagielloński powinien wypracować pewien wzorzec postępowania w tych sprawach. Sądzę, że mam szczególne prawo i obowiązek zabrania głosu w takiej dyskusji. ..

Jak wynika z opracowania prof. Wyrozumskiego („Alma Mater” 2005, nr 69), w okresie stanu wojennego nikt z pracowników UJ nie został pozbawiony pracy z powodów politycznych. Również nikogo, z powodów politycznych, nie pozbawiono prawa do studiowania. Jak pisze prof. Wyrozumski, stan wojenny na UJ był mniej dotkliwy dla pracowników i studentów niż na innych uczelniach, gdzie zabrakło dużej konsolidacji niemal całej społeczności uniwersyteckiej. Z drugiej strony, po wprowadzeniu stanu wojennego kilkudziesięciu pracowników i studentów UJ było represjonowanych. Ten fakt powinien być punktem wyjścia dla procesu rozliczeń. Należy ujawnić, kto z pracowników UJ przyczynił się do krzywdy tych ludzi i wyciągnąć wobec nich konsekwencje.

————

Treść wystąpienia prof. Jana Stanka przed Radą Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, które miało miejsce, na jego życzenie, dnia 1 grudnia 2005 r.

Serwis UJ – Strona główna > Ważne informacje / Rzecznik prasowy

uzupełnienie z 1.03.2012

Dziennik Polski 1 marca 2012