Jerzy Wyrozumski – historyk UJ i PAU, członek CK, ale per saldo chyba niekorzystny dla nauki

baner-czlowiek-nauki13

Nauka Polska- Bazy danych > Ludzie nauki

prof. dr hab.  Jerzy  Wyrozumski 

Id osoby:   59357

Dyscypliny KBN: nauki historyczne

Specjalności: historia średniowieczna

Miejsca pracy: Nieaktualne:

Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny; Instytut Historii

Pełnione funkcje: Aktualne:

Członek Zarządu  Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki

Członek Prezydium  Polska Akademia Nauk; Prezydium Polskiej Akademii Nauk; Komitet Etyki w Nauce

Sekretarz generalny  Polska Akademia Umiejętności

Prezes  Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Członkostwo: Aktualne:

Członek krajowy czynny  Polska Akademia Umiejętności; Wydział II Historyczno-Filozoficzny

Członek  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów; Członkowie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; Sekcja I – Nauk Humanistycznych i Społecznych

Członek  Polska Akademia Umiejętności; Międzywydziałowe Komisje Interdyscyplinarne; Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych

Członek  Polska Akademia Umiejętności; Międzywydziałowe Komisje Interdyscyplinarne; Komisja Spraw Europejskich

Członek  Polska Akademia Umiejętności; Międzywydziałowe Komisje Interdyscyplinarne; Komisja Rozwoju Miasta Krakowa

Członek  Polska Akademia Umiejętności; Międzywydziałowe Komisje Interdyscyplinarne; Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych

Członek  Polska Akademia Umiejętności; Wydział I Filologiczny; Komisja Filologii Klasycznej

Członek  Polska Akademia Umiejętności; Wydział II Historyczno-Filozoficzny; Komisja Środkowoeuropejska

————

Jerzy Lesław Wyrozumski w Wikipedii

————-

Jerzy Wyrozumski – POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ , Alma Mater, Nr 69/2005

Otóż 29 listopada 1989 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego powołał komisję, której zadaniem było zbadanie i zarejestrowanie działań represyjnych w stosunku do pracowników i studentów UJ w PRL–u. W skład komisji weszli prof. prof.: Wojciech Maria Bartel, Zbigniew Doda, Leszek Hajdukiewicz, Zofia Stasicka i ja. Mnie, jako ówczesnemu prorektorowi UJ, przypadł zaszczyt jej przewodniczenia. Po niezbyt udanych próbach zgromadzenia odnośnych informacji poprzez akta uniwersyteckie, zwróciłem się 27 sierpnia 1990 roku do jednostek naukowo–dydaktycznych UJ z apelem adresowanym do wszystkich pracowników. Indywidualnie zwróciłem się z tym samym apelem do profesorów emerytowanych. Dokument zamieszczamy obok. Przyniósł on efekt nieproporcjonalny do wagi i rozmiarów sprawy. Niekiedy mijał się całkowicie z oczekiwaniami, gdy np. o swoich „krzywdach” pisali pracownicy, którzy właśnie byli w Uniwersytecie uprzywilejowani, np. jako członkowie partii. Ten ubogi materiał, częściowo bezużyteczny, mieści się w jednej szczupłej teczce, która znajdzie się oczywiście w Archiwum UJ….

” Nie było w Uniwersytecie pozamerytorycznych negatywnych ocen, a generalnie można powiedzieć, że ten całościowy przegląd był per saldo nawet korzystny…”

 Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, przewodniczący Komisji Senackiej dla rozpoznania działań represyjnych o charakterze politycznym w UJ w okresie PRL 

     Kraków, 9 stycznia 1993 

—————

tekst POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII (autor: Józef Wieczorek) stanowiący polemikę z raportem Komisji Senackiej UJ  ujawnionym w Alma Mater 

„Sam autor tak pisze o zebranych dokumentach do opracowania raportu – jest to ‚ ubogi materiał, częściowo bezużyteczny’. Rzeczywiście ubóstwo materiału jest porażające zważywszy na fakt, że materiał zbierany był pod kierunkiem znanego historyka, b. prorektora UJ, a obecnie sekretarza Generalnego PAU i członka Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów , czyli gremium oceniającego kto umie a kto nie umie zbierać i interpretować materiały naukowe, na tyle aby być ‚licencjonowanym’ naukowcem. „..

Niestety nie pisze dlaczego się nie zwrócił do pracowników usuniętych z uczelni skoro miał rozpoznać krzywdy, a usunięcie z uczelni należało do krzywd szczególnie dotkliwych. Pokrzywdzonych szczególnie należałoby szukać poza murami uczelni, poza listami płac, bo zwykle pokrzywdzeni żadnych płac już w UJ nie otrzymywali, nawet jak jeszcze pracowali naukowo. 

Pod względem metodycznym takie zbieranie materiału jakie przeprowadziła komisja senacka wydaje się być bezsensowne, stąd ubóstwo materiału i jego bezużyteczność łatwe do przewidzenia na samym początku tak zaplanowanej działalności badawczej. Takich błędów nie powinien robić student historii, a co do dopiero utytułowany historyk…..

—–

LUSTRACJA I WERYFIKACJA NAUKOWCÓW PRL

‘Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u.

—-

WYJŚĆ  Z  CIENIA
Alma Mater 78/2006..

Jak wynika z opracowania prof. Wyrozumskiego („Alma Mater” 2005, nr 69), w okresie stanu wojennego nikt z pracowników UJ nie został pozbawiony pracy z powodów politycznych. Również nikogo, z powodów politycznych, nie pozbawiono prawa do studiowania. Jak pisze prof. Wyrozumski, stan wojenny na UJ był mniej dotkliwy dla pracowników i studentów niż na innych uczelniach, gdzie zabrakło dużej konsolidacji niemal całej społeczności uniwersyteckiej. Z drugiej strony, po wprowadzeniu stanu wojennego kilkudziesięciu pracowników i studentów UJ było represjonowanych. Ten fakt powinien być punktem wyjścia dla procesu rozliczeń. Należy ujawnić, kto z pracowników UJ przyczynił się do krzywdy tych ludzi i wyciągnąć wobec nich konsekwencje. …

Jan Stanek

Prof. Jerzy Wyrozumski skończył 80 lat

PAP – Nauka w Polsce, 2010-03-09

Wybitny historyk, sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jerzy Wyrozumski skończył 80 lat. Jak sam mówi, by badać przeszłość, potrzeba wytrwałości i serca. …

‚Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u.

baner-weryfikacja2

Lista Wyrozumskiego” – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u.

Źródło – Jerzy Wyrozumski – POWRACAJĄCA FALA ROZRACHUNKU Z PRZESZŁOŚCIĄ , Alma Mater, Nr 69/2005

Komisja Senacka dla rozpoznania działań represyjnych o charakterze politycznym w UJ w okresie PRL  – powołana 29 listopada 1989 roku przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego

Skład komisji:

Prof.. Wojciech Maria Bartel

Prof..Zbigniew Doda

Prof..Leszek Hajdukiewicz

Prof..Zofia Stasicka

Prof.. Jerzy Wyrozumski – przewodniczący


Metodyka pracy Komisji :

  • niezbyt udane próby zgromadzenia odnośnych informacji poprzez akta uniwersyteckie

  • 27 sierpnia 1990 roku apel do jednostek naukowo–dydaktycznych UJ adresowanym do wszystkich pracowników.

  • indywidualny apel przewodniczącego komisji do profesorów emerytowanych


Wykonanie:

1993 r.  początek stycznia – na polecenie Pana Rektora Andrzeja Pelczara – wykonanie przez przewodniczącego Komisji rodzaju raportu o represjach stanu wojennego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

2005 r – publikacja raportu w  Alma Mater nr 69 (za wiedzą i zgodą Pana Rektora Franciszka Ziejki )

 

Przechowywanie Raportu Komisji Senackiej:

wg tekstu z Alma Mater „Ten ubogi materiał, częściowo bezużyteczny, mieści się w jednej szczupłej teczce, która znajdzie się oczywiście w Archiwum UJ.  „

Informacja władz uczelni z 20.02.2006 – nie znaleziono dokumentów dotyczących działania Komisji

komisja_wyrozumskiego

wg informacji Archiwum UJ – październik 2008 raportu w Archiwum UJ – nie ma.

 

Wolność słowa w sprawie raportu Komisji Senackiej:

2005-11-26 – tekst POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII (autor: Józef Wieczorek) stanowiący polemikę z raportem Komisji ujawnionym w Alma Mater ukazuje się na portalu Niezależne Forum Akademickie . Druku tekstu polemicznego odmówiły Redakcje: Alma Mater, Arcana, Biuletynu IPN


Represje stanu wojennego w stosunku do pracowników i studentów UJ

Pracownicy – internowani:

dr. Jacek Baluch

dr. Czesław Robotycki , adiunkt w Katedrze Etnografii

 mgr. Lesław Maleszka z Biblioteki Jagiellońskiej

dr. Andrzej Drawicz –   półetatowy wówczas pracownik UJ

 

Pracownicy – aresztowani

mgr. Zbigniew Fijak  z Katedry Etnografii

dr. Paweł Studnicki z Instytutu Fizyki

mgr Jolanta Antas – Instytut Filologii Polskiej

mgr Maria IndykInstytut Filologii Polskiej

 

Spośród studentów byli internowani:

Konstanty Miodowicz

Jarosław Guzy

Radosław Huget

Jan Rokita

Artur Wroński

Krzysztof Dawidowicz

Wojciech Modelski

Zdzisław Jurkowski

Jacek Rakowiecki

Aleksander Nelicki,

Bydłoń

(i zapewne jeszcze paru innych. )

 

Spośród studentów aresztowano:

Bartłomieja Sienkiewicza

Adama Kalitę

Krzysztofa Krzysztofiaka

Artura Bieszczada

Ewę Kulig

Jarosława Krawczyka

(i wielu innych )

 

Opinia Przewodniczącego Komisji :

Trzeba z naciskiem podkreślić, że nikt z pracowników UJ nie został pozbawiony pracy z powodów politycznych.

Nie było w Uniwersytecie pozamerytorycznych negatywnych ocen, a generalnie można powiedzieć, że ten całościowy przegląd był per saldo nawet korzystny …”