Zbigniew Messner – ekonomista, od studenta do rektora na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, b. premier, PZPR

baner człowiek nauki

Zbigniew Messner w Wikipedii 

Zbigniew Messner (ur. 13 marca 1929 w Stryju, zm. 10 stycznia 2014 w Warszawie) – polski ekonomista, pracownik naukowy, działacz państwowy, premier PRL w latach 1985–1988, poseł na Sejm PRL IX kadencji, profesor.

…Studia ukończył w 1953 roku w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, a w 1961 roku doktoryzował się na tej uczelni. W 1977 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1968 był prorektorem, a od 1975 do 1982 roku rektorem tej uczelni…..

Członek PZPR; od 1981 w Biurze Politycznym KC, równolegle sekretarz KW PZPR w województwie katowickim.

Wicepremier ds. ekonomicznych od 1983 roku. Poseł na Sejm w latach 1985–1989. 6 listopada 1985 roku – po mianowaniu Wojciecha Jaruzelskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Państwa – powołany na Prezesa Rady Ministrów….. Z powodu porażki w referendum 19 września 1988 roku Messner złożył dymisję z funkcji premiera. Kandydował bez powodzenia na posła w czerwcowych wyborach z 1989 roku. W Biurze Politycznym pozostawał do X plenum KC PZPR w grudniu 1988 roku, kiedy to Wojciech Jaruzelski przeprowadził rekonstrukcję BP…Po 1989 roku powrócił do działalności naukowej. Jest autorem licznych książek i publikacji z zakresu ekonomii, przede wszystkim zastosowań informatyki w ekonomii i rachunkowości. Ostatnia publikacja książkowa: Teoretyczne podstawy rachunkowości (Warszawa 1994). Był także przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, a także prezesem Stowarzyszenia Księgowych…..W 1986 został doktorem honoris causa Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze.

Odnowienie doktoratu prof. Zbigniewa Messnera

  STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE

Ponad pół wieku mięło od dnia obrony pracy doktorskiej przez prof. Zbigniewa Messnera (27 czerwca 1961 r.) na Wydziale Przemysłu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. Profesor osiągnął w życiu wiele sukcesów naukowych i pedagogicznych. Wypromował  ponad 500 magistrów i dyplomowanych ekonomistów,   20 doktorów nauk ekonomicznych, zrecenzował 27 prac doktorskich, 10 rozpraw habilitacyjnych, 15 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, opublikował ponad 200 prac i artykułów naukowych. Prowadził również intensywną działalność polityczną i społeczną. Wiele Profesorowi zawdzięcza środowisko księgowych i biegłych rewidentów, na rzecz których od wielu lat pracuje. Od 1957 roku prof. Zbigniew Messner jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a od 2003 r. jego prezesem.Decyzja Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o odnowieniu doktoratu jest wyrazem uznania dla wybitnych wychowanków Uczelni. To szczególna forma uhonorowania przez władze uczelni, z którą prof. Zbigniew Messner jest związany od  początków swojej kariery naukowej.

Człowiek spoza układów

Jan Cofałka – Przegląd 11/2009

…..Od studenta do rektora

W 1948 r. jest już na studiach. Studiuje, a potem pracuje, ciągle na tej samej uczelni, która kilka razy zmieniała nazwę. Po wojnie było to prywatne, powstałe jeszcze w 1937 r., Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach. Na pierwszym roku płaci więc czesne. Po roku szkołę upaństwowiono i nazwano Wyższą Szkołą Administracji Gospodarczej. Potem przemianowano ją na Wyższą Szkołę Ekonomiczną, od 1974 r. staje się Akademią Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego.
W 1951 r. kończy studia pierwszego stopnia, licencjackie. Studia magisterskie musi robić na WSE w Krakowie, bo katowicka uczelnia nie miała jeszcze uprawnień magisterskich. Po studiach zostaje asystentem na macierzystej uczelni. W 1961 r. doktoryzuje się, a w 1969 r. przygotowuje pierwszą na swojej uczelni habilitację. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymuje w 1972 r., a zwyczajnego w 1977 r. Od 1968 do 1975 r. jest prorektorem, a następnie rektorem macierzystej uczelni.
Wtedy jednak rektorem było się z nominacji, więc kiedy w burzliwym roku 1981, w pierwszych wolnych wyborach, w tajnym głosowaniu (był jednym z sześciu z ponad 90 nominowanych rektorów, których w ten sposób wybrano) wybrano go na rektora ponownie, miał prawo odczuwać z tego powodu satysfakcję.
Jeszcze bardziej będzie cenił fakt wybrania go na kierownika Katedry Rachunkowości, kiedy po dziesięciu latach, z ponabijanymi w Warszawie guzami, powraca na macierzystą uczelnię.

Premier w skrajnych warunkach

Profesor był cenionym uczonym, miał mocną pozycję na uczelni, poparcie kadry naukowej i społeczności akademickiej oraz ułożone, stabilne życie rodzinne, co wysoko cenił. Wcześniej odmawiał przyjęcia proponowanych mu stanowisk.

Nie żyje Zbigniew Messner

interia.pl..

.w Warszawie zmarł profesor Zbigniew Messner, ekonomista – premier w latach 1985-1988. Miał 84 lata…Zbigniew Messner był między innymi rektorem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której doktoryzował się i uzyskał profesurę. Od 1981 roku zasiadał w Biurze Politycznym Komitetu Centralnego PZPR, kierował Komitetem Wojewódzkim partii w Katowicach

Zbigniew Messner był między innymi rektorem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której doktoryzował się i uzyskał profesurę. Od 1981 roku zasiadał w Biurze Politycznym Komitetu Centralnego PZPR, kierował Komitetem Wojewódzkim partii w Katowicach

Zbigniew Messner był między innymi rektorem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której doktoryzował się i uzyskał profesurę. Od 1981 roku zasiadał w Biurze Politycznym Komitetu Centralnego PZPR, kierował Komitetem Wojewódzkim partii w Katowicach.

Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/polska/news-nie-zyje-zbigniew-messner,nId,1087854?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Zbigniew Messner był między innymi rektorem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na której doktoryzował się i uzyskał profesurę. Od 1981 roku zasiadał w Biurze Politycznym Komitetu Centralnego PZPR, kierował Komitetem Wojewódzkim partii w Katowicach.Czytaj więcej na http://fakty.interia.pl/polska/news-nie-zyje-zbigniew-messner,nId,1087854?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

Wilczy bilet Elżbiety Szczepańskiej – standardowa weryfikacja kadr akademickich w PRL

Wilczy bilet Elżbiety Szczepańskiej –

standardowa weryfikacja kadr akademickich w PRL

 

z: Elżbieta Anna Szczepańska – Zanim wybaczę. Pamiętnik walki i zdrady, Wyd. Replika. 2009

 

9 marca 1983 roku otrzymałam list od rektora AWF-u, profesora Lechosława Deca, że na wniosek kierownika Katedry Nauk Społeczno-Pedagogicznych, profesora Henryka Przybylskiego, zgodnie z artykułem 195 „Ustawy o szkolnictwie wyższym”, moją sprawę przekazano do rozpatrzenia Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników AWF (S-00401/83).

 

Poprosiłam o wyjaśnienie i przedstawienie mi zarzutów. Po sześciu dniach otrzymałam kolejny list. „W związku z pismem Obywatelki z dnia 9.03.1983 r. informuję, iż wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Dyscyplinarnego AWF jest wynikiem otrzymania przeze mnie wiadomości o postępowaniu Obywatelki uchybiającym godności nauczyciela akademickiego, a w szczególności podejmowaniu działań pozostających w sprzeczności z zadaniami szkoły wyższej w zakresie socjalistycznego wychowania studentów„.

 

W konsekwencji skomasowanej akcji POP PZPR i SB zwolniono mnie z pracy. Zwolniono mnie z pracy, bo moja postawa polityczna uchybiała godności nauczyciela akademickiego, nie złożyłam pracy doktorskiej w terminie i często chorowałam.

 

Ten stek bzdurnych uzasadnień był tylko pretekstem do pozbycia się mnie szybko i bezboleśnie. Miałam otwarty przewód doktorski, siedem publikacji naukowych, przysługiwało mi prawo pracy nad doktoratem przez siedem lat od zakończenia stażu, czyli od 1976 roku. W tym czasie przez dwa lata byłam na zwolnieniu lekarskim, w więzieniu i oddelegowana do pracy w MKZ-cie Katowice, co dawało mi prawo do dwóch i pół roku przedłużenia nakładanego na mnie terminu.

Logika była nieważna, przepisy też nie, ja byłam przez partię i SB skazana na zagładę. Przysługiwało mi prawo odwołania się do Kolegium do Spraw Wykroczeń w Katowicach. Oczywiście, że się odwołałam, tylko po to, aby w jeszcze jednym urzędzie odnoto­wano łamanie prawa.

Od marca do listopada 1983 roku byłam bez pracy.

Artur Jaskólski – profesor odrodzonej nauki polskiej, TW „Florenty”

Życie Akademickie

Pismo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

http://zycie.awf.wroc.pl/nr97/17-97.html

Sylwetki profesorów

Artur Jaskólski

Ur. 5.10.1952 r. w Częstochowie
Wykształcenie:
– Magister wychowania fizycznego – AWF w Katowicach 1975 r.
– Doktor wychowania fizycznego – AWF w Poznaniu 1981 r.
– Doktor habilitowany nauk wychowania fizycznego (specjalność fizjologia wysiłku fizycznego i sportu) – AWF w Krakowie 1991 r.
– Profesor nauk o kulturze fizycznej – AWF we Wrocławiu 2003 r.
Doświadczenie zawodowe i organizacyjne:
– 1975-1982 asystent w Zakładzie Fizjologii AWF w Katowicach
– 1982-1984 nauczyciel wychowania fizycznego w Kolegium Miłosierdzia w Henley on Thames, Anglia
– 1984-1992 adiunkt w Zakładzie Fizjologii Człowieka na Zamiejscowym Wydziale Wychowania Fizycznego poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.
– 1990 pełnomocnik rektora ds. studenckiego ruchu naukowego w Gorzowie Wlkp.
– 1990-1992 radny Rady Miejskiej w Gorzowie
– 1990-1992 dziekan Zamiejscowego Wydziału WF w Gorzowie Wlkp.
– 1992-1995 specjalista ds. badań wysiłkowych w Uniwersytecie Arizona w USA
– 1996-maj 1997 wizytujący profesor w zakresie fizjologii wysiłku w Indiana University, USA
– wrzesień 1997 – profesor nadzwyczajny AWF w Poznaniu, kierownik Katedry Nauk Fizjologicznych i Zakładu Fizjologii, Instytut WF w Gorzowie Wlkp.
– październik 1998 – członek Rady ds. Sportu Profesjonalnego przy Prezesie UKFiT
– kwiecień 1999 – przedstawiciel Wojewody Lubuskiego w Konwencie Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej
– październik 1999 – kierownik Katedry Fizjologii Stosowanej na Wydziale Fizjoterapii AWF we Wrocławiu
– październik 2000 – pełnomocnik rektora AWF we Wrocławiu ds. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki – październik 2002 – kierownik Katedry Kinezjologii na Wydziale Fizjoterapii, AWF we Wrocławiu
Wyróżnienia i nagrody:
– 1975 ukończenie studiów na AWF w Katowicach z wyróżnieniem
– 1987 nagroda naukowa II stopnia Rektora AWF w Poznaniu
– 1988 nagroda naukowa I stopnia Rektora AWF w Poznaniu
– 1992 nagroda I stopnia Przewodniczącego Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
– 1992 medal za osiągnięcia naukowe im. Jędrzeja Śniadeckiego, AWF w Poznaniu
– 1998 nagroda naukowa II stopnia Rektora AWF w Poznaniu
Publikacje:
Autor lub współautorem 97 publikacji naukowo-badawczych, opublikowanych w czasopismach polsko- i anglojęzycznych, pięciu raportów dla agencji rządowych, jednej monografii oraz jednego podręcznika…..

==============

Elżbieta Anna Szczepańska – Zanim wybaczę. Pamiętnik walki i zdrady, Wyd. Replika. 2009

Po dwóch latach z katowickiego IPN-u otrzymałam noty ujawniające tożsamość pierwszych dwóch donoszących na mnie tajnych współpracowników. Pierwszy z nich to profesor Artur Jaskólski, urodzony 5 października 1952 roku, imię ojca – Zdzisław. W rejestrze współpracowników figuruje jako TW „Florenty” i ma numer 42 996. ….

Profesor Jaskólski jest gwiazdą establishmentu odrodzonej nauki polskiej, nikt go nie wyrzuca z pracy za to, że „nie daje rękojmi wychowania młodzieży w duchu nowej, niepodległej i demokratycznej Polski”. Nikt też zapewne nie pali i nie wyrzuca na śmietnik jego opracowań naukowych. (s.346-7)

Tajny współpracownik SB zarejestrowany pod pseudonimem TW„Florenty” po oddelegowaniu mnie do pracy w MKZ NSZZ „Solidarność” w Katowicach został wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ katowickiego AWF-u. Dzisiaj jest szanowanym profesorem, doktorem habilitowanym na AWF-ie we Wrocławiu i nikomu jakoś jego konfidencka przeszłość nie przeszkadza.

(s.12-13)

Jędrzej Krakowski – ekonomista, internowany, usunięty z uczelni, a ostatnio z samolotu

baner-krzywdzeni

Baza OPI

dr hab.  Jędrzej  Krakowski 

Id osoby:   23272

Dyscypliny KBN: ekonomia

Specjalności: finanse międzynarodowe

Miejsca pracy: Aktualne:

profesor  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Ośrodek Dokumentacji i Studiów Europejskich

profesor  Wyższa Szkoła Humanitas

Uniwersytet Śląski w Katowicach; Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego

Nieaktualne:

profesor  Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu

Pełnione funkcje: Aktualne:

Dyrektor  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Ośrodek Dokumentacji i Studiów Europejskich

————-

Gazeta Wyborcza, 2005-11-25

Poczta Polska ma nową radę

Na czele nowej rady stanął Jędrzej Krakowski. To ekonomista, profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu i dyrektor Ośrodka Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego. PO wprowadzeniu stanu wojennego był internowany i relegowany z Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 80. pracował naukowo w Australii, a w latach 1990-94 był ambasadorem w Korei Południowej.

———–

Jędrzej Krakowski

Oficjalna strona internetowa 

Życiorys oraz lista publikacji i in.

———

ZaPiS Śląski – Biuletyn Informacyjny PiS-u woj. Śląskiego 

W 1980 J. Krakowski był współorganizatorem i działaczem NSZZ „Solidarność” – był wiceprzewodniczącym związku na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i doradcą I Krajowego Zjazdu „S”. W stanie wojennym był jednym z  dwóch internowanych pracowników naukowych AE. Został zwolniony z pracy. Spędził kilka lat za granicą jako pracownik naukowy The Australian National University w Canberrze a także w Korei Południowej. W USA był stypendystą Open Society Fund i Fundacji Kościuszkowskiej. Zainspirował powstanie funduszu „Solidarity with Poland” w Australii. 

———–

ZNANEGO PROFESORA WYPROSZONO Z SAMOLOTU

Dziennik

PROF. JĘDRZEJ KRAKOWSKI: Moja jest bardziej absurdalna. W 2007 roku policja wyprowadziła mnie we Frankfurcie z samolotu Lufthansy, bo chciałem… przeczytać gazetę.

———

Prof. Jędrzej Krakowski z Uniwersytetu Śląskiego ekspertem Parlamentu Europejskiego ds. budżetu Unii Europejskiej w latach 2007-13.

Prawo i Sprawiedliwość

 Katowice – Bruksela. 3 marca b.r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyło się przesłuchanie ekspertów powołanych przez Przewodniczącego PE Josepa Borrella w celu przedstawienia opinii na temat wyzwań budżetowych czekających Unię Europejską w latach 2007-13. 

Z inicjatywy Prof. Wojciecha Roszkowskiego, eurodeputowanego PiS z Województwa Śląskiego przewodniczący Josep Borrell kierujący również pracami Tymczasowej Komisji PE ds. Budżetu Unii w latach 2007-13 zaprosił do współpracy Prof. Jędrzeja Krakowskiego, związanego z PiS specjalistę z zakresu problematyki europejskiej na Uniwersytecie Śląskim. Profesor Krakowski jest jednym z czterech naukowców europejskich zaproszonych do współpracy przez Przewodniczącego PE i jedynym reprezentantem nowych krajów członkowskich. Każdy z ekspertów poproszony został o przygotowanie referatu na temat kierunku w jakim ich zdaniem zmierzać powinien system finansów UE po roku 2007. W swoim referacie Prof. Krakowski zwraca uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z propozycji pojawiających się wśród państw będących płatnikami netto, a dających podsumować się stwierdzeniem: więcej Unii za mniej pieniędzy. Opierając się na dokumentach Komisji Europejskiej, prof. Jędrzej Krakowski przypomina, że leżąca u podstaw Wspólnoty Europejskiej zasada Solidarności polega na wspieraniu krajów mniej zamożnych przez bogatsze państwa członkowskie, również w interesie tych drugich.