Nie jestem przeciwnikiem „grzebania w teczkach” (wręcz przeciwnie)

Moje uwagi do tekstu: 

Jak bezpieka chroniła ‚ Jagiellończyka’ – Ewa Łosińska Uważam Rze nr 41 (88) 2012 

Nie jestem przeciwnikiem „grzebania w teczkach” (wręcz przeciwnie) i nie jestem oburzony historią inwigilacji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Służbę Bezpieczeństwa, ale nie jestem badaniami usatysfakcjonowany, szczególnie metodologią tych badań..

Czy nie ma konfliktu interesów jeśli badanie tak drażliwej historii UJ prowadzone jest przez prof. UJ i beneficjenta systemu, gdy inni, wykluczeni z systemu, są z takich badań wykluczani ? Jest obawa, że etatowy prof. UJ może pełnić rolę adwokata swojej uczelni, a nie niezależnego badacza. Obawy te nie są bezpodstawne nawet jeśli weźmiemy pod lupę tylko informacje zamieszczone w tekście Ewy Łosińskiej, z których np. wynika pod jaką to presją PZPR był rektor A. Koj pod koniec PRL, ale nie wynika, że ten sam rektor był szefem politycznej weryfikacji kadr akademickich prowadzonej pod okiem i batutą PZPR i SB. Negatywne konsekwencje tej weryfikacji, nawiązującej do metod stosowanych już w okresie instalacji systemu komunistycznego w Polsce, trwają do dnia dzisiejszego, tym bardziej, że w okresie tzw. transformacji odwilży na uczelni kierowanej przez rektora A. Koja nie było. UJ był chroniony przez rektora przed relegowanymi w czasie wielkiej czystki akademickiej.

Są na ten temat informacje zbierane w prowadzonym przeze mnie serwisie Lustracja i weryfikacja naukowców PRL https://lustronauki.wordpress.com/ , ale historycy UJ jakoś do tej kwestii, jak i wielu innych, bardzo niewygodnych, bardzo niekorzystnych dla kształtowanego wizerunku UJ, po prostu się nie odnoszą – pomijają milczeniem, chowają głowy w piasek. Tak uprawiać historii nie można.

Szkoda, że nie ma badań nad symbiozą SB, PZPR – nomenklaturowe władze uczelni w okresie PRL. Moim zdaniem należałoby badać także akta PZPR i akta uczelniane oraz świadków historii , aby poznać symbiontów każdego z osobna i w relacjach wzajemnych oraz korzyści jakie odnosili. Czyli należałoby zastosować w badaniach historycznych metodykę badań biologicznych/ekologicznych.

Z moich badań porównawczych teczek SB, PZPR, i wzorcowej dla innych uczelni – UJ, to teczki UJ są najmniej wiarygodne (głównie niedostępne, brakowane, modyfikowane, także w III RP), co jest konkluzją zatrważającą, bo UJ, jak i inne uczelnie, miał i ma na celu szukanie prawdy, gdy SB, czy PZPR miały na celu utrzymywać system kłamstwa !

Józef Wieczorek

Redakcja tygodnika ‚Uwazam Rze’,  do której tekst został przesłany nie podjęła dyskusji z tekstem. Widocznie moja argumentacja jest bezdyskusyjna.

SB wobec uczelni, czy symbioza SB-PZPR-nomenklaturowe władze uczelni ?

SB wobec uczelni, czy symbioza SB-PZPR-nomenklaturowe władze uczelni ?

Józef Wieczorek

Od kilku lat historycy badają aspekty działań Służby Bezpieczeństwa wobec uczelni w okresie PRL . Jest to możliwe dzięki materiałom zgromadzonym i dostępnym w zasobach IPN.

Realizowany był już projekt .’Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych i naukowych’ i opracowano wiele książek, ale ich rezultaty jakkolwiek ważne, nie pokazują pełnego obrazu jak wyglądały uczelnie w PRL, nawet w sprawach zasadniczych, których poznanie jest niezbędne także dla zrozumienia współczesnego stanu uczelni i powszechnej patologii.

Dostępne materiały SB jasno pokazują, że uczelnie były pod nadzorem SB, ale również jest jasne, że uczelnie były też pod nadzorem, a także kierownictwem, PZPR i były zarządzane przez nomenklaturowe władze uczelni.

Zatem koncentracja badań na materiałach SB jakkolwiek w części zasadna nie jest wystarczająca dla poznania uczelni w państwie policyjnym.

Dla poznania symbiozy 3 ‚organizmów’ – SB-PZPR-nomenklaturowe władze uczelni, potrzebne są badania nad każdym z symbiontów, ich wzajemne relacje i korzyści jakie z symbiozy odnosiły a do tego potrzebne są badania także nad archiwami PZPR i uczelni ( i organów wyższych) no i wykorzystanie w badaniach świadków historii. Niestety ta filozofia badań jakoś nie zyskała uznania wśród decydentów, mimo że takie próby są podejmowane. (Lustracja i weryfikacja naukowców PRL- https://lustronauki.wordpress.com/ ).

Z moich badań porównawczych teczek SB, PZPR, i wzorcowej dla innych uczelni – UJ, to teczki UJ są najmniej wiarygodne (głównie niedostępne, brakowane, modyfikowane także w III RP), co jest konkluzją zatrważającą, bo UJ, jak i inne uczelnie, miał i ma na celu szukanie prawdy, gdy SB, czy PZPR miały na celu utrzymywać system kłamstwa !

Dotychczasowe badania historyczne np. pomijają przebieg i rezultaty czystki akademickiej schyłku PRL i nie podejmują wyjaśnienia genezy akademickiej luki pokoleniowej, ani genezy deprawacji środowiska akademickiego, upadku etosu uniwersyteckiego, ani genezy ‚pseudoelit’ III RP, o czym coraz częściej się mówi ale w badaniach historycznych pomija. (Skąd się wzięły obecne kadry akademickie ? http://blogjw.wordpress.com/2012/02/09/skad-sie-wziely-obecne-kadry-akademickie/).

Porażające są wyniki badań sławnej komisji senackiej UJ , ‚mającej rozpoznać skalę represji i wyrządzonych krzywd pracownikom i studentom UJ w PRL–u’ , która prowadziła badania wśród beneficjentów systemu, a nie wśród pokrzywdzonych i doszła m. in. do wniosku, że pokrzywdzonym to był Lesław Maleszka, a nie ci którzy z uczelni zostali relegowani po zastosowaniu wobec nich bolszewickich metod. (POWRACAJĄCA FALA ZAKŁAMYWANIA HISTORII http://wobjw.wordpress.com/2010/01/01/powracajaca-fala-zaklamywania-historii/). ‘Lista Wyrozumskiego’ – represjonowanych pracowników i studentów UJ w PRL–u. https://lustronauki.wordpress.com/2008/11/09/lista-wyrozumskiego-represjonowanych-pracownikow-i-studentow-uj-w-prl%E2%80%93u/

Nad rezultatami takich badań panuje cisza choć badania przeprowadzali uczeni decydujący o tym kto może, a kto nie może być profesorem !

Głośno jest ostatnio w przestrzeni publicznej o katastrofie edukacji historycznej, krytykuje się słusznie podręczniki do jej nauczania, ale nad podręcznikami do uczenia studentów historii jakoś dyskusji nie ma. W sławnym dziele ‚ Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego’ (obowiązkowym dla chcących otrzymać indeks uczelni w ramach konkursu o wiedzy o UJ) dzieje najnowsze UJ przedstawione są w sposób kompromitujący i jakoś nie ma z tego powodu oburzenia.( List do Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie wycofania z obiegu edukacyjnego ‘Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego’ http://blogjw.wordpress.com/2009/08/05/list-do-polskiej-akademii-umiejetnosci/#comment-245). Elita historyków UJ nie zdołała nawet zidentyfikować w dziejach UJ stanu wojennego ( i powojennego) nie mówiąc o jego skutkach dla katastrofalnego stanu edukacji i nauki w III RP, co paradoksalnie ta książka dokumentuje.

Czy na froncie badań nad najnowszą historią uniwersytetów polskich coś się zmieni ?

IPN w Krakowie zaprasza na spotkanie Uniwersytet w państwie policyjnym. (10 października 2012 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ul. Rajska 1, sala 315, III piętro, godz. 18.00

pytając w dyskusji ‚o ethos uniwersytecki – zarówno w ujęciu historycznym (jak było?), jak i współczesnym (co z tego wynika dla dzisiejszej kondycji Uniwersytetu? ‚

Czy uzyskamy odpowiedź ? Czy będzie wola jej uzyskania ?

Nomenklatura kadr akademickich

baner-historia-prl4

Nomenklatura kadr w szkolnictwie wyższym podlegających kompetencjom instancji PZPR (wg materiałów Archiwum Komitetu Krakowskiego PZPR)

(Warto wiedzieć jak formowano kadry akademickie w PRL, zgodnie z ustawami o szkolnictwie wyższym, które określały zakres autonomii szkół wyższych, czy raczej jej coraz większe ograniczenie przez czynniki partyjne, co widać po roku 1968.

Tak uformowane kadry decydowały o polityce kadrowej lat 70-tych i 80-tych dokonując czystek prowadzących do luki pokoleniowej i deprawacji środowiska akademickiego,  i formowały kolejne pokolenie kadr funkcjononujące do dziś.)

Nomenklatura pracowników szkół wyższych podlegających akceptacji egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR :

rektor i prorektor – Minister przed powołaniem przedkłada kandytatury egzekutywie KW do akceptacji

UWAGA: W wypadku ewentulanych rozbieznych opinii i stanowisk Ministerstw i KW Partii decyzje podejmuje Sekretarz KC

Nomenklatura pracowników szkół wyższych wymagających uzgodnienia z sekretarzem propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR :

stanowiska w gestii ministra:

dyrektor administracyjny, dziekan wydziału, członkowie rady spolecznej szkoły – przed podjęciem decyzji minister uzgadnia z sekretarzem propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR

stanowiska w gestii rektora:

prodziekan wydziału, kierownicy katedr i jednostek rownorzędnych, przewodniczący rady szkoły dla spraw młodziezy – przed podjęciem decyzji rektor uzgadnia z sekretarzem propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR

UWAGA: W wypadku ewentulanych rozbieznych opinii i stanowisk Ministerstw i KW Partii decyzje podejmuje Wydział Oświaty i Nauki KC

Nomenklatura pracowników szkół wyższych wymagających zasięgania opinii Wydziału Oświaty i Nauki (Propagandy) Komitetu Wojewódzkiego PZPR :

stanowiska w gestii ministra: tytuły naukowe i stanowiska profesora, docenta , profesora i docenta kontraktowego, starszego wykładowcy i wykładowcy w naukach spolecznych,, członkowie Wyższej Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników Naukowo- Dydaktycznych oraz Rzecznik przy Komisji, członkowie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

przed podjęciem decyzji minister zasięga opinii Wydziału Oświaty i Nauki (Propagandy) Komitetu Wojewódzkiego PZPR

stanowiska w gestii rektora:

lektorzy nauk politycznych, przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji dyscyplinarnej dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz rzecznik przy komisji, przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz rzecznik przy komisji,przewodniczący i wiceprzewodniczący odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz rzecznik przy komisji,

przed podjęciem decyzji rektor zasięga opinii Wydziału Oświaty i Nauki (Propagandy) Komitetu Wojewódzkiego PZPR

UWAGA: W wypadku ewentulanych rozbieznych opinii i stanowisk Ministerstw i KW Partii decyzje podejmuje Wydział Oświaty i Nauki KC

Nomenklatura poostałych pracowników szkolnictwa wyższego

Uczelniane organizacje PZPR współuczetniczą w podejmowaniu wszystkich wnioskóow i  decyzji kadrowych

stanowiska w gestii rektora

  • członkowie rady szkoły dla spraw młodzieży

  • kierownicy instytutów, kateder, dyrektor biblioteki głownej, starsi wykładowcy, wykładowcy, adiunkci, starsi asystemnci, asystemci, członkowie komisji dyscyplinarnej dla pracownikow naukow-dydaktycnzych. członkowie komisji dyscyplinarnej dla studnetów

w gestii dziekana:

  • członkowie rady wydziału dla spraw młodzieży

  • członkowie ardy pedagogicznej na okreslonym roku studiów

    ——————–

    Lektura dodatkowa:

Antoni Dudek – Mechanizmy rekrutacji elity oraz kadr PZPR

 

Wikipedia