Jerzy Dietl – prof. ekonomista, człowiek „Solidarności”, ale także TW „Kowalski”

 

 Jerzy Dietl

Nauka Polska – Baza Ludzi Nauki
Dyscypliny KBN: organizacja i zarządzanie, ekonomia

Specjalności: marketing

Miejsca pracy: Aktualne:Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu; Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania; Katedra Marketingu, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu; Instytut Nauk o Zarządzaniu

Nieaktualne: Akademia Polonijna; Wydział Ekonomii i Zarządzania; Instytut Zarządzania. Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania; Katedra Marketingu

Pełnione funkcje: Aktualne:Dyrektor Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu; Instytut Nauk o Zarządzaniu

Członkostwo: Nieaktualne: Członek Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział I – Nauk Społecznych; Komitet Nauk Ekonomicznych;Członek Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział V – Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych; Komitet Ekonomiki Rolnictwa;Członek Państwowa Komisja Akredytacyjna; Zespoły Państwowej Komisji Akredytacyjnej; Zespół Kierunków Studiów Ekonomicznych

————– 

 

Genealogia potomków Sejmu Wielkiego

Jerzy Dietl

Who is Who w PolsceDietl Jerzy prof. zw.

zawód:prezes fundacji.
miejsce pracy: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość

edukacja: 1946 Gimnazjum im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 1946-50 dyplom mgr nauk ekonomicznych na Akademii Handlowej w Poznaniu, 1958 doktor nauk ekonomicznych w wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, 1959-60 studia w Instytute of Social Studies w Hadze, 1961 studia w siedzibie FAO oraz EEC w Belgii, 1961 doktor hab. w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, 1971 prof. nadzwyczajny, 1978 prof. zwyczajny.

kariera: 1950-61 asystent, starszy asystent, adiunkt w wyższej Szkole Ekonomicznej oraz Akademii Handlowej w Poznaniu, 1961-68 kierownik zakładu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, 1968-71 kierownik Katedry na UŁ, 1971-78 prof. nadzw., dyrektor Instytutu a następnie kierownik Katedry na UŁ, 1978 prof. zw. na UŁ (marketing), 1992 konsultant ds. edukacji OECD w Paryżu, 1992 przew. Rady Naukowej Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego na UW, 1992-93 ekspert MEN w Komisji Ekspertów, 1994 przew. Rady Naukowej Programu MBA, Międzynar. Centrum Zarządzania UW i University of Illinois at Urbana Champaign, 1997 prof. zw. w Wyższej Szkole Biznesu NUL w Nowym Sączu, 2002 czł. Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wykładowca wielu uniw. zagranicznych. osiągnięcia: 1990 fundator i przew. (1990-93), czł. Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, aktywny działacz „S”, jeden z założycieli a następnie prezes Łódzkiego Tow. Gospodarczego, 1989-91 senator Ziemi Łódzkiej, reprezentant Senatu w negocjacjach i na konferencjach międzynar., działalność na rzecz sektora edukacyjnego, wypromowanie ok. 35 doktorantów.

publikacje: ponad 500 publikacji: książki, artykuły, studia i raporty. odznaczenia: Krzyż Kawalerski, Oficerski i Komandorski z Gwiazdą OOP, Medale za Zasługi dla Rozwoju Regionalnego Polski, m.in. z woj.: opolskiego, poznańskiego, miast Łodzi, Gdańska, liczne nagrody za pracę naukową i dydaktyczną, medale i odznaczenia uczelni w Poznaniu, Bratysławie, Denton, Rotterdamie, dr h.c. Uniwersytetu Jean Moulin Lyon III we Francji (1997). członkostwo: Komitet Nauk Ekonomicznych PAN.
działalność: prof. Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu i Akademii Polonijnej w Częstochowie.

————

Jerzy Dietl w Wikipedii

—————

Rody uczone – Dietlowie

Forum Akademickie

Pośród polskich „uczonych rodów” wiele nosi cudzoziemskie nazwiska. Wiem już, że ich przedstawiciele nie potrzebują ekstraordynaryjnych poświadczeń ani patriotyzmu, ani ofiarności w cywilnej, obywatelskiej służbie Ojczyźnie, wybranej kiedyś przez przodków. Tak jest i z Dietlami. Prof. Jerzy Dietl, mieszkający dzisiaj w Konstantynowie pod Łodzią, przechowuje książkę swego protoplasty Georga, pisaną gotykiem po niemiecku w początkach XVIII w. Nieco wcześniej rodzina przybyła do Galicji, a jej liczni członkowie pełnili funkcje ekonomów w dobrach, głównie Lubomirskich i Sanguszków, ale i w miejscowej administracji.

Urodzony w roku 1927 prof. Jerzy Dietl, wychowywał się w Poznaniu, gdzie ogród rodzicielskiego domu sąsiadował z ogrodem Znanieckich i bliska zażyłość łączyła rodziców Jerzego z dość dalekim krewnym, zwanym wszakże wujem, ojcem polskiej i jednym ze współtwórców światowej socjologii – Florianem. Córka profesora Znanieckiego, znana w Ameryce socjolog, Helena Lopata, wychowywała się razem z przyszłym profesorem ekonomii. Młody człowiek spędzał zimowe ferie z Jaworniku koło Wisły, gdzie Znanieccy mieli dom ucząc wuja gry w brydża i jazdy na nartach, z miernym, jak wspomina, powodzeniem. O wiele skuteczniejsze były nauki i pouczenia udzielane Jerzemu przez Floriana Znanieckiego. Wobec młodzieńczego zacietrzewienia w opinii np. o wyższości książek Curwooda nad książkami Londona, profesor przedstawił wywód o autorytetach, mówiąc, że jeśli ludzie bardziej światli coś sądzą, to należałoby się zastanowić dlaczego oraz wziąć pod uwagę to, że są wyrazicielami grupy społecznej, która jest grupą wiodącą intelektualnie. Pamiętając o tym, trzeba się następnie dopasowywać do opinii takiej grupy. Jerzy Dietl wziął to sobie do serca, a że w domu Znanieckich spotykał wielu ludzi z ówczesnej elity intelektualnej – Józefa Chałasińskiego, Jana Szczepańskiego, Czesława Znamierowskiego, młodziutką asystentkę, Antoninę Kłoskowską, dzisiaj profesora w Warszawie – sam poszedł drogą prowadzącą do owego intelektualnego i duchowego przywództwa, jakie ciągle jeszcze jest w Polsce udziałem inteligencji. ..

Do dziedzictwa Dietlów należy aktywność w życiu publicznym. Prof. Jerzy, członek „Solidarności” od 1980 r. (w stanie wojennym zabroniono mu wykładać), uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, a po wyborach roku 1989 został senatorem Rzeczypospolitej, angażując się w prace kilku komisji, z racji czego wyjeżdżał często na międzynarodowe konferencje i negocjacje.

————– 

Zwykły TW Kowalski – Gazeta Polska 9 grudznia 2009 

Informację ujawnia łódzki IPN w książce „Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w la­tach 1988-1990″, która ukaże się w najbliższych dniach. Informacja znajduje się w przypisach do książ­ki, ale zachowały się też dokumen­ty pokazujące szczegóły współpra­cy. Materiały – jak twierdzi autor książki dr Sebastian Pilarski z IPN -są obszerne.

– Dokumenty zachowały się na mikrofilmach – mówi. Nie pozo­stawianą złudzeń: prof. Dietl – au­tor podręczników akademickich, m.in. „Etyki biznesu”, wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, prezes Fundacji Edukacyj­nej Przedsiębiorczości, senator OKP w latach 1989-1991, a w 2005 r. członek regionalnego komitetu ho­norowego Donalda Tuska – przez wiele lat byi zarejestrowany jako współpracownik bezpieki.

Sam Dietl przyznaje, że przez la­ta spotykał się z oficerami SB. – Ale nie przekazywałem informacji, któ­re mogłyby komuś zaszkodzić – mó­wi. Czy rzeczywiście?

– Tego nie można ocenić bez ana­lizy materiałów dotyczących osób, które wymieniał i sprawdzenia, czy informacje były wykorzystywane przez bezpiekę w działaniach ope­racyjnych – zaznacza Pilarski.

Z Poznania do Łodzi

Jerzy Dietl został zarejestrowany przez SB -jak wynika z zachowa­nych dokumentów – w 1959 r, gdy pracował w poznańskiej Akademii Handlowej (dziś Uniwersytet Eko­nomiczny) jako adiunkt.

Zwerbował go Wydział III KW MO (zajmujący się inwigilacją inte­ligencji) w Poznaniu. Otrzymał pseudonim „Kowalski”. W 1969 r. – gdy przeniósł się do Łodzi, gdzie od 1967 r. kierował katedrą i insty­tutem na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym UL) – kontakt z nim przejął Wydział III KW MO w tym mieście.

Jedno ze spotkań „Kowalskiego” z oficerem prowadzącym we wrze­śniu 1973 r., rozpoczęte w kawiarni „Teatralna”, zakończyło się w lesie koło Pabianic.

Kowalski” podał nazwiska eko­nomistów, którymi służby powinny się zainteresować. Z listy dziesięciu obywateli obcych państw, którą po­dał, jedną SB uznała za godną roz­pracowania.

Dla SB nie było informacji nie­przydatnych. Te o pozostałych dziewięciu osobach służby mogły wykorzystać w przyszłości – mówi dr Pilarski.

Według oficera prowadzącego, „Kowalski” współpracował chętnie, był prawdomówny, lojalny i zdyscy­plinowany w przestrzeganiu zasad konspiracji. Przekazywał informa­cje nt. naukowców głównie z Pozna­nia i Warszawy.

—–

PROFESOR OD TUSKA ZAREJESTROWANY JAKO TW

wg, lodzkie.naszemiasto.pl, 18-12-2009

Prof. Jerzy Dietl, działacz „Solidarności”, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, senator I kadencji, członek regionalnego komitetu honorowego Donalda Tuska w 2005 r., był tajnym współpracownikiem SB oraz kontaktem operacyjnym I departamentu MSW – twierdzi dr Sebastian Pilarski, archiwista w łódzkim oddziale IPN.

Pilarski napisał o tym w przypisach swojej książki “Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990″, która właśnie została wydana – pisze serwis lodzkie.naszemiasto.pl.
Jak mówi archiwista, oficer bezpieki w Poznaniu stwierdził w notatce, że “Kowalski” jest “jednostką prawdomówną, obiektywną, przestrzegającą dyscypliny współpracy i przestrzegającą zasad konspiracji.”
Prof. Jerzy Dietl zaprzecza, że współpracował z SB.