Informacja o ‚Komisji Wyrozumskiego’ (UJ), czyli badanie represji w czasach PRL

baner-osrodki-lustro1universitas-10-okladkakomisja-wyrozumskiego1

Poczet studentów UJ – budowniczych ‚demokracji ludowej’

baner2

 

Poczet studentów UJ – budowniczych ‚demokracji ludowej’

Wanda Wasilewska

Wanda Wasilewska w Wikipedii 

Wanda Wasilewska (ur. 21 stycznia 1905 w Krakowie, zm. 29 lipca 1964 w Kijowie) – polska i radziecka działaczka komunistyczna, pisarka i polityk, od lipca do września 1944 wiceprzewodnicząca PKWN, pułkownik Armii Czerwonej.

Urodziła się w Galicji w rodzinie działacza niepodległościowego z PPS Leona Wasilewskiego, bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego. Studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie doktoryzowała się w 1927.

Współuczestniczyła w powołaniu polskiej 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki oraz 1 Armii Wojska Polskiego. Z jej inicjatywy powołano tam polskiego kapłana. Z rozkazu Stalina stworzyła Związek Patriotów Polskich, którego została szefową. Miała swój udział w uwolnieniu z łagrów wielu zesłanych tam Polaków, m.in. Andrzeja Witosa. W 1944 z ramienia PPR mianowano ją wiceszefową PKWN.

Po II wojnie światowej imieniem Wandy Wasilewskiej nazwano w Polsce i w ZSRR niezliczoną ilość ulic, placów i szkół; za III RP nazwy te uległy zmianie. W latach siedemdziesiątych została patronką Wojskowego Instytutu Historycznego w Rembertowie.

—————

Benedyktyńska szkoła wiedzy  

Alma Mater, Nr 73/2005

Pełen obraz związków staniąteckich nauczycieli i uczniów z krakowskim Uniwersytetem wymaga jeszcze dalszych badań. Nie ulega jednak wątpliwości, że Uniwersytet stanowił dla szkoły źródło sił intelektualnych. Jako ciekawostka może służyć, prawie nieznany, staniątecki epizod późniejszej działaczki komunistycznej Wandy Wasilewskiej, która po zakończeniu studiów uniwersyteckich Wydziału Filozoficznego UJ w latach 1923/24–1926 podjęła pracę w gimnazjum ziemiańskim im św. Scholastyki jako nauczycielka języka ojczystego. Jednocześnie w 1927 roku obroniła doktorat z polonistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas pobytu w Staniątkach podobno nigdy nie zdradzała swych lewicowych poglądów, ani też w żaden sposób nie agitowała uczennic. Co więcej, była cenioną nauczycielką i pozostała w pamięci swych wychowanek jako osoba mądra i uczciwa. Fakt ten zatajany w oficjalnych, powojennych biografiach Wandy Wasilewskiej czeka na włączenie do jej odbrązowionego biogramu.

=================================================================

Zygmunt Berling 

Zygmunt Berling  w Wikipedii

Zygmunt Henryk Berling (ur. 27 kwietnia 1896 w Limanowej, zm. 11 lipca 1980) – generał broni Wojska Polskiego, uczestnik walk o niepodległość Polski, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, skazany przez sąd wojenny Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1943 na śmierć za dezercję z Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, z nominacji Stalina generał Ludowego Wojska Polskiego, dowódca 1 Armii WP, od 1963 członek PZPR.

W latach 1915-1920 (z przerwami) studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po okupacji miasta przez Armię Czerwoną w konsekwencji agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 aresztowany 4 października 1939 przez NKWD (jeszcze przed czasowym przekazaniem miasta Litwie). Do 1940 więziony w Starobielsku, potem w MoskwieW obozie jenieckim w Starobielsku został zwerbowany do współpracy z NKWD

Po agresji III Rzeszy na ZSRR i układzie Sikorski-Majski wstąpił do tworzonej przez gen. Władysława Andersa polskiej Armii, nie zrywając kontaktów z NKWD i gen. Mierkułowem.

Został mianowany przez generała Władysława Andersa – dowódcę Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR – szefem sztabu odtworzonej 5 Dywizji Piechoty.

Po ewakuacji Armii Polskiej na Wschodzie do Iranu bez powiadomienia swoich przełożonych pozostał w ZSRR, za co został zdegradowany i wydalony z Wojska Polskiego rozkazem gen. Andersa nr 36 z 20 kwietnia 1943 a polski Sąd Polowy skazał go 2 lipca zaocznie na karę śmierci jako dezertera.

W 1943 mianowany przez Józefa Stalina dowódcą 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i awansowany do stopnia generała. Oskarżany o spowodowanie znacznych strat 1 Dywizji Piechoty w bitwie pod Lenino 12 października 1943 r. W marcu 1944 został dowódcą I Armii WP. Skonfliktowany z komunistami z CBKP i Wandą Wasilewską którzy zarzucali mu m.in. antysemityzm, dążenie do marginalizacji roli oficerów politycznych i błędne koncepcje polityczne. W tzw. „Tezach numer 1” wysunął postulat, by powojenną Polską rządziło Wojsko Polskie z pominięciem partii politycznych – miał to być rząd oparty na wojsku i wyłoniony przez wojsko – spotkało się to ze zdecydowaną krytyką CBKP. Zatwierdzał wyroki śmierci na żołnierzach swojej armii podejrzanych o sprzyjanie lub współpracę z podziemiem niepodległościowym.

Na przełomie lipca i sierpnia 1944 dowodził 1 Armią Wojska Polskiego..Osobistym rozkazem Stalina wydanym 30 września 1944 r. Berling został odwołany ze stanowiska dowódcy 1 AWP.

Pozbawionego dowództwa armii Berlinga KRN (na wniosek Bolesława Bieruta) wyznaczyła 25 listopada 1944 r. szefem Polskiej Misji Wojskowej w Moskwie

10 lutego 1947 Berling wrócił do Polski i organizował Akademię Sztabu Generalnego. 12 kwietnia 1947 został powołany na stanowisko komendanta tej uczelni wojskowej, jednak 8 października 1947 został odwołany z zajmowanej funkcji. Ponownie kierował ASG w latach 19481953, w tym okresie w ramach czystki wśród kadr naukowych uczelni aresztowano przedwojennych oficerów Wojska Polskiego

———

Generał broni Zygmunt Henryk Berling.Refleksje rocznicowe

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż młody, frontowy oficer – mimo wielu absorbujących zajęć, wynikających ze stanu wojny – podejmuje jesienią 1918 r. studia zaoczne na Wydziale Prawa UJ, uzyskując po kilku latach absolutorium. Niezależnie od dyplomu prawnika, Z. Berling mógł się wykazać biegłą znajomością czterech nowożytnych języków obcych: francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i węgierskiego. Znał także grekę i łacinę.

     W listopadzie 1923 r. został skierowany na studia w Wyższej  Szkole Wojennej. 

===================================================

Michał Rola-Żymierski

Michał Rola-Żymierski w Wikipedii

Michał Rola-Żymierski vel Michał Żymierski ps. „Rola” vel Michał Żymirski vel Michał Łyżwiński [1] [2] (ur. 4 września 1890 w Krakowie zm. 15 października 1989 w Warszawie) – w Wojsku Polskim II RP generał brygady, później szeregowy, w PRL marszałek Polski.

W 1908 roku zdał maturę. Ukończył studia prawnicze (Uniwersytet Jagielloński), ekonomiczne (Akademia Handlowa w Krakowie), oraz wojskowe (Wyższa Szkoła Wojenna we Francji, 1923).

Podczas I wojny światowej w Legionach, początkowo jako dowódca kompanii i batalionu I Brygady..W latach 19191920 uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej..6 września 1927 został skazany na 5 lat więzienia za nadużycia finansowe przy dostawach dla armii dokonywanych przez firmę „Protekta” (maski przeciwgazowe)[3], pozbawiony odznaczeń, zdegradowany i wydalony z zawodowej służby wojskowej..

W późniejszym okresie przebywał we Francji (do 1938), gdzie wstąpił do Komunistycznej Partii Polski. W 1932 zwerbował go do współpracy sowiecki wywiad NKWD (lub wywiad Armii Czerwonej[4..

Od wiosny 1943 związany z PPR (był członkiem niejawnym), Gwardią Ludową, a później Armią Ludową. Od maja 1943 doradca ds. wojskowych w Sztabie Głównym GL jako generał „Józef”. 1 stycznia 1944 mianowany naczelnym dowódcą Armii Ludowej pod pseudonimem „Rola”. Od 21 lipca 1944 generał broni (z pominięciem stopnia generała dywizji) i Naczelny Dowódca Wojska Polskiego.

19441947 jako dowódca Armii Ludowej (do lipca 1944) i naczelny dowódca WP – m.in. zatwierdzał wyroki śmierci na żołnierzy AK wydawane przez Sądy Wojskowe PKWN. Był członkiem Prezydium KRN, 1944 kierownik Resortu Obrony Narodowej PKWN, 19441949 Minister Obrony Narodowej

Michał Rola-Żymierski osobiście zatwierdzał[11] liczne wyroki śmierci na przedwojennych oficerów Wojska Polskiego, którzy zostali osądzeni przez sądy komunistyczne (jego podpis widnieje na ok. 100 wydanych wyrokach śmierci), aprobował także zbrodnicze działania Głównego Zarządu Informacji, m.in. na jego wniosek z dnia 26 września 1946 Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej pozbawił obywatelstwa grupę 76 polskich oficerów (na czele z gen.Władysławem Andersem, Stanisławem Kopańskim i Stanisławem Maczkiem), którzy podjęli służbę w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii.

W latach 19521955 ponownie znalazł się w więzieniu z powodów politycznych, w ramach czystek stalinowskich został fałszywie oskarżony o współpracę z obcym wywiadem i skazany na śmierć. 19 sierpnia 1955 został zwolniony i zrehabilitowany. Śledztwo zostało umorzone w kwietniu 1956. Po zwolnieniu nie odegrał już istotnej roli w wydarzeniach w kraju, zajmując od grudnia 1956 do 1967 podrzędne stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego. W 1981 poparł publicznie wprowadzenie stanu wojennego w Polsce[15]. Pozostawał członkiem PZPR do 1986, jednak fakt jego członkostwa w tej partii ujawniono publicznie dopiero w 1981, kiedy na IX Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR wszedł w skład Komitetu Centralnego.

================================================

Józef  Cyrankiewicz 

Józef  Cyrankiewicz  w Wikipedii

Józef Cyrankiewicz (ur. 23 kwietnia 1911 w Tarnowie, zm. 20 stycznia 1989 w Warszawie), polski działacz socjalistyczny i komunistyczny[1], członek władz PPS i PZPR, pięciokrotny premier RP i PRL w latach 19471952 i 19541970 (funkcję tę sprawował najdłużej w historii Polski), przewodniczący Rady Państwa. Z zawodu prawnik i dziennikarz.

Wywodził się z patriotycznej rodziny o inklinacjach narodowych (ojciec jego był endeckim działaczem w Galicji, a z zawodu geodetą). Podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, których nie ukończył, związał się z ruchem socjalistycznym.

———–

Lista sławnych absolwentów

Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Krakowskiej

Józef Cyrankiewicz – premier Polski za czasów PRL