Kłopotliwa lustracja

mobbing lektura

Kłopotliwa lustracja

Na konferencjach nie podjęto także problemu dekomunizacji i lustracji środowiska akademickiego, a wypowiedź ministra nauki sprzed roku o tym, że uczelnie same się oczyszczą, budziła niepokój. W przygotowanej ustawie znalazł się jednak zapis „ rozdz. 4 str. 86 -2. Tytuł profesora może być nadany osobie, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie pełniła służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów oraz nie współpracowała z tymi organami.” co pozwala mieć nadzieje, że lustracja, chociaż maksymalnie ograniczona, jednak całkiem nie zostanie odrzucona, tym bardziej, że podobne wymogi dotyczą członków Rady Doskonałości Naukowej i Komitetu Ewaluacji Nauki.

O dziwo, te zapisy to zasługa ministra Jarosława Gowina, który chyba się zreflektował pod wpływem krytyki jego wypowiedzi. Warto jednak podkreślić, że wśród członków Rady Narodowego Kongresu Nauki, te zapisy nie są przyjmowane z aprobatą i np. gospodarz NKN – Rektor UJ uważa, że lustracja to jest typowy polityczny dylemat i nie widzi w tym problemu upadku moralnego niemałej części środowiska akademickiego, które za żadne skarby nie chce poznać prawdy o swej przeszłości.

Pozostaje pytanie – czy można zbudować silny, zdrowy system nie znając jego fundamentów ?

https://blogjw.wordpress.com/2017/10/08/konstytucja-dla-nauki/

Opozycjoniści chcą lustracji uczelni, a akademicy nie za bardzo

Opozycjoniści chcą lustracji uczelni

Dziennik Polski – Piotr Subik 2 listopada 2017

List dotyczący potrzeby głębokiego zlustrowania kadry akademickiej skierowało do ministra Jarosława Gowina Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych. Apeluje w nim o podjęcie przez resort nauki i szkolnictwa wyższego „śmiałych” decyzji, które pozwolą na „oczyszczenie” uczelni z osób, których kariery naukowe mają korzenie w PRL-u. Byli opozycjoniści twierdzą, że z uczelni w całym kraju powinny zniknąć osoby, które pracowały lub współpracowały ze Służbą Bezpieczeństwa oraz ci naukowcy, którzy należeli do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Do tego tytułów naukowych należy pozbawić osoby, które zdobyły je w Akademii Spraw Wewnętrznych (szkoła wyższa MSW), Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR oraz Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego (podległej Ministerstwu Obrony Narodowej). – To były ośrodki indoktrynacji, a nie ośrodki naukowe, wykształciły wcale niemałą grupę osób, które prezentowały jednostronny, komunistyczny punkt widzenia – przypomina prof. Włodzimierz Bernacki, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł PiS i członek sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Przyznaje, że propozycje stowarzyszenia powinny zostać przeanalizowane dokładnie przez ministra Gowina. ….

1

c.jpg

b.jpg

a

Czytaj więcej: http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/opozycjonisci-chca-lustracji-uczelni,12634296

Oczekujemy na pilną lustrację środowiska naukowego i akademickiego

Domagamy się lustracji w nauce

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/190623,domagamy-sie-lustracji-w-nauce.html 

Apel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach do wicepremiera Jarosława Gowina.

…..Domagamy się ustawy, która jednym aktem prawnym anuluje wszystkie dyplomy nadane przez Akademię Spraw Wewnętrznych, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR – późniejszą Akademię Nauk Społecznych, Wojskową Akademię Polityczną im. F. Dzierżyńskiego oraz dyplomy nadane obywatelom polskim przez odpowiedniki tych „uczelni” w Związku Sowieckim i krajach satelickich. Oczekujemy na pilną lustrację środowiska naukowego i akademickiego poprzez pozbawienie tytułów naukowych tych, których prace doktorskie i habilitacyjne z lat 1944-1990 nie spełniały wymogów wysokiego poziomu naukowego, lecz [zawierały – red.] jedynie komunistyczną propagandę i fałsze historyczne. W związku z oczekiwaną prawdziwą reformą szkolnictwa wyższego przez środowisko akademickie, które nie przeszło żadnej konstruktywnej transformacji, zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie audytu i lustracji uczelni wyższych, również prywatnych…..

Oświadczenie w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

Poznań 02.05.2010

Oświadczenie

w sprawie nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

My, niżej podpisani pracownicy nauki różnych ośrodków Polski, a także wspierający nas obywatele różnych zawodów, z wielką dezaprobatą przyjęliśmy fakt podpisania przez Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, pełniącego funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – wbrew znanej publicznie woli tragicznie zmarłego śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.

Marszałek Bronisław Komorowski reprezentuje przeciwny wobec śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego obóz polityczny, a zaczął pełnić obowiązki głowy państwa w wyniku Jego tragicznej śmierci. Taka sytuacja w każdym demokratycznym społeczeństwie i państwie obliguje przejmującego obowiązki do zachowań neutralnych politycznie i taktownych i do niepodejmowania decyzji które jednoznacznie odpowiadają interesowi politycznemu własnego ugrupowania.

Na polecenie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Kancelaria Prezydenta przygotowała wniosek wraz z jego merytorycznym uzasadnieniem (dokument liczy 22 strony) skierowujący nowelizację ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Przeciwko nowelizacji ustawy wypowiedziały się liczne środowiska naukowe, kombatanckie, związkowe, wiele osób życia publicznego, między innymi dwaj wybitni hierarchowie Kościoła katolickiego a także Rada Programowa Instytutu Pamięci Narodowej zdecydowanie najlepiej znająca legislacyjne potrzeby tej instytucji.

W takiej sytuacji podpisanie przez Marszałka Bronisława Komorowskiego ustawy o IPN należy odczytać jako nieliczenie się ze standardami i regułami życia w demokratycznym społeczeństwie i państwie. Wykorzystanie tragicznego zdarzenia i przejęcie funkcji głowy państwa poza trybem demokratycznego wyboru do realizacji interesu partyjnego ugrupowania, z którym jest związany, budzi uzasadnione wątpliwości co do sposobu sprawowania urzędu Prezydenta RP po ewentualnym wygraniu wyborów przez Marszałka Bronisława Komorowskiego.

Zwracamy się z podziękowaniem do Prawa i Sprawiedliwości za przejęcie inicjatywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i skierowanie nowelizacji ustawy o IPN do Trybunału Konstytucyjnego.

W zaistniałej sytuacji obowiązywania nowej ustawy o IPN, która przewiduje nowy tryb wyboru władz tej instytucji, zwracamy się ze stanowczym apelem, wręcz żądaniem, do wszystkich kandydatów do ciała elektorskiego, które będzie wybierało Radę Programową IPN, a także wszystkich kandydatów do tej Rady, by złożyli oświadczenie lustracyjne w formie obowiązującej osoby obejmujące urzędy państwowe, przy których oświadczenie to jest wymagane. Jest to minimalny wymóg jaki spełniać powinny osoby wybierające władze IPN-u, bo właściwie moralne prawo wyboru elektorów i kandydatów do władz IPN-u powinni mieć tylko ci członkowie rad wydziałów i instytutów wybierających członków kolegium, którzy takie oświadczenie złożą. Szczególny charakter prac badawczych, dochodzeniowo-prokuratorskich i oświatowo-edukacyjnych wymaga, by w kierownictwie IPN-u zasiadały osoby o życiorysach przejrzystych, nieskażonych współpracą z komunistycznymi służbami i strukturami władzy.

UWAGA: Jest to oświadczenie przygotowane przez  poznańskie środowisko akademickie, godne,  moim zdaniem, jak najszerszego poparcia.

Bardzo proszę o umieszczanie  w komentarzach  woli  poparcia dla oświadczenia, wg schematu – Imię, Nazwisko, stopień/ tytuł naukowy, ośrodek naukowy .

Zachęcam także inne osoby,  spoza środowiska akademickiego,  do popierania  oświadczenia.

Bardzo proszę o jak najszersze rozpowszechnienie oświadczenia i zbieranie podpisów (także od osób nie korzystających z internetu) , które można też przekazać na mój adres  jozef.wieczorek@interia.pl

Lista podpisów:

Józef Wieczorek, dr, Niezależne Forum Akademickie, Kraków

Zbigniew Darzynkiewicz, dr

Roman Baraniecki

Stefan Sokołowski, prof. dr hab., Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych, WCh., UMCS, Lublin

Stanisław Markowski art. fotografik Kraków

Zbigniew Bereszyński

Andrzej Myc, dr

Piotr i Magdalena Jaworscy, nauczyciele

Mariusz Marasek, historyk, socjolog, nauczyciel

Jerzy Stolfa, mgr inz. automatyk

Tadeusz Sikora

Józef Urbanowicz , mgr inż , Kaźmierz

Stanisław Srokowski, pisarz, Wrocław

Elzbieta Morawiec, dr

Andrzej Cisek, emerytowany inżynier elektronik

Roman Zwiercan

Kornel Morawiecki, dr, Kandydat na Prezydenta RP

 Barbara Niemiec,  dr, Kraków

Mariusz Szajnert, Instruktor jezyka polskiego w Michigan State University,

Marian Hanasz

Ludwika Ogorzelec

Izabella Galicka, dr, historyk sztuki, wykladowca w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie

Antoni Lenkiewicz, dr, Wrocław

Jadwiga Chmielowska , dziennikarz

Józef Sławiński

Magda Figurska

Janusz Kotański, historyk, poeta

Sławomir Wieczorek, publicysta

Jakub Figurski

Patrycja Stefańska, mgr inż., fizyk, Politechnika Gdańska

Maria Piotrowicz – nauczyciel

Teresa Kaczorowska, dr nauk humanistycznych, pisarka, współpracownik Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

Elżbieta Szmidt, Prezes  Zarządu Stowarzyszenia Blogmedia24.pl

Andrzej Kisielewicz, prof. dr hab., UWr

Danuta Sadowska, mgr

Jerzy Jankowski

Piotr Jaroszyński, dr hab., prof. KUL

Jacek Sawicki, dr

Ewa Smulikowska – Konopka, dr, Warszawa, emer.prac. naukowy Instytutu Sztuki PAN

Adam Szmidt

Anatol Bielski

Krzysztof Andrzejewski – pisarz

Zbigniew Żmigrodzki, prof.dr hab.

Anna Żukowska-Maziarska, tłumacz

Slawomir Geca ,USA

Ewa i Bogumił Oświecimscy

Piotr Korycki, dziennikarz Warszawa / Calgary

Paweł J. Rajda, dr inż., AGH

Piotr Małoszewski, Prof. Dr., Uniwersytet we Freiburgu oraz w HMGU Monachium

Jerzy Goljasz,  mgr inż.elektronik

Marek Andrzejewski, dr hab prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Helena Goljasz, mgr

Leszek Długosz, obywatel

Kazimierz Napiórkowski, fizyk

Wojciech Rypniewski, prof. dr hab., PAN

Jacek Laska – przedsiębiorca

Jacek Błażewicz, prof. czł. koresp. PAN,  Politechnika Poznańska

Marian Stach, działacz Solidarności i KPN – emeryt

Anna Ilczyszyn – nauczyciel

Stanisława Baranek – emerytka

Krzysztof Bzdyl – ekonomista

Borys Paszkiewicz, dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Maciej Pokora, Warszawa

Andrzej Gryglewicz AWF Warszawa

Dariusz Piotr Kucharski, dr

Jan Sadowski, profesor, Wydział Biologii UAM

ks. Krzysztof Mądel SJ

Dr hab. inz. Jan Radon, prof.  Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Stanisław Grzesiek, mgr, artysta plastyk

Adam Babula dr,  Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu

Julian Srebrny,  dr fizyk Uniwersytet Warsawski

Małgorzata Stryjska, lekarz medycyny

Anna Waśko, dr hab., UJ

Stanisława Ochab-Pasek

Wiesław Pasek, dr farm.

Kazimierz Nowosielski,  dr hab., prof. UG, pisarz

Leszek S. Jankiewicz, prof. dr hab.

Witold Kowalczyk

Elżbieta Wesołowska, prof. zw. dr hab.,UAM

Michał Banaszak, dr hab., UAM

Edward Darżynkiewicz,  Prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Bogumiła Dziurawiec

Mirosław Boruta

Stanisław Brzozowski

Zofia Brzozowska

Józef Brzozowski

Wiktor Węgrzyn

Lucyna Kulińska, Dr, adiunkt, Kraków

Agata Mamoń, mgr konserwator dzieł sztuki, Kraków

Józefa Brzozowska

Jacek Pulikowski, dr inż, docent w Politechnice Poznańskiej, nauczyciel akademicki, publicysta katolicki

Beata Rzemieniecka

Aleksandra Wagner, nauczyciel akademicki

Stanisław Wrzesień

Jacek Trznadel,  Prof. dr hab. (professeur emerite de la Sorbonne)

Bogdan Burdziej, dr hab., prof. UMK, historyk literatury

Danuta Julia Cisek

Tadeusz Wróblewski, dr, Uniwersytet Kalifornijski – Davis

Dariusz Całus

Lidia Dudziak, mgr politolog , Radna  m.Poznania przewodniczaca Komisji Oświaty i Wychowania

Danuta Kotyńska-Brancewicz, nauczycielka LO, Łódź

Rafał Broda, prof. dr hab. IFJ PAN Kraków

Marek Axentowicz

Andrzej Brancewicz, mgr inż. chemii; Łódź

Ryszard Piasek, dr., producent filmowy

Agnieszka Klepacka, malarka

Krystyna Jagoszewska, nauczycielka języka polskiego

Zachariasz Bohosiewicz

Wiola Kowalczyk

Jerzy Gizella, dr

Bogumiła Czaplicka

dr hab. Marek Kazimierz Barański, prof. UKSW

Aleksander Kośko

Piotr Gliński, prof. dr hab. IFiS PAN i Uniwersytet w BIałymstoku

Marek Gizmajer, mgr, tłumacz przysięgły

Tadeusz Dziuba, Dr, wojewoda wielkopolski w latach 2006-2007

Ryszard Golański, dr hab. inż., Kraków

Dorota Heck, dr hab., prof. UWr

Jan Tadeusz Duda prof. dr hab. inż. AGH Kraków

Tomasz Gąsowski, historyk UJ

Grzegorz Musiał, dr hab., Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Katarzyna i Piotr Jackowski

Krystyna Stamirowska prof. dr hab. UJ

Henryka Kramarz

Barbara Jęcz, biolog

Eugeniusz Jęcz, mgr inż projektant

Janusz Czebreszuk, dr hab. prof. UAM

Witold Korona, geolog

Teresa Gierszewska, dr UAM Poznań

Zofia Szweykowska-Kulinska, prof. dr hab. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Jan Paradysz, dr hab., prof. UE Poznań

Maria Kurzak, mgr inż.architekt-urbanista

Janusz Firlet, dr

Roman Rumian, dr inż., Katedra Elektroniki AGH w Krakowie

Zbigniew Radecki

Ewa Tomaszewska, mgr fizyki, Uniwersytet Warszawski.

Joanna Kapusta

Hanna Langner-Matuszczyk, dr, emerytowana adiunkt Politechniki Wrocławskiej

Bogusław Misterkiewicz, dr, , Politechnika Radomska

Włodzimierz Waliszewski, prof. dr hab.,Łódź

Bogusław Gruszczyński, radca prawny, obecnie w Radomiu

Dorota Gołębska, tłumacz

Marta Axentowicz-Bohosiewicz , Fundacja Ormiańska KZKO

Andrzej Wilczkowski,   pisarz

Mariusz Bryl, dr hab. UAM

Marek Kaszubski, mgr inż., prywatny przedsiębiorca

Leszek Elektorowicz, pisarz

Teresa Mucha USA

Borys Dyba

Jan Jarczok

Ewa Kubasiewicz-Houee

Ewa Stewart, Wrocław

Andrzej Szubert

Agnieszka Kurnik, dr, WSFP „Ignatianum”, Kraków

Stanisław Sędziwy

Tomasz Wyka, dr biologii, UAM Poznań

dr hab. prof. UJ Maciej Urbanowski

Marek Czarnasiak

Jarosław Jarzewicz, dr hab., prof. UAM Poznań

dr hab. Kinga Maciuszak, Instytut Filologii Orientalnej UJ

Jeremi Rychlewski, dr inż., Politechnika Poznańska

Mirosław Handke prof.dr hab. AGH Kraków

Krystyna Andrzejewska, fizyk, Uniwersyet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aleksandra Frączek

Stanisława Jonas, prof.dr hab.inż. AGH

Romuald Szeremietiew, dr hab. prof. KUL , Dyrektor Instytutu Prawa Wydz. KUL w Stalowej Woli

Maria Bała, prof. dr hab. inż., AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Bożena Jędrzejczak, Kierownik literacki Teatru Nowego im.K.Dejmka w Łodzi

Janina Bożena Korzińska

Aleksandra i Maciej Szulcowie, Poznań

Izabela Rumian

Marta Morawiecka-Rudnicka

Teresa Stanek, dr teologii, UAMK

Krzysztof Pasierbiewicz, Dr, pracownik naukowy AGH, pisarz, tłumacz

Andrzej Skumiel, prof. UAM dr hab. inż.UAM, Wydział Fizyki

Wanda Pieczynska

Edward Trzosek

Katarzyna Tkacz-Śmiech, dr hab. inż. AGH

Wojciech Pillich, dr inż., Politechnika Śląska

Piotr Chlebowski,  dr hab., KUL, historyk literatury, norwidolog

Piotr Stepnowski, prof. dr hab. UG

Renata Czekalska, dr, Instytut Filologii Orientalnej UJ

Henryk Szydłowski, prof dr hab. UAM

Eugeniusz Szcześniak,  dr hab., prof. UAM

Waldemar Żyszkiewicz, publicysta, poeta, Warszawa

Radosław Sikora, dr matematyki, Politechnika Warszawska

Tadeusz Jopek, dr hab. UAM

Elżbieta Firlet, historyk    

Jacek Rajchel, prof. dr. hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 Tadeusz Rorat, prof.dr hab. Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Agata Świerkowska, mgr inż. towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny

Marek Kubiak

Andrzej Ossowski, mgr inż.

Paweł Chojecki, pastor, redaktor naczelny miesięcznika „idź POD PRĄD”

Stanisław Piskor, dr  (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich)

 Aldona Grzybowska Pawłyk , Dr n.hum., b. adiunkt UJ Kraków  

Krystyna Laskowicz, dr nauk humanistycznych

Andrzej Grząślewicz, dr, Kraków

Anna Sikora, dr

Maria Baster-Grząślewicz, dr 

Barbara.Maniak,  dr inż., Uniwersytet Przyrodniczy Lublin

Barbara Napieralska, Solidarność Wielkopolska

Anna Niedziela, mgr filologii polskiej

Leszek Jaranowski

Jakub Brodacki, mgr, Muzeum Historii Polski

Elżbieta Wach

Wojciech Bąk, dr UP, Kraków

Damian Mielecki, mgr, doktorant, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Barbara Peplińska, dr

Roman Szulc, prof. zw., UMed. Poznań

Maria Ziółek, prof. dr hab., UAM

Marian Perlikowski, dr inż. Łódź

Dominik Nowakowski, dr, IAiE PAN Wrocław

Andrzej Żeligowski, Dr nauk techn. inż.  Politechnika Łódzka

Anna Rakocz,  przewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji Osób Represjonowanych w  Stanie Wojennym

Bogdan Galiński

Marek Kaźmierczak, dr inż., Politechnika Łódzka

Paweł Foralewski, dr UAM Poznań

Henryk Hudzik, prof. dr hab., UAM Poznań

Adam Przepałkowski, mgr, Łódź 

Paweł Bortkiewicz, ks. prof. dr hab. UAM 
 Bogusław Broda, dr hab., Uniwersytet Łódzki

Andrzej Przyłębski, Prof.zw., Inst. Filozofii UAM 

Zbigniew Darzynkiewicz, Czlonek zagraniczny PAN

Paweł Wyszogrodzki,  nauczyciel historii

Czesław Błaszak,  Prof. dr hab.

Andrzej Wawrzycki

Jadwiga Krywult, mgr pedagogiki

Maria Sapor

Lech Różański, dr n. chem., członek PTPN

Ewa Siemieniec-Gołaś, dr hab., prof. UJ

Anna Płócienniczak, mgr inż. metalurg, pedagog

Jadwiga Wajszczuk, dr hab., prof. UW

Romuald Kałwa, politolog, dziennikarz

Barbara Mękarska, dr, emerytka UJ

 Alicja B.Nabzdyk-Kaczmarek,mgr prawa, radca prawny –adwokat,b.wykładowca Uniwersytet Opolski
Jerzy Kaczmarek,mgr inż. elektryk,wykładowca Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Opole

Lucyna Konieczny- ekonomista

Wacław Holewiński, pisarz

 Zdzisław Smorąg, Prof. dr hab.

  Irena Smorąg

Agnieszka Dziergowska, dr inż. Politechnika Łódzka
Grażyna Zając, dr hab., UJ
Marian Gęślicki

………

prof. dr hab. Andrzej Adamski AGH Kraków

Przemysław Alexandrowicz Prezes KIK Poznań

Krystyna Andrzejewska UAM

prof. dr hab. Emilia Andrzejewska-Golec UMed. Łódź

prof. dr hab. Marek Andrzejewski Uniwer. Szcz.

dr Róża Antkowiak UAM

prof. dr hab. Wiesław Antkowiak UAM

prof. dr hab. Michał Banaszak UAM

mgr inż. Józef Bancewicz Politechnika Poznańska

dr Lidia Banowska UAM

Marek Banowski Poznań

mgr Krzysztof Bąk Poznań

mgr Bożena Begejowicz psycholog Poznań

prof. dr hab. Marek Kazimierz Barański historyk UKSW

Artur Bazak – redaktor „Teologii Politycznej”

Synergian Bezak, fizjoterapeuta, student osteopatii Poznań

Prof. dr hab. Czesław Błaszak UAM

prof. dr hab. Jacek Błażewicz Politechnika Poznańska

mgr Barbara Błażewicz Poznań

prof. dr hab. Krystyna Boczoń UMed Poznań

prof. dr hab. Władysław Boczoń UAM

Maria Bogucka lekarz-stomatolog Poznań

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz UAM

dr Mirosław Boruta UP Kraków

prof. dr hab. Władysława Bryła UMCS

mgr Jan Bryła Lublin

dr Alfons Brzeziński Poznań

dr Elżbieta Czarniewska UAM

prof. dr hab. Janusz Czebreszuk UAM

prof. dr hab. Jacek Dabert UAM

dr Maria Dąbrowska-Bąk UAM

dr Maria Dębowska fizyk UWrocławski

Artur Dmochowski, twórca TVP Historia

prof. dr hab. Stanisław Ryszard Domański SGH Warszawa

prof. dr hab. Kazimierz Dopierała UAM

mgr Lidia Dudziak Poznań

prof. dr hab. Edward Dutkiewicz UAM

prof. dr hab. Maria Dutkiewicz UAM

prof. dr hab. Krzysztof Dybciak UKSW Warszawa

mgr Katarzyna Dybciak filolog Warszawa

dr Tadeusz Dziuba

Leszek Elektorowicz literat Kraków

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski UJ

dr Grzegorz Gertig chirurg-onkolog Poznań

dr Teresa Gertig Poznań

prof. dr hab. Janusz Gołaś AGH Kraków

mgr Dorota Gołębska tłumacz Warszawa

mgr Jacek Gołębski Warszawa

Prof. dr hab. Bożena Górczyńskla-Przybyłowicz UAM

inż. Jerzy Grabus

Krystyna Grabus

prof. dr hab. Witold Grzebisz U Przyr. Poznań

prof. dr hab. Halina Grzmiel-Tylutki UJ

dr Jolanta Hajdasz Wyż. Szkoła Umiej. Społ. Poznań

prof. dr hab. Dorota Heck UWrocławski

dr Włodzimierz Heller UAM Kalisz

mgr Hanna Hendrysiak filolog Warszawa

mgr Witold Hendrysiak Warszawa

prof. dr hab. Zofia Hryniewiecka-Szyfter UAM

Prof. dr hab. Henryk Hudzik UAM

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiwicz UAM

prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz Skierniewice

prof. dr hab. Dorota Jankowska UAM

prof. dr hab. Artur Jarmolowicz UAM

prof. dr hab. Tomasz Jasiński UAM

mgr Jolanta Jasińska Poznań

dr Teresa Jerzak-Gierszewska UAM

dr Józef Kapusta Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Warszawa

prof. dr hab. Marta Karasińska UAM

dr Anna Kasprzyk Poznań

dr Henryk Kasprzyk Poznań

prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski UAM

Aleksandra Kochańska Dziurowicz Poznań

prof. dr hab. Aleksander Kośko UAM

mgr Maria Kośko Poznań

prof. dr hab. Henryka Kramarz Uniwersytet Pedagogiczny Kraków

dr Henryk Krzyżanowski UAM

dr Dariusz Kucharski UAM – Stowarzyszenie Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

mgr Hanna Kucharska Poznań

dr Agnieszka Kurnik WSFP „Ignatianum” Kraków

dr Krystyna Laskowicz

prof. dr hab. Ignacy Lewandowski UAM

mgr Maria Lewandowska Poznań

Bernard Ładysz artysta, śpiewak operowy

prof. dr hab. Leokadia Ładysz

prof. dr Paweł Łączkowski Poznań

dr Maria Łączkowska UAM

prof. dr hab. Andrzej Maciejewski UAM

prof. dr hab. Wiara Małdżieva UMK

dr Piotr Meteniowski UAM

dr Bożena Mikołajczak UAM

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak UAM

prof. dr hab. Krzysztof Moliński U. Przyrodniczy Poznań

prof. dr hab. Grzegorz Musiał UAM

prof. dr hab. Kazimierz Napiórkowski UW

prof. dr hab. Elżbieta Nowicka UAM

prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski U. Gdański

prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn UAM

prof. dr hab. Jan Paradysz Uniwersytet Ekonomiczny Poznań

prof. dr hab. Stanisław Paszkowski Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

dr inż. Andrzej Pawuła Poznań

Ryszard Piasek filmowiec-dokumentalista Poznań

prof. dr hab. Barbara Piłacińska UAM

mgr inż. Andrzej Pieńkowski

mgr inż. Maria Pieńkowska

dr Ryszard Piotrowicz UAM

dr hab. Jan Prostko-Prostyński UAM

prof. dr hab. Andrzej Przyłębski UAM

dr Jacek Radomski UAM

dr Wiesław Ratajczak UAM

prof. dr hab. Tadeusz Rorat Instytut Genetyki Roślin PAN

dr Lech Różański Poznań

prof dr hab. Wojciech Rypniewski PAN Poznań

prof. dr hab. Jan Sadowski UAM

Aurelia Siwa dziennikarz TVP Poznań

prof. dr hab. Jan Skuratowicz UAM

prof. dr hab. Jerzy Sosnowski URolniczy Kraków

dr Julian Srebrny UW

prof. dr hab. Krystyna Stamirowska UJ

prof. dr hab. Anna Stankowska UAM

prof. dr hab. Wojciech Stankowski UAM

prof. dr hab. Kazimierz Stępczak UAM

prof. dr hab. Wojciech Suchocki UAM

dr inż. Ludwik Szaro U.Roln. Kraków

prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak UAM

prof. dr hab. Roman Szulc U.Med. Poznań

Maciej Szulc Poznań

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska UAM

prof. dr hab. Henryk Szydłowski UAM

Stanisław Szymański przedsiębiorca Poznań

prof. dr hab. Wojciech Święcicki PAN Poznań

prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz UAM

mgr Teresa Świrydowicz

dr Jerzy Targalski historyk

prof. dr hab. Kazimierz Tobolski UAM

prof. dr hab. Lech Torliński Uniwersytet Medyczny Poznań

prof. dr hab. Maciej Urbanowski UJ

prof. dr. Ryszard Vorbrich UAM

prof. dr hab. Andrzej Waśko UJ

prof. dr hab. Anna Waśko UJ

prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska UAM

dr Stefan Wiertlewski UAM

prof. dr hab. Zygmunt Zagórski UAM

prof. dr hab. Stefan Zawadzki UAM

mgr Maria Zawadzka Poznań

mgr inż. Tomasz Zdziebkowski

mgr Dorota Zdziebkowska Poznań

prof. dr hab. Maria Ziółek UAM

Antoni Żuromski radny i członek Zarządu powiatu obornickiego

Karol Szyguła Poznań

mgr Alicja Kasprzyk Poznań

mgr Joanna Kasprzyk Poznań

mgr Zbigniew Czerwiński Poznań

mgr Wiesław Zdziabek Poznań

mgr inż. Jerzy Ciesielski Swadzim k. Poznania

Przemysław Markowski – radny M. Poznania

Barbara Napieralska Poznań

Agata Ławniczak publicysta, wykładowca, reżyser

Piotr Walerych Kiekrz k. Poznania

Katarzyna Walerych Kiekrz

Joanna Walerych Kiekrz

Weronika Walerych Kiekrz

Anna Łukianowicz Poznań

Andrzej Łukianowicz Poznań

Wiktor Łukianowicz Poznań

inż. Kazimierz Zygmanowski Przeźmierowo k. Poznania

Ludwika Zygmanowska Przeźmierowo

Krystyna Liminowicz Poznań

Ryszard Liminowicz Poznań

Maria Walerych Poznań

Bogdan Walerych Poznań

Marta Kluczyńska stud. Lubniewice

mgr Leszek Jędras Puszczykowo

mgr Jędrzej Jędras Poznań

mgr Magdalena Jędras Puszczykowo

mgr Józef Pachowicz Poznań

mgr Urszula Pregiel-Pachowicz Poznań

mgr E. T.  [ usunięto dane osobowe] po niemal 10 latach [ 17.10.2019 r. ] na żądanie osoby podpisanej 

mgr Paweł Kochański Poznan

Katarzyna Dziamara-Kochańska Poznań

Wojciech Kochański Poznań

Dorota Kochańska Poznań

Lesław Dziamara Zawiszyce

Maria Dziamara Zawiszyce

mgr Anna Dziamara Kędzierzyn-Koźle

mgr Mgr Bartosz Dziamara Zawiszyce

Zdzisław Mikołajczak Poznań

Barbara Mikołajczak Poznań

Wanda Plucińska Poznań

Wiesław Sagan Legnica

mgr Danuta Kotyńska-Brancewicz Łódź

Jerzy Jarosz Imielin

mgr Mikołaj Pietraszak Dmowski Puszczykowo

mgr Ewa Zygarłowska Baranowo

mgr Jerzy Zygarłowski Baranowo

…..

 Radosław Tarasewicz, dr UAM

dr Wiesław Ratajczak, Poznań

Bronisław Pura prof.dr hab.Politechnika Warszawska

Jerzy Ciesiołka, prof. dr hab., PAN

Jacek Badowski, mgr inż. Wrocław

Bohdan Poręba

Jadwiga Wolnicka

Piotr Hordyński, historyk sztuki

Maria Korytowska, prof. dr hab., UJ

Andrzej Fic

Wojciech Janik, Z-ca Przewodniczącego KSN NSZZ „Solidarność” ds. Legislacyjno-prawnych  

Maria Pura mgr Historii -nauczycielka

Karolina Sprysak, Kraków
Malgorzata Sprysak,  Kraków
Kazimierz Sprysak,  Kraków

Magdalena Danielewiczowa, dr hab. prof. UW

 Ewa Moląg, Kraków

Jerzy Dudek, mgr inż.

Stanisław Zdżuj, mgr sztuki, artysta malarz

August Jacek Romanowicz, mgr sztuki

Elżbieta Głodziak

Kazimierz Suszyński, matematyk / informatyk, Wrocław

Małgorzata Suszyńska

Krzysztof Jastrzębski

Anna Serafin, mgr Ostrów Wielkopolski

Barbara Nowak-nauczycielka historii, Kraków

Bożena Szubert

Anna Hoeck

Małgorzata Słocińska, dr, Wydział Biologii UAM, Poznań

Marek Czachor, dr hab., profesor Politechniki Gdańskiej

Danuta Poremska, mgr inż.

Edward Walasek,  dr, AGH

Jan Cieśliński, dr hab., profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Fizyki

Iwona Dzięgielewska, Poznań

Bogdan Dzięgielewska, Poznań

Anna Kasprzyk, dr, UAM Poznań,
Elżbieta Czarniewska, dr, UAM Poznań,

 Joanna Kasprzyk, mgr, psycholog Poznań,

Jolanta Maćkowiak, mgr.inż. UAM
Grzegorz Woźniak, lekarz  medycyny, Poznań,
Mirella Samardakiewicz, mgr UAM

Wilhelm Czapliński, dr, WFiIS, AGH

Maria Przybylska mgr UAM Poznan

Marian Józef Surma, dr n. przyr. (biofizyk), Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Piotr Strzetelski, dr, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Anna Boguś, inż.

Bogdan Wiszniewski,  prof. dr hab. inż., prof. nadzw. PG

Zygmunt Korus, Klub „GP”, Chorzów

Jacek Duda, dr inż., Politechnika Lubelska

Aldona Ciborowska, dr nauk prawnych

Janusz Janowski, art. malarz

Elżbieta Kryś, Uniwersytet Łódzki

Adrianna Garnik, studentka

Andrzej Stepnowski, Prof.dr hab.inż., Politechnika Gdańska

Włodzimierz Jerzy Mościcki, dr inż, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Tomasz Kawiński, mgr inż.Łódź 

Andrzej Wrzesień , dr nauk matemat. , st. wykładowca, Politechnika Łódzka

Anna Filipiuk

 Mirosława Dabert, dr, UAM w Poznaniu

 Krzysztof Pacanowski, mgr inż. Politechnika Warszawska

Andrzej Kotyński, dr, adiunkt w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Małgorzata Łośko, mgr UAM Poznań

Waldemar Kurczab mgr, inż

Krystyna Bednarska

Beata Pater, Kraków

Marian Galos, dr inż., Kraków

Wojciech Wysocki, dr

Danuta Juśko

Beata Knosała

Henryk Zaradny prof. dr hab. inż. em. prof. PAN 

Zbigniew Gajek, doc. dr hab. nauk fizycznych, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu 

Marcin Kosinski, mgr inz., Częstochowa 

Wojciech Maryszczak, nauczyciel

  Dominik Rutkowski, prof. dr hab. inż., prof. zwyczajny Politechniki Gdańskiej

Regina Tarkowska i Jerzy Tarkowski

Anna Jędrzejkiewicz, dr hab. UW

Krzysztof Plewka były emigrant , były aktor

Teresa Wycichowska, architekt Sztokholm

Adam Wycichowski, architekt Sztokholm

Elżbieta Zakrzewska-Gębka, dr, em. starszy wykładowca UAM

Paweł Binek, dr, filolog, Wrocław – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Maria Wykowska, dr inż. AGH 

 Tomasz Dąbrowski, Warszawa

Krystyna Dąbrowska, Warszawa,

Bogusława Jankowska, Warszawa

Antoni Brenk, inż mechanik

Joanna Kotlicka, dr, Łódź

 Stanisław Sitarski, mgr

Marzena Ryskala

Piotr Lewandowski

Marek Jan Chodakiewicz, Academic Dean and Professor of History, The Institute of World Politics, Washington, DC

Jacek Kołodziej, dr inż., AGH Kraków

Przemysław Wojtaszek, prof. dr hab., Wydział Biologii UAM

Ewa Niewiara, dr AGH

Małgorzata Mejer

Joanna Stefanska

Henryk Lasota, dr hab. inż., doc. Politechniki Gdańskiej

Renata Rusek-Kowalska, dr, UJ

Aleksandra Dziewanowska-Pudliszak, dr,  Instytut Technologii Drewna Poznań

Anna Kosiek, mgr inż.,specjalista nauk.-techn. Uniwersytet Rolniczy w
Krakowie

Mirosława Mołotkin-Dopierała, mgr historii, Poznań

Anna Broda

Magdalena Wardyń

Joanna R. Pieńkowska, dr, UAM

Bożena Ptak – poetka, nauczyciel

Nowosad Andrzej, dr, UAM

Andrzej Horowski, mgr chemii, Akademia Medyczna we Wrocławiu

Lucyna Mrówczyńska, dr, Wydział Biologii UAM

Hanna Piotrowicz, mgr, UAM

 Ewa Męczyńska, Mgr ekonomii,  Warszawa

Ryszard Piotrowicz, dr, UAM   

Danuta Piwowarska, dr UJ

Anna Sukiennik

Jadwiga Wator

Aleksandr  Kochańska – Dziurowicz,prof. SUM

Wiesław Sagan

Jerzy Godwod.Warszawa

Grzegorz Michalski  i dawni członkowie pierwszej Solidarności  http://www.zolnierzesolidarnosci.webs.com

 Krystyna Górzyńska

Paweł Tonderski

Jacek Zarzycki , lekarz dentysta

Andrzej Śmiech, Trójmiasto

 Andrzej  Musielak 

Piotr Ługowski

Witold Tyborowski, historyk, dr UAM

Tomasz Gędłek

Artur Timofiejew dr hab. prof. nadzw. UMCS

Michał Stosiak, dr, Wrocław

Grzegorz Jedlikowski

Andrzej Pisowicz, prof.dr hab., UJ

Paweł Sobczyński, Dr Hab.

Magda Zarzycka

Wiesław Olek, dr hab. inż. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Malgorzata Wojtkowska, dr,  UAM Poznan

Marek Koscielecki, dr,  The Open University of Hong Kong, Ho Man Tin, Kowloon, Hong Kong.

Marceli Koralewski dr hab prof UAM

Danuta Jabłońska

 Franciszek Kasprzykowski , dr hab., Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Piotr Sitek, Wrocław

Witold Domogalla, dr

Ewa Koralewska, mgr inż.

Marek Siedlecki

Jolanta Kępka – informatyk

Waldemar Moliński, Profesor dr hab

Barbara Piłacińska dr hab. UAM

Jerzy Michalik, dr n. biologicznych

Katarzyna Tarnawa, studentka

Krystyna  Kolatorska,  lekarz  dentysta,  Akademia  Rolnicza,  Poznan

Andrzej  Kolatorski  (byly  przewodniczacy  Krajowej  Komisji  Koordynacyjnej ,                          Pracownikow  Lotnictwa  Cywilnego  pierwszej  „Solidarnosci”),  inżynier,  Akademia  Rolnicza,  Poznań

 Ewa Vignes

Stefan Jr Marszewski

Ewa Kostka

Włodzimierz Łukomski, Częstochowa

Robert Brucki 

Urszula Rybicka

Marek Kosowski, Zurych

Wieńczysław Nowacki

Marek Mariusz Tytko, dr, UJ, Kraków

Albina Bielska, mgr filologii polskiej 

 Joanna Urbanska

Józef Misiek, dr hab., prof. UP w Krakowie

Wanda Jagieluk

Zbigniew Bieniek

Bogumił Kubiak, inż.

Jerzy Jaśkowski MD.PhD.MS, Główny Moderator FRECH

Alicja Ormanin-Grudkam,  uczestniczka pierwszej Solidarności w Stoczni Gdańskiej 1980 r.

Violetta Sasiak

Elżbieta Dojlido-Zimak lekarz medycyny Warszawa

Jan Edmund Zimak dr n farmaceutycznych Warszawa 

Jarosław Kordus

Andrzej Dajewski

Ryszard Szram – technik mechanik

Jerzy Gajdus,dr,  Uniwersytet Gdański

 Jerzy Zerbe, dr n. chemicznych  

 Wojciech Kopciński,reżyser, pisarz,Altenkunstadt/Niemcy

Henryk Manteuffel, prof.

Andrzej Musielak

Anna Trawińska-Musiałek

Juliusz Ciechanowski

Elżbieta Ciechanowska

Stanisław Nawrocki

Edward Janusz, mgr inż.

Karol Sauerland, prof. dr hab.

Justyna Wróblewska, mgr UG

Andrzej Fic

 Andrzej Tatkowski, dr, em. nauczyciel akademicki

Angelo Grząślewicz

Ireneusz Benikas, radca prawny

Roman Dambek, mgr inż.,Gdynia

Jerzy Grębski, dr med.

Maria Nowak-Grębska, mgr. inż.

Krzysztof Weiss, Dr hab. inż., emeryt

Małgorzata Czornik mgr inż.

Tycjan Czornik -uczeń Szkoły podstawowej

Mieczysław Białas, dr inż., PG, Gdańsk

Stanislaw Komorski, Sekretarz Zwiazku Organizacji Polskich w Szwajcarii

 Jerzy Urbański  

HenrykTritt, prof. zw., Akadenia Muzyczna Poznan  

 Maryla Topczewska-Metelska

Henryk Ratajkiewicz dr UP Poznań

Jadwiga Prokop, psycholog 

Zofia Śpiewak, mgr psychologii

Roman Gdaniec, emerytowany pracownik Stoczni Gdańskiej

Jadwiga Gdaniec, 

 Zofia Gdaniec

Wanda Różycka-Zborowska -reżyser filmowy 

 Anna Janeczko, dr inż.,naukowiec

Marian Plewko Wrocław

Tomasz Zborowski, Inżynier

Grazyna Plawska wiezien polityczny

Andrzej Ducher, Technik elektryk.
Piotr Grzywa

Krzysztof Patok, nauczyciel (Historia, Wychowanie Fizyczne) Niemcy  

 

Lista podpisów członków i sympatyków Krakowskiego Klubu Gazety Polskiej   

Danuta Kułaga   

 Małgorzata Tochowicz

Renata Pogorzelska

Kinga Barańska   

Lidia Skubik

Janina Otęska

Krystyna Jaworska

Alicja Kruczek

Monika Stockhausen

Mirosław Boruta

Bolesław Małecki

Anna Sikorska-Kupiec

Jan Załuczkowski

Grażyna Gregorowicz

Elżbieta Maria Szymczyk

Stanisława Durkocz

Barbara Becker

Elzbieta Alscher

Eugenia Sędzimir

Jadwiga Mańkowska-Jurczak

Stanisław Drzabożyński

Mieczysław Marek Michno  

Maria Strojek  

Ryszard Kapuściński

Jerzy Tochowicz

Barbara Pacura

DORZYNANIE IPN

baner

DORZYNANIE IPN

Katarzyna Hejke „Nowe Państwo”, 09-11-2009

Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej to nie tylko sposób Platformy na obsadzenie stanowiska prezesa IPN swoim człowiekiem. To przede wszystkim realizacja planu zupełnego unicestwienia tej instytucji…..

Prezes IPN wybierany według zasad zaproponowanych w nowelizacji będzie całkowicie uzależniony od antylustracyjnej korporacji – to więcej niż pewne. Stanie się tak dlatego, że dziewięcioosobowa Rada Instytutu zostanie w rzeczywistości skonstruowana z kandydatów wysuniętych przez wydziały, na których wykładana jest historia. Zatem to ci, którzy nigdy nie poddali się lustracji, a nawet więcej – zorganizowali otwarty bunt wówczas, gdy prawo wymagało od nich podania informacji o ewentualnej współpracy z komunistycznymi służbami, otrzymają decydujący głos w wyborze szefa IPN.

Przygotowana przez PO nowelizacja, oprócz ewidentnie szkodliwych zapisów, zawiera także szereg rozwiązań prawnych, które wprowadzone w życie wywołają ogromny chaos. Tak będzie też zapewne w przypadku wyboru członków Rady Instytutu. W tej procedurze będą uczestniczyć rady wydziałów uczelni wyższych, które mają uprawnienia do nadawania habilitacji. Wybiorą elektorów (autorzy nowelizacji dopuszczają możliwość, że elektorzy w czasach PRL współpracowali z bezpieką), a ci z kolei dokonają wskazania kandydatów na członków Rady. Ostatecznego wyboru dokona parlament. Interesujące jest, iż pomysłodawca nowelizacji nie określił przepisów, w myśl których elektorzy zbiorą się i dokonają swoich wyborów. Całą tę procedurę przekazał w kompetencje szefa rządu, łamiąc tym samych zasadę stanowienia prawa, że jego twórcą jest władza ustawodawcza, a nie wykonawcza. …

bez trudu można sobie wyobrazić sytuację, w której członkowie Rady nakażą IPN skoncentrowanie się na badaniach wydarzeń z lat 50. czy rozterkami partyjnych rewizjonistów, a zalecą zaprzestanie dociekania znacznie bardziej niewygodnej prawdy o tym, co działo się w latach 80. Rada będzie władna zakazać prezesowi, a przez to całej instytucji, wydawania książek budzących kontrowersje społeczne, czytaj: emocje środowiska „GW”…..

Instytut Pamięci Narodowej dysponuje każdego roku pokaźnym budżetem. Zabranie pieniędzy to najprostszy sposób na sparaliżowanie działalności każdej instytucji. Politycy PO poszli zatem tą drogą i wprowadzili w nowelizacji zapisy nakazujące Instytutowi bycie sponsorem badań naukowych prowadzonych przez obce placówki.

Na pierwszy rzut oka pomysł wygląda zacnie – instytucja badawcza będzie wspierać pracę naukową innych. Tylko po co? Dziś finansowaniem projektów badawczych zajmuje się Komitet Badań Naukowych. Ma doświadczenie, wypracowane mechanizmy, aparat zdolnych w sposób obiektywny przeprowadzić weryfikację grantowych wniosków. Skoro państwo chce zwiększyć finansowanie badań, niech dołoży budżetowi KBN, a nie zabiera z kasy Instytutu. Chyba że PO chodzi o coś innego. Na przykład o pewien gest wobec antylustracyjnego lobby wykładowców, które za dostęp do łatwych pieniędzy będzie nadal tłumaczyć tzw. opinii publicznych, iż afery nie są aferami, a Tusk i koledzy to najbardziej światła grupa polityków, jaka objawiła się nad Wisłą.

IPN do politycznej kontroli ?

baner

Projekt nowej ustawy o IPN

Wreszcie nauka polska została doceniona. Uczelnie za bunt antylustracyjny zdobyły autorytet a nadal na nich liczni TW i towarzysze będą mogli nie tylko kształtować politykę kadrową uczelni ( jak obecnie)  ale także IPN.  Jest wreszcie szansa na Nobla.

jw

Jakiego IPN chce Platforma

Rzeczpospolita, 09-09-2009, Cezary Gmyz

Władze instytutu mają wskazywać naukowcy, wśród których mogą być tajni współpracownicy SB.

Projekt ustawy przygotowany w Klubie PO zmienia dotychczasowy sposób wyboru władz Instytutu Pamięci Narodowej.

Dziś siedmiu członków Kolegium IPN wybiera Sejm, dwóch Senat, a kolejnych dwóch wskazuje prezydent.

Nowelizacja nadaje duże uprawnienia przedstawicielom uczelni mających prawo nadawania tytułów doktorskich w dziedzinie historii (w praktyce oznacza to wyłącznie uniwersytety państwowe oraz KUL). Członkowie rad wydziałów takich uczelni będą mogli wskazać Sejmowi i Senatowi 14 kandydatów do dziewięcioosobowej rady IPN, która zastąpi Kolegium.

Sejm będzie mógł powołać z tego grona pięć osób, Senat – dwie. Dwóch członków będzie powoływanych przez prezydenta, ale tylko spośród czterech kandydatów, których głowie państwa przedstawi Krajowa Rada Sądownictwa. – To kolejny pomysł ograniczania uprawnień prezydenta, co do którego można mieć wątpliwości, czy jest konstytucyjny – mówi „Rz” Władysław Stasiak, szef prezydenckiej kancelarii.

Co ciekawe, członków rady IPN będą mogli wskazywać również byli tajni współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Projekt nie zakłada, że członkowie gremiów, które będą wskazywać kandydatów do rady, podlegają lustracji….

Członkami rady IPN będą bowiem mogli być tylko doktorzy historii, prawa lub nauk społecznych….Projekt zakłada, że osoba, która uzyska dostęp do akt jej dotyczących, „może zastrzec, że dotyczące jej dane osobowe zebrane w sposób tajny w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych organów bezpieczeństwa państwa nie będą udostępnianie w celach naukowych i dziennikarskich”. Takie zastrzeżenie może obowiązywać nawet przez 50 lat….

Nowy sposób na zniszczenie IPN

Rzeczpospolita, Bronisław Wildstein 09-09-2009,

Projekt nowej ustawy o IPN podporządkowuje tę instytucję rządowi, uzależnia ją od środowisk niechętnych odsłonięciu naszej najnowszej historii i wprowadza realną cenzurę. W efekcie w ogromnej mierze pozbawia IPN racji bytu.

Zapis, który umożliwia odwołanie zwykłą większością głosów poselskich szefa Instytutu – wcześniej powołanego przez 60 proc. Sejmu – poza ewidentną niespójnością czyni go zakładnikiem aktualnie sprawującej władzę większości.

Mało prawdopodobne, aby zdany na łaskę rządzących prezes podejmował niewygodne dla nich działania, których konsekwencją będzie jego odwołanie. Swoją drogą to kolejny akt podporządkowania niezależnej instytucji państwowej władzy centralnej dokonywany przez rządy PO, które na sztandarach wypisały liberalizm. Warte zastanowienia jest, dlaczego ta ewidentna sprzeczność nie budzi szerszej krytyki.

Kompetencje prezesa IPN – zgodnie z projektem ustawy – ma zresztą przejąć rada, która formowana będzie pod dyktando władz największych polskich uczelni. Nie wiadomo, dlaczego członkowie owej rady muszą mieć co najmniej doktorski tytuł. Jeśli ma to dawać gwarancję naukowej bezstronności, to warto przypomnieć sobie bojkot lustracji ze strony polskich uniwersytetów.

Ukoronowaniem tego zapisu jest brak lustracji zespołów wyłaniających kandydatów do rady. Nietrudno sobie wyobrazić, jakich członków Rady IPN wyłaniać będą byli agenci. Tym bardziej że środowiska uniwersyteckie, których hierarchia zmieniła się niewiele od czasów PRL, niechętne są odsłonięciu przeszłości, obawiając się, że mogłoby to wstrząsnąć zastygłym światkiem polskich uczelni.

Warto do tego dodać, że zapisana w projekcie możliwość zamknięcia dostępu do swoich akt przez osobę inwigilowaną (również dla pracy naukowo-dziennikarskiej) ma charakter cenzury. IPN-owskie dokumenty zazębiają się i seria tego typu indywidualnych decyzji może doprowadzić do zablokowania pracy nad najważniejszymi faktami z naszej najnowszej historii……

Prezydent obciął esbekom emerytury


prezydent

Prezydent obciął esbekom emerytury

SYMBOLICZNA DECYZJA LECHA KACZYŃSKIEGO

Dziennik piątek 6 lutego 2009 14:06

W 20. rocznicę obrad Okrągłego Stołu prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o odebraniu emerytalnych przywilejów byłym esbekom oraz członkom WRON. Co to oznacza? Od 2010 roku emerytury Czesława Kiszczaka i Wojciecha Jaruzelskiego zostaną zmniejszone o połowę. Co miesiąc będą otrzymywać „zaledwie” 4 tys. złotych.

Najbardziej dotknięci nowymi przepisami będą autorzy stanu wojennego, m.in. generałowie Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak. Dziś ich emerytury wynoszą ok. 8 tys. złotych. Po odebraniu przywilejów będą mniejsze o połowę.

Znacznie obniżą się dochody 25 byłych generałów SB, których pobory spadną z 7,3 tys. do 2,5 tys. zł. Średnie świadczenia ponad 10 tys. innych oficerów SB zmniejszą się nawet do 900 zł miesięcznie, a kolejnych 8,5 tys. niższych rangą funkcjonariuszy czeka najniższa możliwa emerytura – 654 zł.

„Obniżenie emerytur esbekom pozwoli zaoszczędzić nawet 600 mln złotych” – szacuje poseł PO Sebastian Karpiniuk, jeden z autorów regulacji.

Ustawa odbierająca ubekom oraz esbekom emerytalne przywileje zacznie obowiązywać w 2010 roku.

Byli esbecy mają dużą szansę ocalić emerytury

baner14
Byli esbecy mają dużą szansę ocalić emerytury
Polska
„Polska” otrzymała informację, z której wynika, że przyjęta w piątek przez Sejm ustawa o odebraniu im wysokich świadczeń może być sprzeczna z konstytucją. W najbliższych dniach Rzecznik Praw Obywatelskich skieruje pismo w tej sprawie do marszałka Sejmu. Do interwencji skłonił go artykuł „Polski”, że bezpieka ma szansę zachować wysokie emerytury. Wykazaliśmy bowiem, że Instytut Pamięci Narodowej oraz MSWiA najprawdopodobniej nie zdążą do końca 2009 r. zweryfikować, którym esbekom odebrać wysokie świadczenia, a którym nie.

– Termin, który ustawodawca ustalił na weryfikację, może okazać się zbyt krótki, by zrobić to w sposób rzetelny i właściwy – mówi Mirosław Wróblewski, dyrektor zespołu prawa międzynarodowego i konstytucyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. – To oznacza, że realizacja celów, które postawił sobie ustawodawca, może nie zostać zagwarantowana.

Zgodnie z nową ustawą organ emerytalny, czyli MSWiA, musi wysłać do IPN pytania o przebieg służby emerytów, którzy pracowali w organach bezpieczeństwa w latach 1944-1990. Grupa liczy ok. 200 tys. osób. IPN ma potem cztery miesiące, aby te informacje odesłać. Instytut sprawdza w archiwach, czy były ubek nie pomagał organizacjom działającym na rzecz niepodległości Polski (jeśli tak, to przywileje emerytalne ciągle będą mu się należeć). Dopiero na podstawie takiej informacji MSWiA decyduje, komu zabrać wysokie świadczenia. Jeśli prezydent podpisze tę ustawę w lutym, będzie to oznaczało, że IPN będzie musiał weryfikować około 1 tys. osób dziennie. To przerasta możliwości Instytutu. konstytucjaIPN