Konfederacja Polski Niepodległej w realiach PRL

Grzegorz Wołk
Konfederacja Polski Niepodległej.
Studium funkcjonowania opozycyjnej partii
politycznej w realiach Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej

Praca doktorska napisana pod kierunkiem
prof. dr hab. Tomasza Gąsowskiego
Kraków 2020
1
Spis treści
Wstęp ……………………………………………………………………………………. 3
Rozdział I: Geneza i powstanie Konfederacji Polski Niepodległej ………………….. 22
1.1. Nurt Niepodległościowy (NN i nn) …………………………………………………. 22
1.2. Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela ………………………………………… 41
1.3 Powstanie Konfederacji Polski Niepodległej ………………………………………… 48
1.4. Reakcje polskiej emigracji politycznej ………………………………………………. 68
1.5. Twórcy KPN – portret zbiorowy ……………………………………………………… 77
1.6. Stosunki z innymi odłamami opozycji przedsierpniowej ……………………………. 84
1.7. Przeciwdziałanie ze strony Służby Bezpieczeństwa …………………………………. 95
Rozdział II: Od powstania do stanu wojennego ……………………………………….. 129
2.1. Rozwój struktur i formy prowadzonej działalności ………………………………….. 129
2.2. I Kongres w Lądku Zdroju …………………………………………………………… 163
2.3. Strajki sierpniowe …………………………………………………………………….. 166
2.4. Wolność dla wybranych ………………………………………………………………. 173
2.5. Komitety Obrony Więzionych za Przekonania ……………………………………….. 185
2.6. I proces przywódców ………………………………………………………………….. 219
2.7. Biura Zagraniczne KPN ……………………………………………………………….. 262
2.8. Polityka władz PRL wobec KPN oraz inwigilacja przez Służbę Bezpieczeństwa ……. 276
Rozdział III: Stan wojenny i „powojenny” 1981-1988 …………………………………. 284
3.1. Paraliż opozycji ………………………………………………………………………… 284
3.2. Kontynuacja I procesu przywódców KPN w realiach stanu wojennego ……………… 312
3.3. Więzienie w Barczewie ……………………………………………………………….. 325
3.4. Próby wznowienia działalności w warunkach konspiracyjnych ……………………… 330
3.5. II Kongres KPN w Warszawie (1984) ………………………………………………… 336
3.6. II Proces przywódców (1986) …………………………………………………………. 356
3.7. Podróż Leszka Moczulskiego po krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej …. 381
Rozdział IV: Upadek systemu (1988-1990) ……………………………………………… 415
4.1. Próby zjednoczenia opozycji niepodległościowej …………………………………….. 415
4.2. III Kongres w Warszawie/Krakowie ………………………………………………….. 439
2
4.3. Reglamentowane wybory 1989 ……………………………………………………….. 445
4.4. „Sowieci do domu!” …………………………………………………………………… 464
Rozdział V: Założenia programowe i myśl polityczna …………………………………. 497
5.1. Antykomunistyczny i niepodległościowy czyn bez ideologii ………………………… 497
5.2. Leszek Moczulski jako autor koncepcji programowych ……………………………….. 507
5.3. Niepodległość wbrew geopolityce …………………………………………………….. 508
5.4. Koncepcje gospodarcze i ekonomiczne KPN …………………………………………. 514
5.5. Przyjęta symbolika …………………………………………………………………….. 516
5.6. III Rzeczpospolita, czyli wizja nowego ustroju ………………………………………… 522
Zakończenie ……………………………………………………………………………….. 539
Wykaz skrótów ……………………………………………………………………………. 549
Bibliografia ………………………………………………………………………………… 556

Blokady dla naukowców w dostępie do tajnych teczek

Teczki KGB pod ochroną

Dziennik, 9.10.2012

Najpoważniejszą blokadą dla naukowców w dostępie do tajnych teczek są przepisy o ochronie danych osobowych.

….Problemem jest też definicja naukowca historyka w nowej ustawie. Za takiego uważa się osobę posiadającą stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk historycznych. Uniemożliwia to dostęp na przykład doktorantom, przez co ci nie mogą przygotowywać swoich prac w oparciu o archiwa KGB, a więc nie powstaje grupa historyków wyspecjalizowanych w badaniach nad historią represji komunistycznych. Parlament łotewski pracuje nad kolejnymi zmianami odpowiednich ustaw…..Działalność polskiego Instytutu Pamięci Narodowej przedstawili jego prezes dr Łukasz Kamiński oraz dr Rafał Leśkiewicz. Archiwum IPN to 840 tys. mikrofilmów, mikrofisz itp., 1900 filmów, 1100 nagrań dźwiękowych, 39 mln fotografii oraz ponad 10 kilometrów kartotek. W Polsce zasady udostępniania tych dokumentów wielokrotnie się zmieniały. Specyfiką naszego ustawodawstwa jest wprowadzenie kategorii prawnej osoby pokrzywdzonej. Tylko one miały w pewnym okresie dostęp do dokumentów…..Obecnie trwa digitalizacja zasobów, co ułatwi dostęp do archiwów także dla badaczy zagranicznych. Już 35 milionów rekordów danych katalogowych jest w systemie dostępnym w czytelniach IPN oraz w internecie. Pion archiwalny IPN działa na potrzeby pozostałych pionów: prokuratorskiego, lustracyjnego i edukacji publicznej, oraz innych instytucji (ROPWiM, UKiOR).

O możliwościach badań historycznych w III RP

Rozmowa dnia – Historyk bez afiliacji

O możliwościach i skutkach badań historycznych  w III RP z dr  S. Cenckiewiczem  – historykiem niezależnym, bez afiliacji

Rz

KC KPZR przed stanem wojennym: Nie ma mowy o zbrojnej interwencji w Polsce !

 

10 lat temu już można było w Polsce przeczytać: 

Władimir Bukowski – Moskiewski proces. 1999.Warszawa  

„Nie ma mowy

o zbrojnej interwencji w Polsce”  

Ostatecznie nawet 10 grudnia, a więc na trzy dni przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce, politbiuro wciąż jeszcze nie wiedziało dokładnie, jak Jaruzelski postąpi. Oto chyba najciekawszy i najbardziej przekonujący dokument.153 

Rusakow: Przedwczoraj odbyła się u nich narada sekretarzy komitetów woje wódzkich. Jak informował tow. Aristow, sekretarze komitetów wojewódz­kich zupełnie nie rozumieją przemówienia tow. Jaruzelskiego, który nie przedstawił jasnych, wyraźnych wytycznych. Nikt nie wie, co nastąpi w najbliższych dniach. Była rnowa o „operacji Z”. Początkowo mówiono, że odbędzie się ona w nocy z jedenastego na dwunasty. A obecnie już słyszy się, że będzie to około dwudziestego. Przewiduje się, że przewodniczący Rady Państwa Jabłoński wystąpi w radiu i w telewizji i ogłosi wprowadze­nie stanu wojennego. Tymczasem Jaruzelski oświadczył, że prawo o ogło­szeniu stanu wojennego będzie można wprowadzić dopiero po rozpatrzeniu go przez Sejm, a posiedzenie Sejmu wyznaczone jest na 15 grudnia. Tak więc wszystko mocno się komplikuje. Podano do wiadomości publicznej porządek obrad Sejmu. Nie ma w nim punktu o wprowadzeniu stanu wojennego. Ale w każdym razie o tym, że rząd zamierza wprowadzić stan wojenny, „Solidarność” dobrze wie i ze swej strony przedsiębierze wszystkie niezbędne środki, żeby stan wojenny został ogłoszony.

Sam Jaruzelski mówi, że wolałby wystąpić z orędziem do narodu polskie­go. Ale w swym orędziu nie będzie wspominał o partii, lecz zwróci się do narodu, licząc na jego patriotyzm. Jaruzelski mówi o konieczności ogłosze­nia dyktatury wojskowej, jak to było za Piłsudskiego, wskazując równocześ­nie, że naród polski zrozumie to lepiej niż cokolwiek innego.

Jeśli chodzi o takich działaczy jak Olszowski, to ostatnio przemawia on bardziej stanowczo i trzeba powiedzieć, że na posiedzeniu Biura Politycznego decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego i zastosowaniu bardziej zdecydowanych środków przeciw ekstremistycznym działaczom „Solidarności” była przyjęta jednomyślnie, nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń. Równocześnie Jaruzelski nosi się z myślą porozumienia się w tej sprawie z sojusznikami. Mówi, że gdyby siły polskie nie złamały oporu „Solidarności”, to towarzysze polscy liczą na pomoc innych krajów, nawet na wprowadzenie wojsk na terytorium Polski. Jaruzelski powołuje się w tej sprawie na wystąpienie tow. Kulikowa, który miał rzekomo powiedzieć, że pomoc zbrojna ZSRR i państw sojuszniczych zostanie Polsce udzielona. Jednak, o ile wiem, tow. Kulików nie powiedział tego wprost, powtórzył tylko słowa, których w swoim czasie użył Leonid Breżniew, że nie opuścimy PRL w nieszczęściu.

Jeśli chodzi o to, co się dzieje w województwach, trzeba otwarcie powiedzieć, że zupełnie nie dostrzega się tam wpływu organizacji partyj­nych. W pewnym stopniu działają jeszcze władze administracyjne. Prawdę mówiąc, cała władza znalazła się w rękach „Solidarności”. Wygląda na to, że słowa Jaruzelskiego to mydlenie nam oczu, ponieważ w jego wypowie­dziach nie widać rzeczowej analizy. Jeżeli teraz prędko się nie zorganizują, nie zewrą szeregów i nie zadziałają przeciw naciskowi „Solidarności”, w Polsce nie nastąpi poprawa sytuacji.

ANDROPOW: Z rozmów z Jaruzelskim wynika, że na razie nie podjęli oni stanowczej decyzji i nawet pomimo jednogłośnego postanowienia Biura Politycznego KC PZPR o wprowadzeniu stanu wojennego, nie widzimy na razie konkretnych działań ze strony władz. Ekstremiści z „Solidarności” chwycili kierownictwo PRL za gardło. Kościół też ostatnio jasno określił swoje stanowisko; przeszedł na stronę „Solidarności’.’.

W tych warunkach towarzysze polscy rzeczywiście muszą szybko podjąć „operację Z”. Tymczasem Jaruzelski oświadcza, że zdecyduje się na „opera­cję Z” wówczas, gdy „Solidarność” ich do tego zmusi. To bardzo niepoko­jący objaw, tym bardziej że ostatnie posiedzenie Biura Politycznego KC PZPR i powzięta na nim uchwala o wprowadzeniu stanu wojennego świad­czy o tym, że Biuro jest bardziej zdecydowane. Wszyscy członkowie Biura opowiedzieli się za energicznym działaniem. Ta uchwała przyparła Jaruzel­skiego do muru i teraz jest on zmuszony jakoś się z tego wykaraskać. Rozmawiałem wczoraj z Milewskim i spytałem go, jakie działania zostaną podjęte i kiedy. Odpowiedział mi, że o „operacji Z” i o konkretnym terminie jej realizacji nie wie. A więc widać z tego, że albo Jaruzelski ukrywa przed swoimi towarzyszami plan konkretnych działań, albo też po prostu uchyla się od przeprowadzenia tej akcji.

Chciałbym teraz zaznaczyć, że Jaruzełski dość uporczywie wysuwa wobec nas żądania ekonomiczne i uzależnia przeprowadzenie „opera­cji Z” od pomocy gospodarczej z naszej strony, a nawet, powiem więcej, chce pomocy wojskowej, choć nie mówi tego wprost. 

Jeśli się przyjrzeć liście towarów, o które proszą towarzysze z Polski, to, mówiąc szczerze, budzi ona poważne zastrzeżenia co do konieczności ich dostarczenia. Jaki jest na przykład zwiazek miedzy sukcesem „operacji Z” a dostawą nawozów sztucznych i niektórych innych towarów? W związku z tym chciałbym oświadczyć, że nasze stanowisko, które zostało sformuło­wane na ostatnim posiedzeniu Biura Politycznego, a wcześniej niejednokrot­nie przedstawiał je Leonid Breżniew, jest absolutnie słuszne i nie powinni­śmy z niego rezygnować. Inaczej mówiąc, stoimy na stanowisku pomocy internacjonalnej, jesteśmy zatroskani powstałą w Polsce sytuacją, ale jeśli chodzi o realizację „operacji Z”, to sprawa ta powinna być całkowicie i do końca zdecydowana przez polskich towarzyszy; jak oni postanowią, tak będzie. Nie będziemy ich nakłaniać ani odmawiać.

Co do pomocy ekonomicznej, to oczywiście w tej skali, o jaką oni występują, trudno byłoby nam ją zrealizować. Naturalnie to i owo trzeba dać. Ale chcę jeszcze raz powiedzieć, że ich podejście do sprawy dostawy towarów w trybie pomocy ekonomicznej jest natarczywe i wszystko to robi się po to, by później, jeżeli czegoś nie dostarczymy, móc zwalić na nas winę. Jeżeli tow. Kulików rzeczywiście mówił o wprowadzeniu wojsk, to ja uważam, że postąpił niesłusznie. Nie możemy ryzykować., Nie mamy zamiaru wprowadzać wojsk do Polski. Jest to stanowisko słuszne i musimy trzymać się go do końca. Nie wiem, jak rozstrzygnie się sprawa, ale nawet jeżeli Polska dostanie się pod władzę „Solidarności”, to będzie to tylko tyle. Jeśli zaś przeciw ZSRR zwrócą się kraje kapitalisty­czne, które już zawarły między sobą w tej sprawie porozumienie, opatrzo­ne rozmaitymi ekonomicznymi i politycznymi sankcjami, będzie to dla nas bardzo niebezpieczne. Musimy się troszczyć o nasz kraj, o wzmoc­nienie Związku Sowieckiego. To dla nas sprawa najważniejszą.

W ogóle zdaje mi się, że nasze stanowisko w kwestii sytuacji w Polsce zostało jasno sformułowane przez Leonida Breżniewa w jego licznych przemówieniach i decyzjach; dziś na posiedzeniu Biura Politycznego toczy się bardzo istotna wymiana zdań na ten temat. Wszystko to powinno stać się podstawą naszej polityki wobec Polski.

Jeśli chodzi o przebiegające przez Polskę szlaki komunikacyjne mię­dzy ZSRR a NRD, musimy, rzecz jasna, coś zrobić i przedsięwziąć dla ich ochrony. 

GROMYKO: Dziś oceniamy bardzo ostro sytuację w Polsce. Chyba dawniej nie widzieliśmy jej tak wyraźnie. Tłumaczy się to faktem, że obecnie sami nie wiemy, w jakim kierunku potoczą się sprawy w PRL. Polskie wła­dze same czują, że władza wymyka im się z rąk. Jak wiadomo, Kania i Jaruzelski zamierzali się oprzeć na neutralnym odłamie społeczeństwa. A teraz właściwie taki odłam nie istnieje. Sytuacja wygląda dosyć jednoznacznie: „Solidarność” okazała się organizacją jawnie kontrrewolu­cyjną, dążącą do władzy i otwarcie po nią sięgającą. Kierownictwo polskie musi rozstrzygnąć kwestię: albo skapituluje, jeśli nie zastosuje stanowczych środków, albo zastosuje energiczne środki, ogłosi stan wojenny, izoluje ekstremistów z „Solidarności” i wprowadzi należyte porządki. Innej drogi nie ma. 

Jaki jest nasz stosunek do wydarzeń w Polsce? Całkowicie zgadzam się z tym, co tu towarzysze mówili. Możemy Polakom powiedzieć, że odnosimy się do wydarzeń w Polsce ze zrozumieniem. To jest jasne sformułowanie i nie ma żadnych powodów do odstępowania od niego.

Równocześnie jednak będziemy zmuszeni postarać się jakoś rozwiać złudzenia Jaruzelskiego i innych polskich polityków w sprawie wysłania tam wojsk. Wprowadzać wojsk do Polski nie można w żadnym razie. Myślę, że możemy polecić naszemu ambasadorowi, aby złożył Jaruzel- / skiemu wizytę i zakomunikował mu to. 

Pomimo dość jednomyślnej uchwały Biura Politycznego KC PZPR o wprowadzeniu stanu wojennego, Jaruzelski znowu zajmuje teraz chwiejne stanowisko. Początkowo nabrał nieco otuchy, a teraz znowu zmiękł. Wszyst­ko, co im przedtem powiedziano, zachowuje swoją moc. Jeżeli w walce z kontrrewolucją będą nadal okazywać chwiejność, to nic z socjalistycznej Polski nie zostanie. Wprowadzenie stanu wojennego oczywiście uświadomi­łoby kontrrewolucjonistom polskim, że polskie władze nie zamierzają żarto­wać. I jeżeli te środki, które władze mają zamiar zastosować, zostaną zrealizowane, to myślę, że można oczekiwać pozytywnych rezultatów.

Uważam, że nie powinniśmy teraz stosować żadnych ostrych dyre­ktyw, które zmusiłyby ich do takich czy innych działań. Myślę, że zajmiemy słuszne stanowisko: przywrócenie w Polsce porządku to sprawa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jej Komitetu Centralnego i Biu­ra Politycznego. Mówiliśmy polskim przyjaciołom i nadal będziemy mówić, że należy przyjąć stanowczą postawę i w żadnym razie nie wolno się demobilizować psychicznie.

Jeśli Polacy zaatakują „Solidarność”, to naturalnie Zachód nie da im najpewniej kredytów ani żadnej pomocy. Oni biorą to pod uwagę, a my oczywiście też musimy to uwzględnić. Dlatego słuszna jest propozycja tow. Breżniewa, by zlecić grupie towarzyszy zbadanie tej kwestii i udzie­lenie w miarę naszych możliwości określonej pomocy gospodarczej PRL. 

USTINOW: Sytuacja w PRL jest rzeczywiście bardzo zła i pogarsza się z każ­dym dniem. W kierownictwie, a konkretnie w Biurze Politycznym, brak stanowczości i jednomyślności. Wszystko to wpływa na istniejący stan rzeczy. Dopiero na ostatnim posiedzeniu Biura została jednogłośnie uchwalona decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego. Teraz wszystko zależy od Jaruzelskiego. Jak będzie umiał zrealizować tę uchwałę. Ale na razie nikt nie może mówić otwarcie o posunięciach Jaruzelskiego. I my tego nie wiemy. Odbyłem rozmowę z Siwickim. Powiedział mi wręcz, że nawet oni nie wiedzą, co myśli generał. A więc człowiek pełniący dziś faktycznie obowiązki ministra obrony PRL nie wie, co nastąpi, jakie działania rozpocznie premier i minister.

Co do rzekomego oświadczenia tow. Kulikowa na temat wprowadzenia wojsk do Polski, mogę z całą stanowczością powiedzieć, że Kulików tego nie mówił. Po prostu powtórzył tylko to, co zostało zadeklarowane przez nas i przez tow. Leonida Breżniewa, że nie opuścimy Polski w nieszczę­ściu. I on wie dokładnie, że Polacy sami prosili, żeby wojska nie wprowadzać.

Co do naszych garnizonów w Polsce — wzmacniamy je. Ja sam wprawdzie przychylam się do myśli, że Polacy nie rozpoczną konfrontacji i jedynie gdyby „Solidarność” chwyciła ich za gardło, być może się zdecydują.

Nieszczęście polega na tym, że polskie władze są niezdecydowane. Jak słusznie mówili tu towarzysze, nie powinniśmy im narzucać żadnych własnych decyzji, musimy realizować tę politykę, którą ustaliliśmy wcześ­niej. Z drugiej strony trzeba, abyśmy sami byli gotowi i nie wszczynali żadnych działań nie przewidzianych przez nasze uchwały.  

SUSŁOW: Sądzę, że, jak to wynika z wypowiedzi towarzyszy, wszyscy mamy ten sam punkt widzenia na sytuację w Polsce. Przez cały okres niepoko­jów w Polsce okazywaliśmy powściągliwość i zimną krew. Mówił o tym na plenum Leonid Iljicz Breżniew. Ogłosiliśmy to szeroko całemu narodowi i naród nasz poparł taką politykę Partii Komunistycznej.

Wkładamy wiele wysiłku w sprawę pokoju i nie możemy obecnie zmieniać swojego stanowiska. Światowa opinia publiczna nie zrozu­miałaby nas. Przeprowadziliśmy w ONZ jakże doniosłe akcje dla umocnienia pokoju. Wielce skuteczna była wizyta Leonida Breżniewa w NRF i wiele innych działań pokojowych, które zostały przez nas zrealizowane. To pozwoliło wszystkim krajom miłującym pokój zrozu­mieć, że Związek Sowiecki stanowczo i konsekwentnie walczy o po­kój. Dlatego właśnie nie możemy wobec Polski zmieniać stanowiska,które zajęliśmy od samego początku wydarzeń w tym kraju. Niech towarzysze polscy sami rozstrzygną, jakie trzeba podjąć kroki. Nie powinniśmy ich popychać do energiczniejszego działania. Ale, jak doty­chczas, będziemy powtarzać Polakom, że do ich posunięć odnosimy się ze zrozumieniem. Jaruzelski, jak sądzę, postępuje dość sprytnie. Chce się zabezpieczyć prośbami skierowanymi pod adresem ZSRR. My, rzecz jasna, fizycznie nie jesteśmy w stanie ich spełnić, a Jaruzelski powie potem, że przecież zwracał się do Związku Sowieckiego, prosił o pomoc, ale jej nie uzyskał.

Równocześnie Polacy otwarcie mówią, że są przeciwni wprowa­dzeniu wojsk. Jeżeli wojska wkroczą, nastąpi katastrofa. Sądzę, że wszyscy podzielamy pogląd, że o żadnym wysłaniu wojsk nie może być mowy. 

Jeśli chodzi o pomoc dla Polski, to daliśmy na ten cel ponad miliard rubli. Niedawno powzięliśmy decyzję o wysłaniu do Polski 30 tyś. ton mięsa, a 16 tyś. zostało już dostarczone. Nie wiem, czy zdołamy w całości wykonać dostawę 30 tyś. ton, ale w każdym razie jasne jest, że zgodnie z tą decyzją powinniśmy jeszcze dać określoną ilość ton mięsa w trybie pomocy gospodarczej (…)

GRISZYN: Sytuacja w Polsce nadal się pogarsza. Postawa naszej partii wobec wydarzeń w tym kraju jest słuszna. (…) O wysłaniu wojsk nie ma nawet mowy. Sprawy gospodarcze trzeba będzie rozpatrzyć i co będzie można, dostarczyć Polakom.

SUSŁOW: Musimy demaskować w prasie intrygi „Solidarności” i innych sił kontrrewolucyjnych.

CZERNIENKO: W zupełności popieram to, co tu mówili towarzysze. Rzeczy­wiście linia naszej partii i Biura Politycznego KC w sprawie wydarzeń w Polsce, ustalona w przemówieniu Leonida Breżniewa i uchwałach Biu­ra, jest najzupełniej słuszna i nie ma potrzeby jej zmieniać. Sądzę, że dziś można by podjąć taką decyzję;

1. Przyjąć do wiadomości informację tow. Bajbakowa.

2. W naszych stosunkach z PRL w przyszłości trzymać się w tej sprawie ogólnej linii ustalonej przez KC KPZR oraz zaleceń Biura Politycznego KC KPZR z 8 grudnia 1981 r. i wniosków z dyskusji odbytej na posie­dzeniu Biura Politycznego KC w dniu 10 grudnia 1981 r.

3.Zlecić towarzyszom Tichonowowi, Kirilence, Dołgichowi, Archipowowi, Bajbakowowi, by nadal zajmowali się sprawą pomocy ekonomicznej dla Polski z uwzględnieniem poglądów wypowiadanych na posiedzeniu Biura Politycznego KC.

BREŻNIEW: Co towarzysze o tym sądzą?

wszyscy: Tow. Czernienko sformułował nader trafnie wszystkie propozycje, trzeba je przyjąć.

Decyzja zostaje przyjęta.